Výbory a pracovní skupiny

15. 5. 201311:03

Ad hoc - Pracovní skupina pro zpřístupnění konopí pro léčbu a výzkum v České republice

V srpnu 2011 vznikla pracovní skupina expertů pod záštitou předsedy vlády ČR RNDr. Petra Nečase, za podpory předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP) Miroslavy Němcové a pod vedením děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. Úkolem pracovní skupiny expertů bylo zpracovat návrh nutných legislativních změn tak, aby se mohl využít potenciál konopí pro léčebné účely. Pracovní skupina pracovala do konce roku 2011 při sekretariátu Rady a předala své návrhy předsedovi vlády ČR. Návrh byl následně předložen skupinou poslanců PSP jako poslanecký návrh změny zákona. Následně se při vládním připomínkování návrhu a před druhým čtením v parlamentu objevily požadavky na dopracování návrhu. Pracovní skupina byla následně obměněna, pracovala opět při sekretariátu Rady a dopracovala návrh změn právních předpisů v souvislosti s využitím konopí pro léčebné účely (duben 2012), který byl následně předložen v průběhu legislativního procesu v PSP jako pozměňovací návrh k návrhu původnímu. Návrh včetně pozměňovacích návrhů byl schválen počátkem roku 2013 PSP i Senátem Parlamentu ČR. Poté byl zákon podepsán prezidentem republiky a zveřejněn ve Sbírce zákonů.

Zveřejnění nové právní úpravy ve Sbírce zákonů: částka 22 ze dne 4. 3. 2013, zákon č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon respektuje mezinárodní úmluvy v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek. Léčebné konopí poskytováno pacientům výhradně v režimu kontrolované lékařské indikace a bude jim k dispozici pouze v lékárnách proti elektronickému předpisu. Individuální pěstování konopí k léčebným účelům zákon nepovoluje. Předepisování léčebného konopí je vázáno na specializovanou způsobilost lékaře, s omezením maximálního množství pro předepisování a výdej konopí. Dovoz, pěstování a další nakládání a distribuce s konopím je upravena tak, aby byla na nejnižší možnou míru minimalizována možnost úniku léčebného konopí a produktů z něj na nelegální trh a také jakákoliv jiná forma prolnutí legálního trhu a nelegálního trhu s léčebným konopím. Většina případů, pro které je indikována aplikace léčebného konopí, se týká především tlumení bolesti, křečí, případně nevolnosti a zvracení jako sekundárního projevu primárního onemocnění.

Změny právních předpisů nabyly účinnosti dne 1. dubna 2013, některá ustanovení, zejména týkající se možnosti pěstování konopí pro léčebné účely, výběrového řízení pro udělení licencí k pěstování, zpracování vypěstovaného konopí pro léčebné účely a také odkupu a přepravy léčebného produktu do lékáren, mají odloženou účinnost od 1. dubna 2014.