Aktuálně

26. 9. 201317:25

Projev předsedy vlády Jiřího Rusnoka na zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni k problematice jaderného odzbrojení, New York, 26. září 2013

Vážená paní předsedkyně, Vaše Excelence, vážení kolegové,

dovolte mi poděkovat generálnímu tajemníkovi OSN za svolání tohoto setkání na vysoké úrovni. Česká republika nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení vždy podporovala. V roce 2009 americký prezident Barack Obama ve svém projevu, ve kterém představil Pražskou agendu, nastínil ambiciózní vizi: svět bez jaderných zbraní. Za tímto účelem pořádala Česká republika v posledních letech v rámci Pražské agendy mezinárodní konference. Jejich účastníci na nich podrobně diskutovali o řadě otázek k tomuto tématu, které budeme projednávat i dnes.

Česká republika se domnívá, že dlouhodobý cíl dosáhnout úplného odstranění jaderných zbraní může být splněn pouze za té podmínky, že režim nešíření jaderných zbraní splní veškeré požadavky kladené na jeho posílení. Poslední dvě desetiletí však poukázala na omezenou účinnost nejen Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, ale i kontroly zbrojení a režimů nešíření, zejména pokud jde o zbraně hromadného ničení a technologie raketových střel.

Akční plán ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní přijatý v roce 2010 se týká všech tří pilířů této smlouvy. Pro dosažení světa bez jaderných zbraní je nezbytné jak jaderné odzbrojování, tak i nešíření jaderných zbraní. Česká republika by ráda zdůraznila, že vztah mezi nimi by neměl být založen na jejich negativním propojení, ale tyto dvě strategie musí být sledovány současně ve vzájemné rovnováze. Režim Smlouvy o nešíření nabízí vhodnou platformu pro jejich propojení.

Podle našeho názoru je nesmírně důležité, aby všechny státy dodržovaly své povinnosti ohledně nešíření. Česká republika požaduje, aby státy přijaly zodpovědný přístup pro zajištění nejvyššího standardu bezpečnosti a ochrany.

Česká republika v tomto ohledu podporuje klíčovou úlohu Mezinárodní agentury pro atomovou energii a veškeré její činnosti zaměřené na posílení mezinárodních standardů ověřování. Všeobecné přijetí a implementace komplexních dohod Agentury o uplatňování záruk a doplňkových protokolů je pro další pokrok v oblasti nešíření jaderných zbraní i nadále zásadní.

Vážená paní předsedkyně, Vaše Excelence, vážení kolegové,

Česká republika by rovněž ráda opětovně potvrdila, že podporuje postup vedoucí k brzkému vstupu Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek v platnost. Jaderné zkoušky, které provedla Korejská lidově demokratická republika, ukázaly, že je nutné, aby tato smlouva zásadně posílila mezinárodní bezpečnostní architekturu. Všechny státy proto vyzýváme, aby se zdržely jakékoli činnosti odporující duchu uvedené smlouvy. Z tohoto důvodu plně prosazujeme úsilí prozatímního technického sekretariátu o další rozvoj ověřovacího režimu.

Jsme toho názoru, že musí být neprodleně zahájena jednání o smlouvě zakazující výrobu štěpného materiálu do jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení. Nezbytnost této smlouvy již byla zdůrazněna při řadě příležitostí a Česká republika je jedním z jejích skalních zastánců.

Česká republika jakožto země, která nevlastní jaderné zbraně, vždy pevně hájila právo bez rozdílu rozvíjet, zkoumat a využívat jadernou energii k mírovým účelům. Nicméně toto právo by mělo být vykonáváno pouze v plném souladu s dodržováním všech závazků v oblasti nešíření jaderných zbraní.

Samozřejmě nemáme v úmyslu toto právo jakékoli země zpochybňovat. Považujeme však za nepřijatelné, pokud některé země nedodržují mezinárodně sjednané a uznávané normy, ke kterým se zavázaly. Domníváme se, že ohrožují regionální stabilitu a zvyšují riziko šíření jaderných zbraní.

Vážená paní předsedkyně, Vaše Excelence, vážení kolegové,

Česká republika je přesvědčena, že takové chování je jednou z příčin pomalého pokroku v oblasti jaderného odzbrojování. Zastáváme názor, že cíl, jejž jsme sem dnes přišli projednat, může být dosažen pouze prostřednictvím skutečně účinného režimu nešíření jaderných zbraní.

Děkuji za pozornost.