Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

28. 1. 202016:44

Vládní výbor pro personální nominace

Činnost Vládního výboru pro personální nominace byla ukončena usnesením vlády č. 82 ze 27. ledna 2020.

Vládní výbor pro personální nominace zřizuje vláda jako svůj poradní orgán pro posuzování personálních nominací osob, které mají zastupovat stát v dozorčích radách obchodních společností s majetkovou účastí státu, státních podniků nebo národního podniku.

Činnost Vládního výboru pro personální nominace se řídí StatutemJednacím řádem.

Složení Vládního výboru

Ing. Yvona Charouzdová
předsedkyně

JUDr. Vít Samek
člen

Ing. Petr Jan Kalaš
člen

Zásady pro posuzování návrhů na jmenování osob do dozorčích rad:

Návrh personální nominace musí obsahovat:

Návrh personální nominace je třeba spolu s přílohami zasílat v 1 originálním písemném vyhotovení k rukám tajemníka Vládního výboru pro personální nominace Mgr. Janu Večeřovi na adresu nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Předkladatel je odpovědný, že osoba navrhovaná jako zástupce do dozorčí rady splňuje všechny zákonné požadavky pro danou funkci, posuzovaná osoba toto rovněž stvrdí v čestném prohlášení, které je nedílnou součástí návrhu personální nominace.

Jednání Vládního výboru pro personální nominace se uskutečňují dle potřeby tak, aby byla dodržena lhůta čtrnácti dnů, do kdy musí Vládní výbor pro personální nominace zaujmout stanovisko k došlému návrhu. Lhůta poběží ode dne, kdy k rukám tajemnice Výboru dojde návrh splňující všechny požadavky a obsahující všechny výše uvedené dokumenty.

K posouzení jednoho návrhu si členové Vládního výboru pro personální nominace vyhrazují maximálně 1 hodinu, předkladatel bude spolu s navrhovanou osobou pozván na konkrétní den a hodinu.

Stanovisko Vládního výboru pro personální nominace k návrhu nominace bude zasláno předkladateli bez zbytečného odkladu poté, co členové Vládního výboru pro personální nominace dospějí k závěru.

Výstupy Vládního výboru pro personální nominace včetně konkrétních výsledků jednotlivých řízení budou veřejnosti komunikovány tiskovým odborem Úřadu vlády.

Osoba navrhovaná jako zástupce státu do dozorčí rady si na úvod jednání Vládního výboru pro personální nominace připraví 5 minutovou prezentaci, ve které shrne svoji představu svého fungování v dozorčí radě. Při prezentaci bude možné využít dataprojektor, který bude zajištěn Úřadem vlády. Členové Vládního výboru pro personální nominace následně budou klást v rámci vedeného pohovoru (čl. 2 odst. 3 Statutu Výboru) doplňující dotazy.

Hodnotící kritéria ve smyslu čl. 2 odst. 4 Statutu Výboru: