Aktuálně

8. 8. 201413:17

Šest měsíců nové vlády: Přehled splněných závazků

Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL má za sebou prvních šest měsíců práce. Během půlročního fungování vláda intenzivně plní programové prohlášení, napravuje chyby předchozích vlád M. Topolánka a P. Nečase a prosazuje v naší zemi pozitivní změny.

"Jsem rád, že se nám daří plnit krok po kroku programové prohlášení vlády a ministryně a ministři pracují na naplňování závazků, které nová vláda občanům České republiky dala. V prvních šesti měsících jsme prosadili celou řadu změn, které mají za cíl zlepšit život občanů v naší zemi, ať už jde o snížení DPH na léky a knihy, zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, zvýšení platů pro státní zaměstnance, obnovení plné valorizace penzí, přijetí záchranného plánu pro dočerpání maxima peněz z fondů EU či podporu významných miliardových zahraničních investic a tvorbu nových pracovních míst. Splněných a prosazených priorit je celá řada, pevně doufám, že během dvou týdnů vládních prázdnin ministryně a ministři naberou síly a tempo práce na prosazování potřebných pozitivních změn v dalších měsících ještě zvýšíme," uvedl předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka.

Přinášíme vám přehled plnění programového prohlášení vlády za prvních šest měsíců nové vlády Bohuslava Sobotky.

Plnění programového prohlášení vlády po šesti měsících

Ministerstvo financí

JIM

Zrušíme zákon č. 458/2011 Sb. (JIM), který je vzhledem k zákonnému opatření Senátu legislativně nepoužitelný. Základní myšlenky JIM (zjednodušení daňového systému a správy daní a pojistného) však koalice podporuje.

Vláda ruší zákon č. 458/2011 Sb., který zaváděl institut Jednotného inkasního místa (JIM).

Omezení hotovostních plateb

Prosadíme snížení limitu pro hotovostní platby z 15.000 Euro na 10.000 Euro. Porušení povinnosti bude mít kromě jiného za následek automatickou ztrátu daňové uznatelnosti hrazeného nákladu.

Dne 9. dubna 2014 byl na vládu předložen Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Tímto zákonem se snížil limit pro hotovostní platby na 10.000 Euro. Porušení bude mít kromě jiného za následek automatickou ztrátu daňové uznatelnosti hrazeného nákladu.

Změny v daňovém zatížení od roku 2015

Budeme usilovat o schválení změn následujících daňových zákonů, a to s účinností od 1. ledna 2015:

Stropy paušálů u živnostníků

Omezení výše paušálních nákladů pro OSVČ absolutní částkou a/nebo snížením procentní sazby paušálních nákladů, aby bylo dosaženo smyslu tohoto institutu (zjednodušení výpočtu daně, ne neodůvodněné snížení daňového základu).

Dne 2. července 2014 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Zákon zavádí omezení v nastavení výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné. Paušály ve výši 60 a 80 % budou moci využívat jenom do dvou milionů ročního příjmu, pak už budou muset vést účetnictví. Paušály ve výši 40 a 30 % toto omezení už mají.

Třetí sazba DPH

Snížení sazby DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu od roku 2015.

2. července 2014 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novela zavádí tzv. druhou sníženou sazbu daně z přidané hodnoty. Tato druhá snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 10 % se bude uplatňovat na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. V souvislosti se zavedením druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty dochází ke zrušení těch ustanovení navazujících zákonů, která měla sjednotit sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 %, v důsledku čehož nedojde od 1. ledna 2016 ke sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty.

Zvýšení slevy na dítě

Od roku 2015 postupné zvyšování slevy na dani na druhé a další dítě s cílem podstatně zvýšit slevu na dani na druhé a další dítě do konce volebního období.

Dne 2. července 204 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Zákon zavádí zvýšení slevy na druhé a další dítě. Sleva na druhé dítě vzroste ze 1.117 korun měsíčně (základní sleva na dítě) o 200 korun, na třetí dítě pak o 300 korun.

Daňová sleva pro pracující důchodce

Obnovení slevy na dani pro pracující důchodce.

Dne 2.7.204 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Zákon zavádí obnovení základní slevy na dani pro pracující důchodce. Pracující důchodci si budou moci odečíst základní slevu na poplatníka, tedy 24.840 korun ročně.

Pravidla pro efektivní čerpání fondů

Vytvoření účinných řídících a kontrolních systémů na programové období 2014 2020 tak, aby vedly k nastavení férových podmínek a zjednodušení administrativy pro žadatele.

Vláda dne 14. července 2014 schválila Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 a uložila dotčeným resortům se těmito pravidly řídit.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Valorizace důchodů

Vláda připraví novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se úpravy podmínek pro zvyšování důchodů od roku 2015. Vláda ukončí platnost pravidla snížené valorizace důchodů a zajistí, že důchody budou od ledna 2015 opět zvyšovány o 100 % nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy.

Dne 9. dubna 2014 vláda schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, kterým napravila nezákonný stav nastolený bývalou vládou, především ministrem Drábkem. Díky tomuto zákonu je vláda napříště povinna valorizovat důchody o 100 % nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Zároveň vláda schválila mimořádnou valorizaci penzí od 1. ledna 2015 v průměru o 207,- Kč. Pro zvýšení důchodů od ledna 2015 dále vláda stanovila, že zvýšení nebude u průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu činit méně než 1,8 %.

Důchodový systém

Vláda ustaví odborné komise jak k ukončení II. pilíře a návrhům změn důchodového systému, tak k návrhu dlouhodobého a systémového řešení rodinné politiky v ČR.

Dne 16. června 2014 byla ustavena odborná komise pro důchodovou reformu, aby zhodnotila stav a vývojové trendy českého důchodového systému z pohledu demografie, sociologie a ekonomie a připravila návrhy na takové pokračování důchodové reformy, které stabilizují důchodový systém v dlouhodobé perspektivě, budou přijatelné napříč politickým spektrem a přijmou je i občané.

Minimální mzda

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová předloží v září letošního roku návrh na zvýšení minimální mzdy o 700 Kč.

Financování sociálních služeb

Vláda vytvoří transparentní, efektivní a spravedlivý systém financování sociálních služeb, zejména v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje od 1. ledna 2015.

Vláda dne 2. července 2014 přijala návrh ministryně práce Michaely Marksové, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely zákona upřesňuje pravidla poskytování dotací na financování sociálních služeb, které čeká významná změna. O dotacích pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015 budou poprvé rozhodovat kraje namísto Ministerstva práce a sociálních věcí. Novela stanovuje přímo v zákoně výši procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok. Navrhovanou úpravou dojde ke stabilizaci poměrů směrných čísel a zároveň dojde k větší provázanosti financování sociálních služeb na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který je povinen kraj zpracovat.

Zvýšení dotací na sociální služby

Vláda dne 21. července 2014 schválila materiál předložený za účelem navýšení finančních prostředků pro oblast dotací na sociální služby v ČR o 750 mil. Kč. Finanční prostředky budou využity na zvýšení platových a mzdových poměrů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří poskytují přímou péči o klienty.

Stabilizace úřadů práce

Vláda stabilizuje a personálně posílí úřady práce ČR s ohledem na zajištění činností v oblasti politiky zaměstnanosti a výplaty nepojistných sociálních dávek včetně nezbytného sociálního šetření.

MPSV se snaží postupně stabilizovat Úřady práce a to především i po personální stránce. Chceme vrátit personální stav na Úřadech práce tak, aby nefungovaly pouze jako výplatní místo, ale plnily také funkci aktivní politiky zaměstnanosti.

Úřad práce ČR: navýšení počtu pracovníků

Vláda 14. července 2014 schválila zvýšení počtu zaměstnanců rozpočtové kapitoly MPSV, organizační složky státu Úřad práce ČRo 600 zaměstnanců s účinností od 1. ledna 2015. Toto navýšení zaměstnanců na útvarech nepojistných sociálních dávek od roku 2015 je zásadním krokem k zajištění výplaty nepojistných sociálních dávek, speciálně dávek pomoci v hmotné nouzi, včetně nezbytného sociálního šetření. Po personálním posílení je očekáváno dosažení optimální kontroly ve formě sociálního šetření u dávek pomoci v hmotné nouzi.

Firemní školky

Podpoříme vznik firemních školek se zajištěním odborného vzdělávacího programu a odbornosti učitele.

Návrh zákona o dětských skupinách prošel 26. března 2014 prvním čtením v poslanecké sněmovně. Zavedení nové služby prosazuje ministryně práce Michaela Marksová. Podle propočtů ministerstva by v roce 2015 mohlo v Česku fungovat přes 1 100 dětských skupin. Zaměstnání několika desítek tisíc rodičů by pro státní rozpočet mohlo znamenat přínos 382 až 573 milionů korun.

Porodné na druhé dítě

Podpora rodin s dětmi - Prosadíme porodné i na druhé dítě.

2. července 2014 vláda přijala návrh zákona, který upravuje porodné tak, aby nárok na tuto dávku vznikl širšímu okruhu rodin s dětmi, a aby těmto rodinám mohlo být vyplaceno porodné též z titulu narození v pořadí druhého dítěte a to ve výši 10.000 Kč. Od začátku příštího roku by se měl rozšířit počet rodin, které získají nárok na porodné na první dítě a nově budou mít rodiny nárok i na porodné na druhé narozené dítě. Zvýšíse tedy koeficient, od kterého se odvíjí nárok na výplatu porodného ze současných 2,4 násobku životní minima na 2,7 násobku životního minima rodiny, kterým se násobí příjem pro nárok na porodné.

Pomoc v hmotné nouzi

Vláda považuje za jednu ze svých priorit boj proti sociálnímu vyloučení. Bude prosazovat provázané řešení sociálního bydlení a předcházení bezdomovectví, sociální pomoci a terénní práce, poskytování dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, zabránění zneužívání sociálního systému, např. v podobě obchodu s chudobou v předražených ubytovnách.

Vláda dne 2. července 2014 přijala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela má především ukončit podnikání s chudobou. Doplatek na bydlení se bude vztahovat na obytnou plochu, nikoliv na jednotlivce. Zákon také přináší definici bydlení a určuje spolupráci ÚP a místně příslušného stavebního úřadu a hygienické služby, aby všechny tyto složky opravdu kontrolovali, kam se doplatek vyplácí. Návrh zákona též směřuje k tomu, aby bylo zamezeno vyplácení doplatku na bydlení do nevyhovujících prostor v ubytovacích zařízeních, která jsou financována v nepřiměřené výši ve prospěch jejich provozovatelů, aniž přitom jde o porušování platné právní úpravy. Proto se navrhují určitá zpřísnění při posuzování situace hmotné nouze osoby pro účely doplatku na bydlení na straně jedné a zjednodušení řízení o doplatku na bydlení na straně druhé.

Ministerstvo zdravotnictví

Regulační poplatky

Zrušíme poplatky ve výši 30 Kč v ambulancích praktických lékařů, specialistů a lékárnách. Poplatek za pohotovost zůstane ve výši 90 Kč, a to bez ohledu na způsob dopravy do zdravotnického zařízení. Nebudeme znovu zavádět poplatek za pobyt v nemocnici. Vzniklý výpadek příjmů pro poskytovatele v návaznosti se změnami poplatků bude kompenzován zdravotními pojišťovnami po příslušném navýšení zdrojů ze státního rozpočtu, zejména zvýšením platby za státní pojištěnce.

Vláda zrušila poplatek za pobyt v nemocnici a vzniklý výpadek příjmů pro poskytovatele bude kompenzovat navýšením platby za státní pojištěnce.

Platby za státní pojištěnce

Dne 9. dubna 2014 vláda schválilanávrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh vládního zákona, kterým se navyšují měsíční platby za státní pojištěnce o 58 Kč ze 787 Kč na 845 Kč za měsíc od 1. července 2014. Toto zvýšení by podle odhadů mělo do systému veřejného zdravotního pojištění během roku 2014 přinést cca 2,1 mld. Kč. Každý další rok potom cca 4,2 mld. Kč.

Dne 30. července 2014 vláda na návrh MF ČR schválila provedení rozpočtového (nelegislativního) opatření, kterým bude na základě novely zákona č. 592/1992 Sb. posílen systém veřejného zdravotního pojištění v roce 2014, čímž je finálně zajištěna zvýšená platba na veřejné zdravotní pojištění osob, za něž je plátcem pojistného stát.

Dne 2. července 2014 vláda schválila návrh zákona, který vychází z Programového prohlášení vlády, které v části týkající se zdravotnictví obsahuje mimo jiné závazek zrušit regulační poplatek za recept i za ošetření v ambulantní sféře, a to s účinností od 1. ledna 2015. V oblasti regulačních poplatků bude v souladu s Programovým prohlášením vlády zachován pouze poplatek 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb bude poskytovatelům kompenzován na základě nedávno přijaté novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 109/2014 Sb., jejímž prostřednictvím se navýší platby za státní pojištěnce pro rok 2015.

Dne 9. července 2014 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely zákona o léčivech je naplnění usnesení vlády č. 237 ze dne 9. dubna 2014 a usnesení vlády České republiky č. 385 ze dne 28. května 2014, tedy zajištění převedení mimorozpočtových finančních prostředků ze zvláštního účtu Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve výši 1,7 mld. Kč na příjmový účet státního rozpočtu České republiky zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví v roce 2015.

Řešení kritické situace nemocnic

Vláda ČR dne 30. července 2014 projednala a schválila návrh na navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví pro zajištění provozuschopnosti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Nemocnice Na Bulovce. Důvodem je zamezení negativního dopadu na občany. Ministerstvo zdravotnictví tyto prostředky použije na stabilizaci ekonomické situace obou nemocnic, u kterých by jinak došlo k výraznému omezení jejich činnosti. Tímto opatřením bude v uvedených nemocnicích zachována kvalita a rozsah poskytované zdravotní péče. Prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvku na provoz, a to Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně ve výši 500 000 tis. Kč a Nemocnici na Bulovce ve výši 200 000 tis. Kč.

Lázeňská péče

Zlepšíme přístup pacientů k lázeňské péči (úprava indikačního seznamu posilující RHB péči a zamezující hrazení wellness služeb z veřejných prostředků).

Předseda vlády a ministr zdravotnictví S. Němeček v únoru 2014 představili plán vlády pro záchranu českého lázeňství. Cílem je zachovat občanům dostupnou léčebně rehabilitační péči a stabilizovat oblast lázeňství, která se ocitla v kritické finanční situaci díky chybným zásahům minulých vlád a postupnému poklesu léčebných pobytů od roku 2010. Připravují se proto klíčové změny v indikačním seznamu a ty zahrnují prodloužení léčebných pobytů pacientů s některými nemocemi z 21na 28 dnů. Týká se to především nemocí oběhového, dýchacího a pohybového ústrojí, duševních poruch, kožních a gynekologických.

Lidé se závažným onemocněním budou moci absolvovat lázeňský pobyt častěji a opakovaně. Dětem bude možné prodloužit 28 denní pobyt na neomezenou dobu i při opakovaném pobytu v lázních.

Odhadovaný náklad na stabilizaci lázeňství by neměl překročit 500 milionů korun. Zdravotní pojišťovny s úhradou počítají ve zdravotně pojistných plánech. Ministerstvo zdravotnictví se prostřednictvím připravované novely zákona o veřejném zdravotním pojištění snaží navýšit úhrady o 100 Kč za pobyt dospělého pacienta za den a o 200 Kč za pobyt dítěte, což napomůže stabilizaci segmentu lázeňství.

Ministerstvo životního prostředí

Nová zelená úsporám

Vláda zajistí dostatečné finanční prostředky, které prostřednictvím programu "Nová zelená úsporám" umožní pokračování programu zateplování veřejných i soukromých budov, a přispěje tak k rozvoji stavebnictví a vytvoření mnoha tisíc pracovních míst.

Začátkem roku bylo vyhlášeno druhé kolo programu Nová zelená úsporám. Čímž se umožnilo pokračování programu zateplování veřejných i soukromých budov. Což bude mít pozitivní dopad také do zaměstnanosti a ekonomiky ČR.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vláda připraví novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dle evropských standardů s cílem nastavení jasných pravidel a lhůt v rámci tohoto procesu.

Zákon by měl jít v nejbližší době vládu. Tento zákon je jednou z podmínek pro čerpání evropských peněz.

Operační program Životní prostředí 2014 2020

Vláda se zasadí o zjednodušení podmínek a odstranění zbytečné byrokracie při čerpání peněz z Operačního programu Životního prostředí v novém programovém období 2014-2020 s cílem minimalizace rizika ztrát čerpání.

Dne 9. července 2014 vláda schválila Operační program Životní prostředí 2014 2020.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Investiční pobídky

Vláda obnoví systém pobídek pro zahraniční i domácí firmy s klíčovou rolí CzechInvestu při jejich organizaci, a to včetně jeho zahraničních poboček. Vláda nově zformuluje pobídky tak, aby stimulovaly projekty s vysokou přidanou hodnotou, s vysokým podílem vědy a výzkumu, případně strategické služby, a aby motivovaly investory dlouhodobě podnikat a reinvestovat do české ekonomiky.

Vláda obnoví systém pobídek pro zahraniční i domácí firmy. Návrh novely zákona bude na vládu předložen v červenci 2014. Od novely očekáváme stimulaci projektů s vysokou přidanou hodnotou, s vysokým podílem vědy a výzkumu, případně strategických služby.

Podpora z ESIF

Za důležitou prioritu pro podporu průmyslu vláda považuje efektivní využití fondů Evropské unie. Vláda bude preferovat zejména projekty, které znamenají udržení nebo vznik pracovních míst, a to hlavně v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností.

Vláda pokračuje v politice vyšší podpory nejvícepostižených okresů nezaměstnaností. Investoři, kteří zamíří do Mostu, Bruntálu, Ústí nad Labem, Karviné nebo Chomutova a zažádají o investiční pobídky, dostanou od státu na každé vytvořené pracovní200tisíc korun namísto dosavadních 50 tisíc korun.

Vláda požaduje v oblasti průmyslu efektivní využívání fondů EU. Proto v současné době dochází k zefektivnění systému čerpání z operačních programů. Tzn., jak dočerpání operačního programu Podnikání a inovace (OP PI), tak příprava nového operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Vláda OP PIK dle návrhu MPO schválila na svém jednání dne 14. července 2014.

Důležitou formou podpory investic ze strukturálních fondů bude také v novém programovacím období (2014 2020) posun v podobě využívání finančních prostředků. Novým aspektem a posunem v OP PIK bude využití finančních nástrojů v programech, kde bylo doposud obvyklé poskytovat pouze dotace. Úvěry, záruky za úvěry či financování formou či pomocí rizikového kapitálu novými formami podpory. Pomocí finančních nástrojů bude rozděleno až 20 % alokace OP PIK. Výhodou tohoto druhu financování je nejen nižší míra administrativní náročnosti realizace projektu než pomocí dotace, ale i státmůže tyto prostředkypoužít opakovaně a podpořit tak více projektů a firem.

Nové investice

Podařilo se získat nové investice (nová výroba ve Škodě Auto, Amazon v Dobrovízi) a pracujeme aktivně na dalších tak, abychom v regionech vytvořili nová pracovní místa.

Vláda se také aktivně podílela na řešení kritické situace v Dole Paskov u Frýdku Místku. Vláda nabízí 600 milionů korun na pomoc propuštěným havířům a vlastníci dolu by neměli ukončit těžbu další tři roky.

Vláda 28. května 2014 souhlasila s poskytnutím hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku až do výše 5 % z celkových nákladů společnosti Lego na Kladně.

Vláda 16. června 2014 schválila návrh investiční smlouvy s korejským investorem Nexen včetně schválení nezbytných finančních prostředků pro zajištění vyvolaných investic ve Strategické průmyslové zóně Žatec Triangle. Části jednání se účastnil generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest.

Vláda na mimořádném jednání dne 24. července 2014 schválila návrh investiční smlouvy s korejským investorem Hyundai Mobis. Dne 29. července 2014 byla slavnostně podepsána smlouva o významném investičním záměru mezi Českou republikou a společností HYUNDAI MOBIS. Investice je plánována ve výši 4 miliardy korun. Výrobní továrna světelných systémů bude vystavěna v průmyslové zóně Ostrava Mošnov, Moravskoslezský kraj. V budoucnu společnost vytvoří 900 pracovních míst. Nový závod bude dodávat pro automobilky Hyundai (Nošovice) a KIA (Žilina).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podpora předškolního vzdělávání

Vláda zajistí systémovou podporu předškolního vzdělávání. S využitím evropských fondů a nově vzniklého národního fondu poskytne obcím prostředky na vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol a základních škol.

1. července 2014 byl spuštěn program, který bude poskytovat podporu obcím a městům, které chtějí rozšířit kapacitu školek a škol, či chtějí vystavit kapacity nové. V prvním kole národního fondu je alokováno 1,5 mld. Kč a bude otevřen do roku 2021. Příští rok bude otevřen evropský fond, kde bude alokováno 12 mld. Kč na rozšíření kapacit a vybavení školních a předškolních zařízení.

Strategie vzdělávací politiky

Vzdělávání je základním pilířem vládní politiky. Vláda proto připraví dlouhodobou strategii jeho rozvoje a bude usilovat o její podporu napříč politickým spektrem i odbornou veřejností.

Dne 9. července 2014 vláda na svém jednání schválila Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která na základě zhodnocení aktuálního stavu vzdělávacího systému nově stanovuje základní rámec pro jeho další rozvoj. Strategie obsahuje tři klíčové priority. První je snižování nerovnosti ve vzdělávání. Druhou podpora kvalitní výuky učitele a třetí prioritou je odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému. Materiál byl připraven v úzké součinnosti s relevantními aktéry vzdělávací politiky, představiteli státní správy a samosprávy, zástupci zaměstnavatelů a dalšími sociálními partnery.

Věda, výzkum a inovace

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda se zasadí o zvýšení kvality VaVaI a zlepšení přispívání VaVaI k dlouhodobé prosperitě České republiky, zejména zlepšením činnosti Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace,

Dne 2. července 2014 vláda schválila návrh místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace na odvolání části členů Rady pro výzkum vývoj a inovace. Odvoláno bylo 8 členů Rady. Tato obměna umožní posílit kvalitu řízení oblasti výzkumu, vývoje a inovací, a umocní tak strategickou úlohu Rady v souladu s programovým prohlášením vlády s důrazem na dlouhodobé řízení výzkumu a vývoje v ČR.

Ministerstvo dopravy

Dopravní výstavba

Za prioritní pokládá výstavbu dálnic a rychlostních komunikací, jako jsou R52, R6, R35, R43, R49, D3, D8, D11, Silniční okruh kolem Prahy a návazné komunikace, které umožní kvalitní spojení s našimi sousedy.

V současné době probíhá rozšíření dálnice D11 a výstavba rychlostní komunikace R49 považuje vláda za základní předpoklad pro rozvoj průmyslové zóny v Holešově, kde byla základní infrastruktura dokončena již v listopadu 2009.

Dne 23. dubna 2014 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná právní úprava je nezbytná pro odstranění výše uvedené nerovnováhy platné právní úpravy. Zároveň umožní efektivnější strukturování cen při získávání pozemků nezbytných pro výstavbu dopravní infrastruktury tak, aby motivovalo vlastníky k dobrovolnému prodeji, což je z hlediska časového, administrativního i finančního nejoptimálnější postup pro obě strany a urychlí se tak výstavba dopravní infrastruktury.

OP Doprava 2014 2020

Objem prostředků do infrastruktury nebude vláda omezovat, ale bude se jej snažit účelně využívat, zejména v oblasti čerpání fondů Evropské unie. a Chceme také vytvářet předpoklady pro řádné čerpání finančních prostředků v programovém období 2014 2020.

Dne 9. července 2014 vláda schválila návrh Operačního programu Doprava 2014 2020.

Ministerstvo zemědělství

Zelená nafta

Zachováme tzv. zelenou naftu pro aktivně hospodařící zemědělce.

2. dubna 2014 vláda schválila návrh zákona na zachování tzv. zelené nafty na stejné úrovni jako v r. 2013, a to prostřednictvím daňové změny (novela Zákona o spotřební dani). Bude tedy zachována možnost využít vratky části spotřební daně.

Program rozvoje venkova

Vláda vytvoří podmínky pro zvýšení soběstačnosti České republiky v základních zemědělských komoditách, a to prostřednictvím takového nastavení podmínek v rámci reformované Společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova, které povede k rozvoji strukturálně vyváženého zemědělství a potravinářství v České republice.

Dne 9. července 2014 byl vládou schválen Program rozvoje venkova na období 2014 2020.

Dotační politika

Vláda zajistí dokončení rozhodnutí na národní úrovni v rámci Společné zemědělské politiky, a to v souladu se svými programovými cíli a nastavení pravidel pro rozdělování zemědělských dotací v následujícím období 2014 2020.

Na základě nové legislativy EU vztahující se k financování Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky pro programové období 2014 2020 Vláda ČR dne 9. července 2014 schválila nastavení finančních toků z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu.

Ministerstvo kultury

Filmové pobídky

"Vláda prosadí nový model prezentace ČR v zahraničí, založený mj. na vývozu českého umění a české kultury."

2. července 2014 vláda schválila dofinancování Státního fondu kinematografie, který bude navýšen pro letošní rok o 300 milionů korun ve formě filmových pobídek pro zahraniční produkce. To pomůže nejen propagaci ČR, kulturní oblasti a filmovému průmyslu, ale zejména tato podpora vyvolá multiplikační efekt – producenti zde utratí peníze za zboží a služby českých dodavatelů.

Nižší DPH na knihy

"Snížíme daň z přidané hodnoty na knihy."

2. července 2014 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novela zavádí tzv. druhou sníženou sazbu daně z přidané hodnoty, kde jsou zařazeny také knihy. Jde o významný krok, který podpoří vzdělanost a dlouhou tradici české knižní kultury.

Ministerstvo spravedlnosti

Náklady na vymáhání pohledávek

Prosadíme podstatné snížení nákladů vymáhání pohledávek a exekucí, a tím i celkovou výši dluhů, zejména omezením nákladů právního zastoupení u malých (tzv. bagatelních) pohledávek a pohledávek veřejného sektoru.

Ministryně spravedlnosti Helena Válková na konci června 2014 podepsala novelu advokátního tarifu, která v souladu s koaliční smlouvou podstatně snižuje náklady vymáhání pohledávek, a to jak v nalézacím, tak ve vykonávacím řízení. Novela vyhlášky, která vstoupí v účinnost 1. července, výrazně omezí náklady právního zastoupení u peněžitých pohledávek do 50 000 Kč a tím přispěje k regulaci obchodů s pohledávkami na úkor sociálně slabých občanů.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Efektivní čerpání ESI fondů

Maximálně možné vyčerpání prostředků programového období EU 2007-2013 považujeme za jeden ze zásadních faktorů nastartování rozvoje ČR a stabilizace státního rozpočtu, proto této problematice budeme věnovat velkou pozornost. Za tímto účelem ustavíme expertní krizové ad hoc týmy. Zajistíme též, aby se problematika případných navržených korekcí s Evropskou komisí projednávala koordinovaně a ne dílčím způsobem.

Vláda se dne 6. srpna 2014 zabývala strategiemi dočerpání operačních programů realizovaných v končícím programovém období 2007 2013 a udržitelností evropských projektů. Explicitně byly také přijaty strategie dočerpání IOP, OP PI, OP D, OP VaVpI, OP ŽP, OP LZZ, OP TP.

Vláda dokončí přípravu na čerpání fondů pro roky 2014 2020, zajistí především dojednání Dohody o partnerství a koordinaci přípravy operačních programů. Vláda urychleně připraví novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje.

Dne 9. dubna 2014 vláda schválila finální verzi takzvané Dohody o partnerství, která upravuje přísun evropských peněz do Česka v příštích sedmi letech (tj. je schválen jízdní řád pro čerpání EU dotací). Dohoda o partnerství zakotvuje a vymezuje využívání fondů EU.

Dne 9. července 2014 vláda schválila:

Dne 14. července 2014 vláda schválila další operační programy:

Cestovní ruch

Vláda bude podporovat rozvoj cestovního ruchu, kvalitní propagaci České republiky jako turistické destinace a připraví zákon o cestovním ruchu.

Dne 9. července 2014 vláda schválila novelu zákona o podnikání v cestovnímruchu č. 159/1999 Sb. Novela upravuje povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře tak, aby zákazníci byli v každém okamžiku v plné výši chráněni před důsledky jejího úpadku, úprava dozoru správních orgánů nad činností cestovních kanceláří a cestovních agentur a zavedení správního trestání včetně sankcí. Navrženými opatřeními dojde zejména k posílení ochrany spotřebitelů (klientů cestovních kanceláří a cestovních agentur) v případě úpadku cestovní kanceláře a ke zlepšení jejich informovanosti.

Elektronizace a efektivita zadávání veřejných zakázek

Vláda bude prosazovat následující priority rozvoje České republiky: Elektronizaci faktur ve státní sféře a transparentní zveřejňování výdajů placených z peněz daňových poplatníků, včetně zakázek malého rozsahu.

Dne 30. července 2014 vláda schválila návrh usnesení vlády k používání národního elektronického nástroje (NEN) v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ).Hlavním záměrem navrhované úpravy NEN je zvýšit efektivitu a úspory v zadávání veřejných zakázek. Tímto krokem významně přispělo ke splnění cílů vládní Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 a eGovernmentu.

Ministerstvo vnitra

Bezpečnostní sbory

Vláda bude stabilizovat personální a ekonomickou situaci v bezpečnostních sborech. Bude podporovat další rozvoj Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších složek integrovaného záchranného systému. Bude vytvářet potřebné personální, materiální, technické a organizační podmínky připravenosti složek integrovaného záchranného systému pro jejich trvalou akceschopnost. Vláda se bude rovněž zabývat zlepšením podmínek pro činnost jednotek dobrovolných hasičů.

Postupnými kroky stabilizujeme personální a ekonomickou situaci bezpečnostních sborů (Polici ČR, hasiči a další složky), důležitým krokem ke stabilizaci byla intenzivní práce na výběru nového policejního prezidenta. Tím se 12. dubna 2014 stal plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý.

Dne 28. května 2014 vláda schválila růst platů státních zaměstnanců včetně učitelů, policistů, hasičů o 3,5 procenta. Vláda také schválila výdajové rámce rozpočtu, který se zvýšením výdělků počítá.

Boj s extremismem

V boji proti extremismu uplatníme koncept tzv. bojovné (streitbare) demokracie (částečně převzatý z Německa, země s hlubokou a bolestnou zkušeností s extremismem), který pouze pasivně nepřihlíží demontáži demokracie a tomu, jak extremisté usilují o omezení svobody druhých, avšak omezování vlastní svobody halasně označují jako nedemokratické .

Dne 21. května 2014 vláda vyhodnotila materiál předložený ministrem vnitra pod názvem Koncepce boje proti extremismu v roce 2013 a schválilaKoncepci boje proti extremismu pro rok 2014.

Ministerstvo obrany

Ochrana a obrana vzdušného prostoru

Zavazujeme se zajistit ochranu i obranu vzdušného prostoru České republiky vlastními prostředky.

Dne 12. března 2014 dostála Vláda ČR slibu zajistit ochranu a obranu vzdušného prostoru vlastními silami, neboť schválila tzv. Dodatek o prodloužení smlouvy o pronájmu letounů JAS-39 Gripen. Vláda současně uložila ministru obrany zabezpečit uzavření tohoto dodatku, kterým bude současná smlouva o pronájmu letounů JAS-39 Gripen mezi ČR a Švédskem, platná do 30. září 2015, prodloužena do roku 2027 s případnou opcí na další dva roky, tzn. do roku 2029. Cena pronájmu 14 letounů (12 jednosedadlových a 2 dvousedadlových letounů) a jejich komplexní logistické podpory po celou dobu tohoto pronájmu se oproti podmínkám dosavadnímu kontraktu sníží ročně o třetinu.

Odprodej nepotřebného majetku

Prvořadým úkolem vlády je provést celkovou analýzu hospodaření Ministerstva obrany, audit jednotlivých agend a z toho vycházejících personálních nároků. Je třeba revidovat rentabilitu outsourcingu, urychlit odprodej nepotřebného majetku a zamezit veškerým zbytným výdajům a nehospodárnostem.

Ministerstvo obrany předložilo vládě ke schválení materiál Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 2. ledna 2014 č. 9, o souhlasu s postupem odprodeje dvaceti osmi podzvukových taktických letounů L-159 a nezbytného vybavení k zajištění jejich provozu a nový Návrh na odprodej podzvukových taktických letounů L-159 a nezbytného vybavení k zajištění jejich provozu . Realizací odprodeje letounů L-159 bude poskytnuta významná podpora obrannému průmyslu ČR, a to jak přímá zejména v podobě zajištění práce pro vysoce kvalifikované zaměstnance společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a. s. i jejích subdodavatelů, tak nepřímá ve formě zviditelnění letounu L-159 ve světě, což by mohlo vést k dalším objednávkám tohoto typu jinými uživateli.

Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad vlády ČR

Diplomacie

Vláda považuje státy a instituce Evropské unie za hlavní garanty bezpečnosti, prosperity, demokracie a solidarity v současné Evropě. Proto bude aktivně usilovat o Evropskou unii, která bude politicky vlivná a akceschopná, ekonomicky konkurenceschopná, bude zastávat demokratické hodnoty a bude podporovat sociální soudržnost a lidskou důstojnost. Cílem naší evropské politiky je směřovat do evropského integračního jádra a působit v evropském prostoru jako srozumitelný a věrohodný partner.

Došlo k aktivnímu zapojení ČR do řešení krize na Ukrajině prostřednictvím koordinace sEU na summitech EU a zasedáních Rady EU. Podepsání politické části asociační dohody EU s Ukrajinou, neuznání anexe Krymu, stejně jako referenda, které předcházelo. Uvalení sankcí na desítky lidí (zmražením majetku a zákazem cest do EU) s krymskou krizí přímo spojených.

Fiskální pakt

Stabilizace hospodářské a měnové situace v Evropské unii je prvořadým zájmem České republiky. Vláda podpoří kroky směřující k hlubší koordinaci hospodářské a fiskální politiky a k obnově důvěry v evropský finanční sektor a přehodnotí dosavadní zdrženlivá stanoviska k měnové integraci a finanční spolupráci. Jako výraz odpovědné fiskální politiky se vláda připojí k fiskálnímu paktu (Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii) a vzhledem k úzkému propojení českého finančního sektoru s evropským bude aktivně hájit své zájmy ve vznikající bankovní unii, včetně přípravy na přistoupení.

Dne 24. března 2014 schválila vláda přistoupení k tzv.fiskálnímu paktu Evropské unie. ČR tím zavede do legislativy evropská pravidla hlídající rozpočtovou kázeň. Podle ekonomů takový krok posílí rozpočtovou zodpovědnost a zamezí vládám nadměrně zadlužovat zemi.

Evropská komise

Cílem naší evropské politiky je směřovat do evropského integračního jádra a působit v evropském prostoru jako srozumitelný a věrohodný partner.

Vláda dne 24. července 2014 schválila kandidaturu Věry Jourové na členku Evropské komise pro období let 2014 až 2019 a uložila předsedovi vlády, aby o této kandidatuře informoval předsedu Evropské komise Jean-Claude Junckera.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda LRV

Zákon o státní službě

Smluvní strany považují kvalitní, transparentní a korupci odolávající veřejnou správu za základ dobrého fungování státu, jehož posláním je služba občanům a obhajoba veřejného zájmu. Prosadíme přijetí funkčního a kvalitního zákona o státní službě. Tento zákon musí zajistit plné odpolitizování státní správy, jasně definovat kritéria pro přijímání a odměňování úředníků, vytýčit podmínky kariérního postupu a zajistit vysokou úroveň vzdělanosti úředníků.

Dne 21. května 2014 vláda projednala a schválila materiál předložený ministrem pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu, ministrem vnitra, ministryní práce a sociálních věcí a vedoucím Úřadu vlády, který se týkal přípravy a zajištění činnosti Generálního ředitelství státní služby

Boj s korupcí

Vládní prioritou je nesmlouvavý boj proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminalitě, lichvě, zneužívání exekucí a neférovým insolvencím.

Vláda dne 4. června 2014 nově určila základní aktuální směry boje s korupcí na vládní úrovni. Namísto obsáhlých antikorupčních strategií budou základním protikorupčním nástrojem této vlády Akční plány , vycházející především z programových dokumentů vlády. Institucionálně bude vládní boj s korupcí na vládní úrovni zaštítěn Radou vlády pro boj s korupcí, která nahradí Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí. Do konce tohoto roku budou v platnosti stávající strategie, do stejného data předloží vláda vlastní koncepci boje s korupcí.

Romská menšina

Vláda podpoří jako přirozenou součást integrace rozvoj romské kultury a identity.

Ministr pro lidská práva obnovil činnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a jejich výborů tak, aby vedly k diskusi nad legislativními i praktickými kroky, které mohou situaci a postavení Romů v České republice zlepšit.

V současné době prostřednictvím kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připravuje Strategii romské integrace, která bude k připomínkám zainteresovaným stranám.