Aktuálně

1. 10. 201411:39

Kandidátkou na post ministryně pro místní rozvoj je Karla Šlechtová

Karla Šlechtová v současné době působí jako ředitelka Odboru EU fondů na Úřadu vlády ČR. Premiér předloží žádost na její jmenování prezidentu republiky v nejbližších dnech.

Profesní Životopis Ing. Karly Šlechtové

Osobní údaje

Datum a místo narození: 22. května 1977, Karlovy Vary

Pracovní zkušenosti

Červen 2014 – současnost: Úřad vlády České republiky, Praha, Česká republika

Ředitelka odborů EU fondů, Sekce pro evropské záležitosti

Nastavení zaměření útvaru v oblasti kohezní politiky a EU fondů
Koordinace činnosti pana předsedy vlády jako předsedy Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (sledování přípravy a následné realizace Dohody o partnerství a programů 2014-2020, sledování plnění předběžných podmínek, stav čerpání programů, aj.)
Příprava odborných stanovisek pro pana předsedu vlády v oblasti přípravy a realizace Dohody o partnerství a programů 2014-2020 a programů 2007-2013
Komunikace a vyjednávání s EK
Spolupráce s partnery (resorty, územní partneři, neziskové organizace, akademická sféra, podnikatelé atd.)
Řízení a vedení lidských zdrojů

Únor 2011 – květen 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, Česká republika

Ředitelka odboru přípravy programového období 2014-2020
Zástupce ředitele odboru evropských záležitostí, vedoucí oddělení kohezní politiky
Vedoucí samostatného oddělení průřezových činností

Nastavení, řízení a koordinace celkové koncepce přípravy programového období 2014-2020 vč. nastavení implementace
Zpracování koncepčních materiálů (Dohoda o partnerství, materiály na vládu související s přípravou Dohody programů vč. předběžných podmínek, rizik v programech, implementace v programech, atd.) se zaměřením na programové období 2014-2020
Nastavení jednotného metodického prostředí pro programové období 2014-2020
Jednání se zástupci resortů, krajů, sociálních a hospodářských partnerů, NNO, zástupci vlády a další
Vyjednávání s EK
Řízení a vedení lidských zdrojů

Prosinec 2010 – leden 2011: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, Česká republika

Projektový manažer pro projekty smart administration

Spolupráce při nastavování koncepce projektového řízení na ČSSZ
Projektové řízení projektu Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům
Řízení projektů dle podmínek Integrovaného operačního programu

Červen 2005 – listopad 2010: Deloitte Advisory, s.r.o., Divize Projekty EU a granty, Praha, Česká republika

Senior konzultantka

Vedení, řízení, koordinace a spolupráce na projektech financovaných z technické podpory operačních programů. Specializace v oblasti strategických projektů v oblasti smart administration, sociálních věcí, rozvoje lidských zdrojů
Zpracování žádosti o finanční podporu v rámci fondů EU (předvstupní fondy, strukturální fondy ČR, iniciativy EU, granty EU) v České republice a zahraničí
Vedení a řízení projektů a projektových týmů
Poradenství a zpracování studií proveditelnosti a projektových záměrů pro soukromé i veřejné subjekty v oblasti čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů pro subjekty veřejné správy a soukromého sektoru
Spolupráce na výzkumných projektech

Květen-říjen 2008: Deloitte Bulgaria, Divize Granty a pobídky, Sofie, Bulharsko

Senior konzultantka

Spolupráce na strategických projektech pro strukturální fondy v Bulharsku a pro další EU programy
Spolupráce při business development divize v oblasti veřejné správy
Spolupráce na projektu Audit kontrolních systémů programu Phare v Bulharsku
Vedení/spolupráce na projektu: Zpracování projektu Audit kontrolních systémů programu Phare v Bulharsku (Ministerstvo Financí v Bulharsku) – realizace 2008

Červen 2004 – květen 2005: Evropské centrum pro veřejnou správu, s.r.o.; Praha, Česká republika

Projektový manažer

Vedení a řízení projektů EU
Zpracování žádostí o finanční podporu v rámci fondů EU (předvstupní fondy, strukturální fondy v ČR, iniciativy EU, granty EU) v České republice a zahraničí
Realizace projektových studií, studií proveditelnosti
Lektorská činnost, vedení seminářů v České republice i zahraničí (Bulharsko)
Spolupráce při stanovení strategie společnosti
Spolupráce na projektech ISPA v Bulharsku

Září 2001 - březen 2004: CSR Europe, Brusel, Belgie

Koordinátor projektových portfolií v oddělení komunikace a členská základna

Vedení projektů pro Evropskou komisi
Příprava a vyřizování návrhů a reportů (pro/od Evropské komise)
Účast na přímých grantech Evropské komise, zpracování metodik, monitorovacích zpráv, rozpočtu, atd.
Řízení a koordinace klientů – významných mezinárodních firem (IBM, Danone, Toyota, Canon, Deloitte, PWC, Novo Nordisk, L’oréal, atd.)
Komunikace za členy s Evropskou komisí
Spolupráce při stanovení interní strategie společnosti
Monitorování rozpočtu

Listopad 1998 – červen 2001: Czech Business Leaders Forum, Praha, Česká republika

Projekt manažer, Mentor seminářů (externista)

Vytváření databáze – „On-line Projekt“ prezentující zkušenosti neziskových organizací v České republice
Tvorba a dohled nad projektem „Program podnikání mládeže“ podporující podnikání romské mládeže v České republice
Koordinace dalších sociální projektů

Dosažené vzdělání

Září 1999 – červen 2001

Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická, Plzeň, Česká republika, Ing.

Září 1995 - srpen 1999

Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická, Cheb, Česká republika, Bc.

Absolvované akreditované kurzy a certifikáty

2010 – Certifikace - Projektový manažer dle IPMA, stupeň C

2009 – Komplexní příprava k certifikaci podle IPMA, kurz byl součástí programu akreditovaného Společnosti pro projektové řízení

1997 – 1998 – Certifikát – Mezinárodní kurz HEAO (Anhem Business School) – Arnhem, Nizozemí

Osobní znalosti a dovednosti 

Mateřský jazyk: čeština

Cizí jazyky

Angličtina – čtení: výborná; psaní: výborná; mluvené slovo: výborná

Němčina - čtení: dobrá; psaní: dobrá; mluvené slovo: dobrá

Francouzština - čtení: dobrá; psaní: základní; mluvené slovo: základní

Holandština/bulharština - čtení: dobrá; psaní: základní; mluvené slovo: základní