Dokumenty

23. 10. 201411:42

Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 - 2014

Usnesením vlády ČR ze dne 13. dubna 2011 č. 262 byl schválen Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014 (dále jen „NAP DN“). Návrh NAP DN byl vypracován Výborem pro prevenci domácího násilí (dále jen „Výbor“) Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen „Rada“). Výbor, jehož členkami a členy jsou zástupci a zástupkyně ministerstev, nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) a dalších subjektů, byl zřízen 1. ledna 2008 jako poradní orgán Rady, a to v souladu se statutem Rady. Rada Výborem navržený materiál k NAP DN schválila jako svůj podnět vládě na svém zasedání dne 23. února 2010.

NAP DN reaguje na aktuální situaci v České republice, kdy domácí násilí zůstává, podle údajů Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a statistik výzkumných center, závažným a značně rozšířeným společenským jevem. NAP DN si klade za cíl systémové a komplexní řešení této problematiky. Aktivity jsou zacíleny do následujících oblastí:

• podpora osob ohrožených domácím násilím,
• ochrana dětí ohrožených domácím násilím,
• práce s násilnými osobami,
• vzdělávání a interdisciplinární spolupráce,
• společnost a domácí násilí,
• analýzy a studie
• legislativa.

NAP DN obsahuje 32 úkolů uložených jednotlivým resortům a dalším subjektům. Jejich důsledné plnění by mělo přispět k prevenci domácího násilí v české společnosti a k efektivní pomoci osobám domácím násilím ohroženým.