Archiv zpráv minulých vlád

30. 4. 201515:58

Avízo: Rada vlády pro lidská práva bude věnovat ochraně práv dětí, které poruší zákon a spáchají trestný čin

V pondělí 4. května se se od 10.00 hodin na Úřadu vlády sejde Rada vlády pro lidská práva. Na jejím programu je schválení interních dokumentů jejích nových výborů a také informace o jejich činnosti.

Dále se Rada bude zabývat možností postihu stereotypních vyjádření v médiích, neboť současný zákon o rozhlasovém a televizním vysílání sice zakazuje utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin, ale nemá mechanismy, jak tyto kroky stíhat. Ministerstvo kultury v tomto směru připravuje novelu a Rada by jej v tom mohla podpořit.

Rada se rovněž bude věnovat ochraně práv dětí mladších 15 let, které poruší zákon a spáchají čin, který jinak právo kvalifikuje jako trestný čin. Tyto děti podle českého i mezinárodního práva nejsou trestně zodpovědné za své činy. Je však proti nim vedeno řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Toto řízení sice vedou civilní soudy, avšak projednává se v něm čin dítěte, který je obecně klasifikován jako protiprávní a za nějž je mu ukládána určitá sankce.

Tato opatření jsou sice mírnější než sankce podle trestního práva a jejich hlavním cílem je přispět k nápravě dítěte a k jeho zdárné výchově a integraci do společnosti. Nicméně jde o soudní řízení, kde se rozhoduje o právech a povinnostech dítěte a proto musí být práva dítěte v tomto řízení maximálně chráněna spolu s jeho nejlepším zájmem. Výbor pro práva dítěte odhalil v ochraně procesních práv těchto dětí mnohé problémy jako nedostatečné právní zastoupení v řízení, komunikace s rodiči či jinými osobami požívajícími důvěru dítěte, informování dítěte i rodičů o postupech v řízení.

Jakkoliv má řízení plnit nejen sankční, ale i výchovnou funkci, neměly by být základní procesní standardy ignorovány. Rada se proto bude zabývat návrhy změn, které budou směřovat k posílení práv dětí v řízení, a bude je pak doporučovat vládě k realizaci.