Aktuálně

4. 9. 201516:50

Společné prohlášení předsedů vlád států Visegrádské skupiny

My, předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny, na setkání v Praze dne 4. září 2015 u příležitosti mimořádného summitu Visegrádské skupiny k migraci přijímáme následující Společné prohlášení:

Země Visegrádské skupiny vyjadřují hluboké politování nad ztrátou životů tisíců lidí v kontextu současné migrační situace v Evropě. Zdůrazňují, že migrační toky představují komplexní a závažnou výzvu pro EU a její členské státy. Maďarsko patří mezi ty státy, které jsou nejvíce vystaveny migračním tlakům a dotčeny jejich dopady. Předsedové vlád České republiky, Polska a Slovenské republiky proto znovu vyjadřují svoji plnou podporu Maďarsku při vypořádávání se s touto výzvou. Jako výraz své solidarity jsou předsedové vlád připraveni poskytnout Maďarsku další pomoc.

Země Visegrádské skupiny prohlašují, že budou pokračovat v plnění svých povinností v rámci acquis EU včetně odpovědnosti za ochranu vnějších hranic EU a schengenského prostoru. Země Visegrádské skupiny zdůrazňují, že za současných nanejvýš naléhavých okolností se musí EU soustředit na konstruktivní dialog vedoucí k efektivní společné akci a vyvarovat se vzájemných obviňování.

Země Visegrádské skupiny uznávají, že všechny členské státy by měly přispět k hledání adekvátních a efektivních dlouhodobých řešení, neboť migrační toky jsou pociťovány s rostoucí naléhavostí napříč celou Unií. V duchu sdílených evropských hodnot humanismu, solidarity a odpovědnosti se země Visegrádské skupiny průběžně aktivně zapojují do procesu definování a provádění řady opatření reagujících na migrační výzvy.

Země Visegrádské skupiny trvale zdůrazňují, že efektivní řízení příčin migračních toků je klíčovým prvkem. Akční plán EU obsažený v červnových závěrech Evropské rady poskytuje v tomto ohledu dobrý základ. Dosavadní pokrok v jeho implementaci však není dostatečný. Země Visegrádské skupiny proto vyzývají k jeho urychlenému provedení. Země Visegrádské skupiny vyzývají Evropskou komisi, aby na mimořádném zasedání ministrů vnitra EU dne 14. září podala přehled doposud podniknutých aktivit a prezentovala realizovatelná opatření za účelem efektivního snížení, případně zastavení „pull“ faktorů.

Země Visegrádské skupiny prohlašují, že jsou plně připraveny posílit své závazky v tomto ohledu a přispět ke společným krokům EU, především prostřednictvím:

Země Visegrádské skupiny znovu zdůrazňují, že by diskuse o těchto otázkách na úrovni EU měla pokračovat komplexním a vyváženým způsobem a na základě plné implementace závěrů dubnové a červnové Evropské rady. Země Visegrádské skupiny vyzývají Evropskou komisi, aby mobilizovala relevantní zdroje a koordinovala aktivně všechny relevantní politiky a nástroje EU tak, aby mohly být plně využity, posíleny, zlepšeny a sladěny s národními politikami a nástroji.

Země Visegrádské skupiny jsou přesvědčeny, že hlavní prvky společného přístupu EU v nadcházejících měsících by měly zahrnout především:

Toto Společné prohlášení bude sloužit jako základ pro koordinovanou pozici zemí Visegrádské skupiny před mimořádným zasedáním ministrů vnitra EU 14. září 2015 a před říjnovou Evropskou radou.