Dokumenty

5. 1. 201616:46

Seznam rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů

Rolí rezortních koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů (dále jen „koordinátorů a koordinátorek“) je zejména dohlížet nad uplatňováním hlediska rovnosti žen a mužů (principu tzv. genderového mainstreamingu) v rámci činnosti daného rezortu. Přispívají tak k provádění hodnocení dopadů regulace na rovnost žen a mužů, k naplňování horizontálního principu rovnosti žen a mužů dle Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 a dodržování mezinárodních závazků vyplývajících pro ČR z mezinárodních úmluv. Směrem dovnitř rezortu koordinují opatření za účelem sladění pracovního, soukromého a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň, prosazování rovného přístupu bez ohledu na pohlaví a podporu povědomí o rovnosti žen a mužů.

Zřízení pozice koordinátorů a koordinátorek se datuje do roku 2001, kdy usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2001 č. 456 byla všem rezortům uložena povinnost vytvořit od 1. ledna 2002 jedno specializované pracovní místo „nejméně na poloviční pracovní úvazek pro zaměstnance, který by se v rámci tohoto úvazku plně věnoval agendě rovných příležitostí pro muže a ženy“. Čtyři roky poté vláda všem svým členům a členkám usnesením ze dne 20. dubna 2005 č. 464 doporučila, aby toto místo na svých rezortech rozšířili nejméně na jeden plný pracovní úvazek, případně měli minimálně dvě pracovní místa na poloviční úvazek „pro zaměstnance nebo zaměstnankyni, kteří by se v rámci tohoto pracovního úvazku plně věnovali problematice rovných příležitostí žen a mužů“.  Usnesením vlády ČR ze dne 12. září 2016 č. 813 pak bylo uloženo všem členkám a členům vlády tuto pozici zřídit na plný pracovní úvazek.  A konečně usnesením vlády ze dne 31. května 2017 č. 414 byl tento požadavek upraven na „nejméně jednu pozici na plný nebo částečný pracovní/služební úvazek pro osobu/y zabezpečující agendu rovnosti žen a mužů směrem dovnitř i vně úřadu“.

Seznam aktuálních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů na rezortech je uveden v příloze.