Aktuálně

26. 2. 201616:48

Evropská komise zveřejnila Country Reports

V pátek 26. února 2016 zveřejnila Evropská komise analýzy hospodářských výzev a politik pro členské státy EU, tzv. Country Reports. Celkem Komise zveřejnila tyto zprávy pro 26 zemí (zprávy pro Řecko a Kypru budou zveřejněny později). U 18 států tyto národní zprávy zahrnují i výsledky tzv. hloubkových přezkumů v rámci sledování makroekonomických nerovnováh. ČR mezi tyto státy nepatří, neboť není považována za zemi ohroženou makroekonomickými nerovnováhami.

Zprávy hrají důležitou roli v procesu evropského semestru. Jednak představují zhodnocení vládní hospodářské politiky ze strany Evropské komise a přinášejí tak cenný pohled zvenčí, jednak jsou důležitým podkladem pro přípravu národních programů reforem a konvergenčních programů, které vláda zasílá Komisi každoročně v dubnu.

V květnu navrhuje Evropská komise členským státům doporučení, která na počátku léta schvaluje Rada EU. ČR byla v loňském roce adresována čtyři doporučení směřující do fiskální a daňové oblasti, do oblasti zdravotnictví, veřejných zakázek, péče o děti a vzdělávání.

Zpráva pro Českou republiku je zaměřena na následující strukturální výzvy a témata:

• daňový systém, daňovou zátěž, fiskální rámec a dlouhodobou fiskální udržitelnost;
• trh práce, vzdělávání a dovednosti;
• konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí;
• veřejnou správu;
• výzkum a vývoj;
• dopravu a energetickou účinnost;
• finanční prostředky EU.

Hodnocení Evropské komise

Co se týče hodnocení plnění doporučení z roku 2015, Komise vesměs konstatuje dosažení určitého pokroku. Komise kladně hodnotí zejména pokrok ČR ve vzdělávání, kde došlo ke schválení novely vysokoškolského zákona Poslaneckou sněmovnou, dále ve zvyšování dostupnosti služeb péče o děti, v boji s daňovými úniky či provádění protikorupčního plánu.

Zpráva dále pozitivně hodnotí dlouhodobě nízkou míru nezaměstnanosti a nízkou míru ohrožení chudobou a sociálním vyloučením v porovnání s ostatními státy EU. Materiál však také upozorňuje na některé výzvy, kterým ČR čelí, jako jsou zjednodušování daňového systému, udržitelnost důchodového a zdravotního systému, administrativní a regulatorní překážky v podnikání, nedostatky ve veřejné správě či kvalita dopravní infrastruktury.