10. 5. 201613:50

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Lidé a společnost, které nám umožní uspět v 21. století"

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Lidé a společnost, které nám umožní uspět v 21. století", který je součástí přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, se uskutečnil ve čtvrtek 28. dubna 2016 mezi 15:00 a 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

Strategický dokument Česká republika 2030 bude formulovat klíčové oblasti pro dlouhodobý rozvoj České republiky a naváže na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky schválený vládou v roce 2010.

Cílem kulatého stolu bylo

Diskusní podklad byl výsledkem práce expertního týmu a Výboru pro socio-ekonomický rozvoj. Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“). Vznikal na základě tezí k rozvoji ČR sbíraných v roce 2015. V rámci tohoto procesu byla klíčová oblast Lidé a společnost, které nám umožní uspět v 21. století, rozdělena do šesti dílčích témat, která z diskusí vyšla jako nejvýznamnější pro dlouhodobý rozvoj ČR:

Klíčová oblast Lidé a společnost, které nám umožní uspět v 21. století, se věnuje vybraným trendům české ekonomiky, které souvisí se schopností našeho hospodářství poskytovat materiální základnu k naplnění vyšších cílů udržitelného rozvoje, zejména udržení a zlepšení kvality života člověka. Směřuje k tomu nepřímo, skrze ekonomický výkon. Úspěšné zvládnutí výzev, které před českou ekonomikou stojí, je nutnou podmínkou k udržení a zvýšení životní úrovně a kvality života.

Kulatý stůl se uskutečnil ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 15:00 do 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností. Akce proběhla ve formátu tzv. kavárny (world-café), kdy účastníci a účastnice diskutovali v malých skupinách s podporou facilitátorů.

Akce se zúčastnilo celkem 65 odborníků. Z toho veřejný sektor zastupovalo 16 účastníků, soukromý – nevládní a neziskový 33 účastníků, soukromý – ziskový 2 účastníků a akademickou obec a výzkum 14 účastníků.

Spokojenost s organizací kulatého stolu ohodnotili účastníci známkou 1,75. Možnost vyjádřit během tohoto setkání svůj názor k danému tématu ohodnotili účastníci známkou 1,54. Známkovalo se jako ve škole, tedy na škále 1 – nejlepší, 5 – nejhorší.

Na kulatém stole byly zastoupeny tyto organizace a instituce

Veřejný sektor

Ministerstvo zahraničních věcí; Úřad vlády ČR; Národní inovační a poradenské středisko pro kulturu; Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy; Moravskoslezský kraj; Ministerstvo zdravotnictví; Povodí Moravy; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Vojenský historický ústav; Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.; Hasičský záchranný sbor ČR; Český statistický úřad; Ministerstvo dopravy; Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.Ministerstvo kultury; Ministerstvo zemědělství

Nevládní a neziskový sektor

Agosto Foundation; Srdce pro Česko; Alternativa zdola; Platforma udržitelného rozvoje; Cesta Česka; New deal for Europe; Síť mateřských center; Česká lékařská komora; Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání; Stálá konference asociací ve vzdělávání; Sdružení křesťanských seniorů; Culture matters; Česká rada dětí a mládeže; European Anti Poverty Network; Člověk v tísni; Život 90; Svoboda učení; Česká ženská lobby; Scio; Meta o.p.s.; Business Leaders Forum; Národní síť místních akčních skupin; Společnost pro trvale udržitelný život; Rada seniorů; Středisko ekologické výchovy SEVER; České fórum pro rozvojovou spolupráci; Eduin; Asociace veřejně prospěšných organizací ČR; YMCA – živá rodina; Unie zaměstnavatelských svazů

Soukromý sektor

Nimbus Architects; Euro-Trend

Akademický sektor

Univerzita Karlova; Technická univerzita v Liberci; VŠTVS Palestra

Diskusní materiál zpracovaný expertním týmem naleznete v příloze.

Kulatý stůl byl pořádán v rámci projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185 realizovaného s finanční podporou Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.