Jednání Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

7. 6. 20169:28

Záznam ze 7. zasedání

Záznam ze zasedání Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi konaného 19. května 2016

Jednání řídil předseda vlády a předseda Vládního výboru Mgr. Bohuslav Sobotka. Předseda Vládního výboru navrhl postupovat dle zaslané pozvánky.

1. Volba nového tajemníka

Vzhledem ke skutečnosti, že dosavadní tajemník Mgr. Jiří Gaňo končí své působení na Úřadu vlády ČR, předseda Vládního výboru, v souladu s čl. 4 odst. 1 Statutu Vládního výboru, navrhl zvolení nového tajemníka. Jako nový tajemník byl navržen Mgr. Jan Večeřa z Úřadu vlády ČR.

Předseda Vládního výboru nechal hlasovat Vládní výbor o osobě nového tajemníka. Pro navrženého kandidáta hlasovali všichni přítomní členové Vládního výboru. Nikdo nehlasoval proti. Nikdo se hlasování nezdržel.

Přijatá usnesení:
1. Vládní výbor odvolává z funkce tajemníka Vládního výboru Mgr. Jiřího Gaňa.
2. 
Vládní výbor jmenuje do funkce tajemníka Vládního výboru Mgr. Jana Večeřu.

2. Čtvrtletní zpráva za 1. čtvrtletí roku 2016

Předseda Vládního výboru představil zprávu za 1. čtvrtletí roku 2016. Předseda Vládního výboru vyzval přítomné ke sdělení připomínek ke zprávě. Nikdo nevystoupil.

Předseda Vládního výboru nechal hlasovat o čtvrtletní zprávě. Pro schválení hlasovali všichni přítomní členové Vládního výboru. Nikdo nehlasoval proti. Nikdo se hlasování nezdržel.

Přijaté usnesení:
Vládní výbor schvaluje Zprávu o průběhu vydávání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za 1. čtvrtletí roku 2016.

3. Informace o vydávání majetku Suverénnímu řádu Maltézských rytířů – České velkopřevorství

Předseda Vládního výboru uvedl problematiku a vyzval člena Vládního výboru za Ministerstvo zemědělství, aby prezentoval danou problematiku.

Zástupce Ministerstva zemědělství informoval členy Vládního výboru o aktuálním vývoji případu.

Přijaté usnesení:
Vládní výbor bere na vědomí informace týkající se problematiky vydávání majetku Suverénnímu řádu Maltézských rytířů – České velkopřevorství.

4. Žaloby podle ustanovení § 18 zákona č. 428/2012 Sb.

Předseda Vládního výboru uvedl problematiku tím, že seznámil členy Vládního výboru, že ze čtvrtletních zpráv Vládního výboru vyplývá, že došlo k nárůstu žalob podle § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.

Předseda Vládního výboru vyzval členy Vládního výboru k vyjádření se k dané situaci. Ze strany přítomných členů Vládního výboru byly podány aktuální informace o počtu podaných žalob s tím, že mezi členy Vládního výboru panuje koncensus, že nárůst počtu žalob lze z velké části přičíst uplynutí tříleté promlčecí lhůty.

Předseda Vládního výboru dále požádal zástupce Asociace krajů a Svazu měst a obcí ČR, k podání informace o případu rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, potvrzeného rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové, o vydání majetku, který přešel na Královehradecký kraj. Oslovení podali stručnou informaci o případu, přičemž z následné diskuze vyplynulo, že se zatím jedná o ojedinělý případ a judikatura soudů není v této otázce jednotná, neboť dosud tato otázka nebyla řešena soudy vyššího stupně.  

Diskuze se následně zaměřila obecně na problematiku žalob na vydání podaných vůči třetím osobám (osobám odlišných od osob povinných ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb.).

Přijaté usnesení:
Vládní výbor bere na vědomí informace týkající se žalob podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.

5. Různé

Zástupce Asociace krajů informoval Vládní výbor, že s ohledem k přibývajícímu počtu žalob podávaných vůči krajům a obcím, tedy osobám odlišným od osob povinných, Jihočeský kraj připravuje zákonodárnou iniciativu s návrhem zdanit finanční náhrady poskytované církvím a náboženským společnostem za nevydaný majetek.

Předseda Vládního výboru navrhl, aby jako součást další čtvrtletní zprávy byla zpracována samostatná kapitola, která se bude zabývat soudními spory, resp. měla by obsahovat shrnutí počtu a charakteru žalob, ať již vůči povinným osobám, tak i osobám třetím, pokud budou tyto informace k dispozici, a dále pilotní případy soudních rozhodnutí, aby bylo zřejmé, jak se judikatura v dané problematice vyvíjí. V této souvislosti předseda Vládního výboru požádal Asociaci krajů a Svaz měst a obcí ČR o poskytnutí podkladů pro zpracování této kapitoly čtvrtletní zprávy s tím, že státní instituce budou požádány o poskytnutí statistických údajů pro zpracování příslušné části čtvrtletní zprávy.