Archiv zpráv minulých vlád

5. 10. 201611:57

Legislativní rada vlády projedná zákon o ochraně hospodářské soutěže

Návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 6. října od 9:30 hodin. Dále LRV projedná zákon o realitním zprostředkování a též zákon o rozpočtových pravidlech.

Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování):
Posílení ochrany spotřebitele či zvýšení úrovně poskytovaných služeb. To jsou jen některé cíle, které si klade nově chystaný zákon o realitním zprostředkování. Realitní zprostředkování dosud není upraveno žádným zvláštním zákonem, což přispívá k situaci, kdy se na realitním trhu pohybuje řada neprofesionálních realitních zprostředkovatelů bez potřebné odborné způsobilosti. V řadě případů pak dochází díky jejich neodbornému postupu k poškození klientů a celkově tak klesá důvěra spotřebitelů v realitní služby.
Zákon o realitním zprostředkování by měl výrazně posílit ochranu klientů realitních zprostředkovatelů, a to zejména díky:
- nastavení požadavků na odbornou způsobilost realitních zprostředkovatelů (vzdělání kombinované případně s praxí nebo zkouška)
- povinnosti uzavření profesního pojištění realitního zprostředkovatele
- nastavení pravidel pro poskytování informací klientovi (např. požadavek na srozumitelnost a čitelnost textu)
- úpravě smlouvy o realitním zprostředkování (požadavek na její písemnou formu; povinnou náležitostí budou i informace o závadách a omezeních váznoucích na nemovitosti, případně informace o tom, zda realitní zprostředkovatel vybírá provizi i od druhé strany). Povinnou přílohou smlouvy bude také výpis z veřejného seznamu (zejména list vlastnictví z katastru nemovitostí). Klientovi zároveň musí být poskytnut dostatečný časový prostor, aby se mohl s obsahem smlouvy seznámit
- úpravě podmínek, za kterých může smlouva o realitním zprostředkování odkazovat na další listiny nebo dokumenty, které nejsou součástí smlouvy (platí i pro obchodní podmínky) – klient s nimi musí být prokazatelně seznámen
- nastavení pravidel pro sjednání doložky o výhradním realitním zprostředkování (tzv. exkluzivita), včetně doby, na kterou jí lze uzavřít
- úpravě podmínek pro splatnost provize, ta bude primárně splatná až okamžikem uzavření hlavní smlouvy (tj. např. kupní smlouvy)
- sankcím, a to jednak soukromoprávním – kdy se realitní zprostředkování v případě, že realitní zprostředkovatel nedodrží některé zákonem stanovené povinnosti, bude považovat za bezúplatné. A dále veřejnoprávním, a to v případě, kdy nebude výkon realitního zprostředkování zajištěn odborně způsobilou osobou nebo realitní zprostředkovatel nebude mít uzavřené povinné pojištění odpovědnosti, případně nebude splněna podmínka bezúhonnosti u zákonem vymezených osob.
Návrh zákona má přispět k celkovému posílení důvěry v realitní zprostředkování, což by se mělo v konečném důsledku pozitivně projevit i v nárůstu počtu realitních transakcí realizovaných za účasti realitního zprostředkovatele.
Zákon předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:
Předmětem úpravy navrhovaného zákona je úprava procesu poskytování dotací.
V návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014-46 vydaný dne 30. září 2015 začalo Ministerstvo financí řešit vztah správního řádu a úpravy poskytování dotací. V praxi by aplikace správního řádu znamenala velkou časovou náročnost celého procesu a značný nárůst administrativní zátěže poskytovatelů dotací.
Problematika použití správního řádu při poskytování dotací byla diskutována se všemi poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Z výsledků konzultací vyplynulo, že zákon o rozpočtových pravidlech by měl vyloučit použití správního řádu, sám by však měl podrobněji upravit proces poskytování dotací a umožnit neúspěšným žadatelům v případě potřeby využít opravné prostředky.
Zákon předkládá Ministerstvo financí (MF). 
 

Návrh zákona, o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů:
Podkladem návrhu zákona je směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži.
Cílem implementace Směrnice je především jednotně stanovit pravidla nezbytná k zajištění toho, aby subjekty, kterým byla způsobena škoda v důsledku porušení soutěžních pravidel, mohly účinněji než dosud uplatňovat své soukromoprávní škodní nároky žalobami v občanském soudním řízení. Právě tyto žaloby jsou důležitým prvkem účinného systému soukromoprávního prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži a zajistí tak rovnováhu mezi veřejnoprávní a soukromoprávní cestou jejich vymáhání, resp. vzájemné doplňování těchto dvou systémů.
Jako legislativně nejvhodnější způsob implementace byl zvolen nový samostatný zákon a dílčí úpravy zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon předkládá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).