Tiskové zprávy

12. 10. 201611:49

Výsledky jednání vlády 12. října 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

Body s rozpravou

1. Návrh nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
čj. 1160/16 - bod 11 schůze vlády 5.10.2016
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1159/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
čj. 1177/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Martina Plíška, Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 905)
čj. 1289/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

5. Návrh poslanců Martina Plíška, Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (sněmovní tisk č. 906)
čj. 1290/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

6. Nemožnost aplikace ustanovení zákona o poštovních službách v části financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu v souvislosti s šetřením Evropské komise pro možnou nedovolenou veřejnou podporu vůči České poště, s. p.
čj. 1292/16 - bod 34 schůze vlády 5.10.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a 2. zpráva o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu
čj. 1060/16 - bod 14 schůze vlády 5.10.2016
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

8. Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti - analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci
čj. 920/16 - bod 15 schůze vlády 5.10.2016
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Přizván: M. Murín, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh na sjednání Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé
čj. 1259/16 - bod 17 schůze vlády 5.10.2016
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti nemovitého majetku v k. ú. Uherský Ostroh pro stát
čj. 1222/16 - bod 19 schůze vlády 5.10.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
čj. 1212/16 - bod 20 schůze vlády 5.10.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek                 č. 50)
čj. 1211/16 - bod 21 schůze vlády 5.10.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Stanovisko k Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky, přijatému na 104. Mezinárodní konferenci práce v roce 2015
čj. 1226/16 - bod 23 schůze vlády 5.10.2016
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva o pracovní cestě prezidenta republiky Miloše Zemana do Řecké republiky ve dnech 29. září - 1. října 2016
čj. 1281/16 - bod 34 schůze vlády 5.10.2016
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

15. Informace Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet celkové produkce odpadů používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem
čj. 1191/16 - bod 24 schůze vlády 5.10.2016
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

16. Informace o přípravě připomínky a oslav významných výročí roku 2018
čj. 1225/16 - bod 25 schůze vlády 5.10.2016
Předkládají:  ministři kultury a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

17. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2016
čj. 1277/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Fungování Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války v letech 2017 – 2021
čj. 1270/16
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby pozemní komunikace: I/57 Krnov - SV obchvat
čj. 1278/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na jmenování do hodnosti generál
čj. 1317/16   
Předkládá: Ministerstvo vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. O změně usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 139 o poskytnutí emergentní jednorázové finanční pomoci syrským uprchlíkům z oblasti Aleppa prchajícím před ozbrojenými útoky do Turecka s rozpravou Ministerstvo vnitra
čj. 1318/16
Předkládá: Ministerstvo vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Bez rozpravy

20. Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2015
čj. 1271/16
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operacích NATO „Joint Enterprise“ v Kosovu a „Resolute Support“ v Afghánistánu
čj. 1266/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na sjednání Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé
čj. 1293/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky ve Spolkové republice Německo dne 19. října 2016
čj. 1282/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 20. - 21. října 2016 v Bruselu
čj. 1295/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí na Maltu ve dnech 19. - 20. října 2016
čj. 1296/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Zpráva o uskutečnění návštěvy předsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Státu Izrael v souvislosti s účastí na pohřbu bývalého prezidenta Státu Izrael Šimona Perese ve dnech 29. - 30. září 2016
čj.  1313/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády České republiky ve Švédském království ve dnech 3. – 4. listopadu 2016 
čj. 1314/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na účast prezidenta republiky Miloše Zemana na setkání hlav států zemí Visegrádské skupiny v Rzeszowě ve dnech 14. - 15. října 2016
čj. 1315/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 
 

Pro informaci:

1. Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007-2013 za srpen 2016
čj. 1269/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - srpen 2016
čj. 1275/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

3. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 15. září 2016
čj. 1272/16
Předkládá: ministr vnitra

4. Zpráva o plnění Akčního plánu obsaženého v Národním plánu rozvoje sítí nové generace k 30. září 2016
čj. 1276/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace (III. čtvrtletí 2016)
čj. 1273/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

6. Souhrnná zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a. s. za rok 2015
čj. 1294/16
Předkládá: ministr zemědělství

7. Informace o určení orgánů podle čl. 124 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 13032013 ze dne 17. prosince 2013
čj. 1265/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

8. Veřejná zakázka „Automatizovaný bezosádkový průzkumný pozemní pro-středek – UGV-Pz“ zadávaná s využitím obecné výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 18 odst. 1 písm. e), resp. dle § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 1283/16
Předkládá: ministr obrany

9. Veřejná zakázka „Technické zhodnocení Soubojového a střeleckého simulátoru pro výcvik v taktické a střelecké přípravě jednotek s bojovými vozidly – SSS - BV“ zadávaná podle § 34, s využitím § 23 odst. 4 písm. a), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (resp. zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek podle § 63 odst. 3 písm. c) v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 1284/16
Předkládá: ministr obrany

10. Veřejná zakázka „OCHRAINFR – Ochrana kritických vojenských objektů a infrastruktury“, zadávaná s využitím obecné výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 18 odst. 1 písm. e), resp. dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 1285/16
Předkládá: ministr obrany

11. Veřejná zakázka „BEZKO – Kombinovaný detektor improvizovaných výbušných zařízení“ zadávaná s využitím obecné výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 18 odst. 1 písm. e), (resp. zákona č. 134/2016  o zadávání veřejných zakázek podle § 11 odst. 1 písm. c)
čj. 1286/16
Předkládá: ministr obrany

12. Veřejná zakázka „Generální opravy vrtulníků Mi-8, Mi-17, Mi-171Š a Mi-24/35“
čj. 1287/16
Předkládá: ministr obrany