Aktuálně

28. 3. 201716:58

Společné prohlášení o záměru předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny ohledně vzájemné spolupráce v oblasti inovací a digitální agendy

Společné prohlášení o záměru předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny ohledně vzájemné spolupráce v oblasti inovací a digitální agendy „Varšavská deklarace“

CEE Innovators Summit, Varšava, 28. března 2017

My, předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny (V4), kteří jsme se sešli ve Varšavě 28. března 2017, tímto přijímáme následující Společné prohlášení.

OCEŇUJEME, že mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskou republikou a Slovenskou republikou existují pevná pojítka spolupráce a přátelství, a jejich vztahy se v různých oblastech významně rozvíjejí, kromě jiného též díky spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky.  

POTVRZUJEME závazek zemí V4 poskytovat přidanou hodnotu pro úvahy o budoucnosti Evropské unie v konkrétních oblastech.

PŘIPOMÍNÁME Kroměřížskou deklaraci z 12. května 2004 o spolupráci zemí Visegrádské skupiny po jejich přistoupení k Evropské Unii, stejně jako nedávná setkání v rámci polského předsednictví ve Visegrádské skupině: setkání ministrů zodpovědných za politiku soudržnosti a rezorty hospodářství v zemích V4 dne 14. července 2016, a setkání ministrů rezortů telekomunikací a šéfů Národních regulačních úřadů v zemích V4 dne 6. února 2017, jehož účastníci schválili dokument o Evropském kodexu pro elektronické komunikace.

POTVRZUJEME závazky definované v Memorandu o porozumění „regionálních startupových platforem“ mezi startupovými organizacemi a komunitami (Memorandum of Understanding on a “Regional Start-up Platform” between start-up organizations of the start-up communities), a v Memorandu o porozumění o podnicích ve střední a východní Evropě pro digitalizaci a autonomní řízení vozidel (Memorandum of Understanding on enterprises in Eastern Central Europe for digitalization and connected and automated driving), podepsaných během Regionálního digitálního summitu v Budapešti 17. – 18. listopadu 2016.

ZDŮRAZŇUJEME nezbytnost usilování o udržitelný rozvoj pomocí rozvoje spolupráce na poli modernizace národního hospodářství zemí V4, s ohledem na podnikání, výzkum a inovace, digitální agendu, realizaci strategie Evropa 2020, zakládání institucí odolných vůči politické a ekonomické krizi, zajištění bezpečnosti a přiměřené životní úrovně.

KONSTATUJEME, že světové hospodářství se rychle digitalizuje a jeho hnací silou jsou data; že roste využívání a investice do digitálních technologií a lidský kapitál založený na znalostech hluboce přetváří naše společnosti, a že inovace je snazší, pokud přeshraniční datové toky plynou bezpečně, svobodně, při zachování důvěryhodnosti a integrity dat, a že by měly být prozkoumány příležitosti přesahující hranice EU. Měla by být zabezpečena přiměřená ochrana osobních dat, avšak stávající ani budoucí evropský právní rámec pro ochranu osobních dat by neměl být předmětem obchodních dohod; spíše by měl být vytvářen nezávisle pomocí jiných dostupných nástrojů (např. zkoumání přiměřenosti).

DOPORUČUJEME zvážit a zahrnout do současných diskuzí o lokalizaci dat výjimky související s národní bezpečností a zároveň zaručit svobodný tok dat.

POUKAZUJEME NA POTŘEBU usilovat o vytvoření vyspělého a propojeného jednotného digitálního trhu v Evropě, na němž bude zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb, osobních dat a kapitálu, na který budou mít jednotlivci a podniky souvislý přístup, budou moci provádět online činnosti v podmínkách spravedlivé soutěže, vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a osobních dat, bez ohledu na národnost nebo místo pobytu.

ZDŮRAZŇUJEME, že realizace naší vize spočívá na participaci všech zemí a společném postupu s cílem chopit se příležitosti a vypořádat se s výzvami, které před nás staví inovace, digitalizace ekonomik a snížení fragmentace trhu.

Visegrádská skupina se dohodla na dalším posílení vzájemných vazeb tím, že přijme níže uvedenou Varšavskou deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu, inovací a digitální agendy následovně:

 

Podepsáno ve Varšavě 28. března 2017

předseda vlády České republiky                          
předseda vlády Maďarska
předseda vlády Polské republiky                          
předseda vlády Slovenské republiky