Tiskové zprávy

3. 5. 201712:17

Výsledky jednání vlády 3. května 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací
čj. 338/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslance Bohuslava Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1086)
čj. 438/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

4. Návrh poslanců Štěpána Stupčuka, Vladimíra Koníčka, Václava Votavy, Lubomíra Toufara a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1087)
čj. 439/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda nepřijala žádné stanovisko.

5. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1089)
čj. 440/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

6. Věcný záměr zákona o sociálním podnikání
čj. 1055/16
Předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu, ministryně práce a sociálních věcí a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

7. Analýza možného posílení počtu příslušníků Policie České republiky na mezinárodních letištích
čj. 444/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

8. Bezpilotní letecké prostředky (drony), regulace provozu a ochrana před jejich zneužitím
čj. 449/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Příprava a realizace Strategické průmyslové zóny Přerov - Bochoř
čj. 450/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

10. Aktualizace usnesení vlády č. 97 ze dne 9. února 2015 k návrhu zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
čj. 436/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

11. Zpráva o možnosti řešení problematiky spojené s finanční rezervou na zajištění sanace a rekultivace v procesu zahlazování následků hornické činnosti v hnědouhelných lomech
čj. 423/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Priority českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy
čj. 432/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 11/17 o návrhu skupiny 18 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb.
čj. 418/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Poskytnutí dobrovolného finančního příspěvku Evropskému lesnickému institutu
čj. 426/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2016–2020
čj. 1641/16 – bod 17 schůze vlády 22. 3. 2017
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

16. Návrh usnesení vlády o použití prostředků vládní rozpočtové rezervy na zabezpečení kariérního systému pedagogických pracovníků
čj. 442/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

27.  Informace o záměru státního podniku Lesy České republiky - investici do vlastnictví lesů v Rumunsku
čj. 445/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

28. Usnesení vlády k navýšení výdajových rámců na výzkum, experimentální vývoj a inovace
čj. 461/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

29. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se systémovým navýšením funkčních míst a změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu v kapitole 377 – Technologická agentura České republiky v roce 2017
čj. 462/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

Bez rozpravy

17. Žádost o souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2017 v kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad
čj. 437/17
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Navýšení rozpočtu Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 zapojením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Ministerstva průmyslu a obchodu
čj. 413/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na realizaci usnesení vlády České republiky ze dne 29. srpna 2012 č. 638, k poskytnutí peněžního daru České republiky vládě Islámské republiky Afghánistán na podporu afghánských rozvojových programů v letech 2014 - 2017 a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil v letech 2015 - 2017, využitím prostředků v roce 2017
čj. 422/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Střednědobé vyhodnocení Koncepce podpory mládeže 2014–2020
čj. 441/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Změna Statutu Státního fondu kinematografie
čj. 428/17
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Zahraniční projekty Ministerstva zemědělství „Trvale udržitelná produkce potravin v klimatických podmínkách Subsaharské Afriky“ a „Podpora environmentálně šetrného agro podnikání“ pro nestátní a neziskové organizace
čj. 446/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Analýza aktuálních otázek výživného
čj. 448/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na obeslání 70. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 22. – 31. května 2017 v Ženevě
čj. 412/17
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Oficiální návštěva předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky v Lucemburském velkovévodství ve dnech 10. – 11. května 2017
čj. 433/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Oficiální návštěva předsedy vlády Belgického království Charlese Michela v ČR dne 4. května 2017
čj. 434/17
Předkládají: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Různé
* * *
Pro informaci

1. Makroekonomická predikce České republiky (duben 2017)
čj. 411/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. Informace o technickém zabezpečení evidence tržeb v návaznosti na 2. fázi postupného náběhu evidence tržeb od 1. 3. 2017 (leden–březen 2017)
čj. 429/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

3. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. března 2017
čj. 414/17
Předkládá: ministr vnitra

4. Informace o Harmonogramu jednání vlády na 2. pololetí 2017
čj. 411/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

5.Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2016, identifikační číslo programu 115 280
čj. 425/17
Předkládá: ministr životního prostředí

6. Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2016 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik
čj. 424/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7. Informace pro vládu České republiky o realizaci vertikální spolupráce
s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., při realizaci programu ÚSPORY ENERGIE a ÚSPORY ENERGIE v SZT  v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu malých a středních podnikatelů
čj. 427/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

8. Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014–2020 za rok 2016
čj. 415/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

9. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Výroba a dodání inovo-vaných samolepicích vízových štítků - vzor EU“
čj. 435/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

10. Veřejná zakázka „Automobil pancéřový DINGO – opravy a udržování II“, zadávaná s využitím obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 430/17
Předkládá: ministr obrany

11. Nadlimitní veřejná zakázka „Podpora provozu systému TEST-L“
čj. 431/17
Předkládá: ministr obrany