Jednání Rady

9. 6. 20179:06

Jednání Rady dne 8. června 2017

Program

  1. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin – prezentace doc. JUDr. Heleny Hofmannové, Ph.D. (katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, bývalá členka Poradního výboru Rady Evropy k Rámcové úmluvě)
  2. Funerální pracovní skupina – příručka K péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice
  3. Informace o postupu ohledně distribuce národnostních periodik prostřednictvím Českých center
  4. Informace Ministerstva zahraničních věcí ČR o postupu v záležitosti systému VISAPOINT
  5. Různé

Rada nebyla usnášeníschopná, usnesení metodou per rollam:

 

Usnesení č. 192
 

Rada schvaluje znění publikace K péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice (příručka pro obce) a doporučuje jeho distribuci prostřednictvím Asociace krajů České republiky příslušným obcím.

Hlasování:

ANO

NE

ZDRŽEL(A) SE / NEHLASOVAL(A)

19

0

2/11

Usnesení č. 193

Rada souhlasí s návrhem úpravy svého statutu tak, jak bylo o něm informováno a jak je uvedeno v zápisu z tohoto jednání..

Hlasování:

ANO

NE

ZDRŽEL(A) SE / NEHLASOVAL(A)

20

0

0/12