Koordinace a spolupráce

12. 6. 201714:59

Koordinace protidrogové politiky na národní úrovni

Realizace a koordinace české protidrogové politiky probíhá na dvou vzájemně nezastupitelných, prolínajících se a doplňujících se úrovních, na centrální úrovni a na krajské (místní) úrovni, přičemž se využívá nástrojů horizontální a vertikální koordinace.

Horizontální koordinace na centrální úrovni usiluje o slaďování postupů jednotlivých rezortů a o iniciování a podporu jejich optimální spolupráce při plnění úkolů Národní strategie protidrogové politiky na centrální úrovni. 

Zodpovědnost za tvorbu a naplňování protidrogové politiky ČR nese vláda. Pro koordinaci aktivit protidrogové politiky na národní úrovni využívá zejména tyto nástroje:

Vertikální koordinace usiluje o slaďování jednotlivých aktivit protidrogové politiky na regionální a místní úrovni (tj. krajské i místní - tj. obecní) tak, aby byly zohledňovány místní podmínky a potřeby a současně, aby realizovaná opatření a intervence byly uskutečňovány v souladu s hlavními cíli, principy a postupy doporučenými národní strategií.

Pro vzájemné propojení centrální a místní úrovně a pro implementaci drogové politiky na krajské/místní úrovni zavedla už Koncepce na roky 1993–1996 systém okresních protidrogových komisí a okresních protidrogových koordinátorů. Tento poměrně pružný systém koordinace byl založen na principu subordinace ústředních a místních orgánů státní správy.

Reformou veřejné správy v r. 2001, kdy došlo k přesunu regionální koordinace z okresů (okresních/magistrátních úřadů – státní správa) na kraje (krajské úřady – samospráva), se podařilo nově definovat a vytvořit síť krajských a místních protidrogových koordinátorů.

Nástroje koordinace na regionální a místní úrovni:

V r. 2005 byly tyto nástroje koordinace protidrogové politiky kodifikovány v zákoně č. 379/2005 Sb., zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonůa v zákoně se vydefinovala povinnost krajů zřizovat pozici krajkého protidrogového koordinátora na plný úvazek a zavádět další nástroje koordinace. Novým zákonem č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně draví před škodlivými účinky návykových látek se ponechala povinnost krajů realizovat protidrogovou politiku na svém území, povinnost mít zřízenou pozici krajského koordinátora nebo další nástroje koordinace však byla zrušena.