Zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

11. 7. 201714:09

Hlasování per rollam č. 1/2017

Na zasedání VVZPO 12. června 2017 byl projednáván bod Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin (dále jen „Zpráva“). Vzhledem k tomu, že nebylo v den konání zasedání ukončeno meziresortní připomínkové řízení k tomuto materiálu, přijal VVZPO usnesení, kterým projednávání tohoto materiálu přerušil a stanovil, že se Zpráva schválí prostřednictvím hlasování per rollam, a to po vypořádání připomínek.