Dotace pro rok 2018

28. 7. 201716:18

Vyhlášení dotačního řízení RVKPP na rok 2018

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 24. července 2017 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2018. Schválené dotační oblasti a priority včetně okruhu oprávněných subjektů a další informace k dotačnímu řízení 2018 naleznete v připojeném dokumentu.

Upozorňujeme, že celý proces dotačního řízení, a tedy také postup žadatelů o dotaci, se řídí Směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 16/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů protidrogové politiky (dále jen „Směrnice“). Odkaz na úplné znění Směrnice naleznete zde http://dotace-drogy.vlada.cz/dokumenty.

Pro žadatele o dotaci na nový projekt platí povinnost předložit Odboru protidrogové politiky k posouzení koncept nového projektu, který je nutné zaslat v elektronické podobě na adresu opk@vlada.cz. Náležitosti konceptu vymezuje Článek 6, odst. 2 Směrnice. O případném osobním setkání rozhoduje individuálně Odbor protidrogové politiky.

Dotační řízení RVKPP pro rok 2018 bude probíhat standardně prostřednictvím elektronické aplikace http://dotace-drogy.vlada.cz. Noví žadatelé o dotaci se musí nejprve registrovat v elektronické aplikaci, až poté mohou podat žádost do dotačního řízení RVKPP na rok 2018. Více informací, jak při registraci postupovat, naleznete zde http://dotace-drogy.vlada.cz/informace-k-registraci.

Úřad v rámci dotačního řízení na r. 2018 může uzavřít s příjemcem dotace Smlouvu o dlouhodobé spolupráci, a to za předpokladu, že daný příjemce naplňuje priority schválené vládou a splňuje podmínky příslušných strategických materiálů (viz čl. 1, odst. 2 Směrnice). Podmínky pro uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci jsou stanoveny a schváleny Radou a najdete je v připojeném dokumentu.

Formuláře potřebné pro podání žádosti do dotačního řízení RVKPP 2018 budou zveřejněny na portálu http://dotace-drogy.vlada.cz/dokumenty pod nadpisem Dotační řízení pro rok 2018. V současné době probíhá nastavení jednotlivých modulů aplikace a kontrola funkčnosti systému. Formulář rozpočtové části C, sloužící pro import do elektronické aplikace, nemění oproti r. 2017 svou strukturu, přesto ale bude zveřejněn, až po otestování funkčnosti přenosu dat. Informace o zpřístupnění aplikace bude zaslána e-mailem na statutární zástupce a jejich zástupné osoby, jež jsou registrováni v elektronické aplikaci. Pokud nejste registrovaní v elektronické aplikaci, sledujte záložku Aktuality na zmíněném portálu.

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy umožňují zahrnout práci dobrovolníků do spolufinancování projektu. Výše hodinové sazby dobrovolníků, kterou lze zahrnout do spolufinancování projektů na r. 2018 je zveřejněna na portálu http://dotace-drogy.vlada.cz/faq-1 pod nadpisem „Výklad k některým ustanovením směrnice a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.“

Závěrem vyzýváme žadatele, aby pozorně prostudovali platnou Směrnici a sledovali aktuality portálu dotace-drogy.vlada.cz. Sekretariát RVKPP zde bude průběžně vkládat další důležité informace k nadcházejícímu dotačnímu řízení.

Kontaktní osoba

Ing. Renata Konvalinová
e-mail: konvalinova.renata@vlada.cz
tel.: 296 153 268