Jednání Rady

1. 8. 20177:46

Usnesení Rady per rollam č. 194

Rada
schvaluje "Jednací řád Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ".

ANO NE ZDRŽEL/A SE/NEHLASOVAL/A
17 0 15