Tiskové zprávy

11. 10. 201713:22

Výsledky jednání vlády 11. října 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro Evropskou unii

1. Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Rozhodnutí o zapojení České republiky do Stálé strukturované spolupráce (PESCO)
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání: Schváleno.

3. Mandát na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (část vnitřní věci) ve dnech 12. a 13. října 2017 v Lucemburku
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

4. Otázka rozdělení dohod o volném obchodu EU na obchodní část, sjednávanou ve výlučné pravomoci EU, a investiční část, sjednávanou ve sdílené pravomoci EU a členských států
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Schváleno.

Projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
čj. 755/17
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
čj. 985/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
čj. 972/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

4. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017
čj. 1052/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh změn v systému investičních pobídek
čj. 1071/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Zpráva o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin
čj. 1066/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020
čj. 1065/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

8. Příprava opatření na dopravní infrastruktuře využitelných pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent nezbytných pro realizaci nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín a Dukovany
čj. 1050/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních
čj. 1061/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

10. Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018
čj. 1056/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

11. Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020
čj. 1047/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

12. Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395,
o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne
29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722
čj. 1039/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

13. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Obce Radvanice podle ustanovení § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1028/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

38. Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice
čj. 1070/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

27. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018
čj. 1085/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

28. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. listopadu 2017
čj. 1094/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

29. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zahraničních věcí
čj. 1083/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

30. Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025
čj. 1096/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

37. Studie proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví, včetně analýzy zkušeností z členských států EU, kde jsou tyto úřady zřízeny a návrh dalšího postupu
čj. 1100/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

16. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 22/17 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 70 odst. 3 věta první ve slovech „podle tohoto zákona“ zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a na zrušení ustanovení § 4 odst. 9, 10 a 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb.
čj. 1067/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

39. Informace o implementaci „Nové agendy pro města“ a dalších schválených mezinárodních dokumentů Organizace spojených národů a Evropské unie v podmínkách České republiky
čj. 1059/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

42. Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
čj. 1107/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

43. Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025
čj. 1100/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

44. Koncepce financování reprodukce a modernizace infrastruktury nemocnic v ČR
čj. 1105/17
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

41. Informace ministerstva zemědělství o současném vývoji na domácím trhu s mléčnými výrobky
čj. 1109/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

40. Portál Občana – Personalizovaná část Portálu veřejné správy
čj. 1087/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

Projednání bez rozpravy:

14. Zpráva o plnění Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR
čj. 1072/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 19/17 o návrhu skupiny 19-ti senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1029/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Organizační zajištění projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjim-kou letiště Václava Havla Praha“
čj. 1068/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. O souhlasu s poskytnutím peněžního daru Italské republice v souvislosti s realizací Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2017
čj. 1051/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zaměření národní investiční strategie - investičního plánu ČR
čj. 1064/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh řešení systémové podjatosti ve vztahu k činnosti obecných stavebních úřadů a úřadů územního plánování
čj. 1033/17
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Vize rozvoje autonomní mobility
čj. 1046/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2016
čj. 1035/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018
čj. 1048/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 v Bruselu
čj. 1055/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na obeslání 23. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 13. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a druhé části 1. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (6. – 17. listopadu 2017, Bonn, Německo)
čj. 1034/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na účast prezidenta republiky Miloše Zemana na setkání hlav států zemí Visegrádské skupiny v Maďarsku ve dnech 13. - 14. října 2017
čj. 1054/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2017
čj. 1077/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh na odvolání člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 1078/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh usnesení vlády k výsledkům srovnávacího přezkumu účinnosti regulace obsažené v nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
čj. 1088/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. O souhlasu s poskytnutím peněžního daru Irácké republice v souvislosti s realizací Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2017
čj. 1086/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Účast předsedy vlády České republiky na Summitu k právům spotřebitelů v Bratislavě dne 13. října 2017
čj. 1080/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Informace o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí a záležitostí Commonwealthu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Borise Johnsona v České republice dne 25. září 2017
čj. 1081/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

45. Návrh na jmenování ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 290/2017 Sb.
čj. 1106/17        
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Různé
* * *
Pro informaci:

1. Dlouhodobé strategické financování systému výzkumu, vývoje a inovací
čj. 1069/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

2. Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech
čj. 1063/17
Předkládá: ministr vnitra

3. Informace o stavu čerpání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2017 ke dni 31.8.2017
čj. 1049/17  
Předkládá: ministr dopravy

4. Čtvrtá průběžná informace o postupu příprav a realizace účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě EXPO Astana 2017 včetně předběžného vyhodnocení
čj. 1053/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Rámcová smlouva na zajištění správy a provozu komunikační infrastruktury
čj. 1057/17  
Předkládá: ministr vnitra

6. Úkoly technické pomoci pro Armádu České republiky
čj. 1030/17
Předkládá: ministr obrany

7. Veřejná zakázka „Munice pro tank T-72M4CZ“
čj. 1031/17
Předkládá: ministr obrany

8. Veřejná zakázka „Servisní podpora techniky elektronického boje“
čj. 1032/17
Předkládá: ministr obrany

9. Informace o průběhu a výsledcích 7. zasedání smluvních stran Úmluvy
o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států a 3. zasedání smluvních stran Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (13. – 16. června 2017, Minsk, Bělorusko)
čj. 1058/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

10. Informace o postupu prací při tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
čj. 1091/17
Předkládá: ministr vnitra

11. Informace o změně podoby stanoviska Legislativní rady vlády a stanoviska předsedy Legislativní rady vlády
čj. 1090/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

12. Zpráva o plnění navrhovaných opatření ke Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy a jejím opatřením na zefektivnění ICT služeb k 30. září 2017
čj. 1089/17
Předkládá: ministr vnitra

13. Informace o veřejné zakázce Projekt bezpečnostního výzkumu s názvem „Výzkum a vývoj proprietárních knihoven pro zpracování síťového provozu“
čj. 1095/17
Předkládá: ministr vnitra