Ze zasedání Výboru

13. 11. 201714:43

Zasedání Výboru 27. září 2017 - usnesení ke zprávě České školní inspekce a nové obecné komentáře

Dne 27. 9. 2017 zasedl Výbor pro práva dítěte. Na tomto zasedání se členové Výboru zabývali tematickou zprávou České školní inspekce Kvalita výchovně-vzdělávací činnosti v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ze dne 4. května 2017. Členové Výboru po debatě se zástupkyní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přijali usnesení, ve kterém Výbor projevil znepokojení nad zněním této zprávy, které se mimo jiné odchyluje od lidskoprávního přístupu k dětem.

Druhým tématem zasedání byla novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Třetím tématem probíraným na Výboru byly dva nové obecné komentáře výborů Organizace spojených národů. První obecný komentář byl vydán Výborem OSN pro práva dítěte k dětem na ulici. Druhý komentář se týkal práv osob se zdravotním postižením a jejich práva žít nezávisle a právo být členem komunity. Oba tyto komentáře představují důležitý krok vpřed v oblasti práv dítěte a staví na zjištění, že donucující intervence nefungují. Stát a instituce by měly odmítnout represivní přístup k osobám ve zranitelné situaci. Více v prezentaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Komentáře jsou dostupné na této stránce.

Usnesení Výboru ve věci tematické zprávy – Kvalita výchovně-vzdělávací činnosti v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ze dne 4. 5. 2017, č. j. ČŠIG-1423/17-G2 (odůvodnění je dostupné v přiloženém dokumentu):

Výbor pro práva dítěte konstatuje velmi silné znepokojení nad obsahem tematické zprávy České školní inspekce – Kvalita výchovně-vzdělávací činnosti v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ze dne 4. 5. 2017, č. j. ČŠIG-1423/17-G2, a to jak pro zjevnou protiprávnost mnoha jejích závěrů, které zcela odhlížejí nejen od lidských práv a svobod dítěte, jak jsou zakotveny na ústavní i mezinárodní úrovni, především v Úmluvě o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.), ale rovněž od zákonné právní úpravy realizace ústavní výchovy a výkonu ochranné výchovy, tak i pro zjevné politické zabarvení tohoto obsahu. Výbor považuje předmětnou tematickou zprávu České školní inspekce s ohledem na její obsah pouze za další z důkazů nezbytnosti sjednocení systému péče o ohrožené děti, k němuž se vláda zavázala jak v Národní strategii ochrany práv dětí, schválené usnesením vlády č. 4 ze dne 4. 1. 2012, tak ve svém usnesení č. 1033 ze dne 23. 11. 2016, jímž schválila podnět Rady vlády pro lidská práva k předmětné otázce, schválený dne 15. 12. 2015.