Tiskové zprávy

29. 11. 201713:53

Výsledky jednání vlády 29. listopadu 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1155/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
čj. 1153/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
čj. 1217/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čj. 1221/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
čj. 1206/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 32/17 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1224/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Informace ministra financí k aktuální situaci ve věci zajišťovacích příkazů
čj. 1190/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

8. Informace k připravovaným veřejným zakázkám projektu CzechELib
čj. 1185/17 - bod 46 schůze vlády 6.11.2017
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

9. Návrh na navýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2017, v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ČR
čj. 1184/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. prosince 2017
čj. 1240/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018
čj. 1239/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Návrh usnesení k systemizaci Policie České republiky a k systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2018
čj. 1241/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

13. Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2018
čj. 1215/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Uvolnění prostředků za účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci ČVUT v roce 2017 na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa
čj. 1236/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Program podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku v období 2018 – 2021 a změna usnesení vlády ČR ze dne 27. června 2016 č. 588/2016 o poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016 – 2019
čj. 1171/17
Předkládají: ministři zahraničních věcí, obrany a vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 57)
čj. 1202/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Souhlas s bezúplatným převodem technické infrastruktury vybudované podnikem Vojenské lesy a statky ČR, s. p., podle § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví obce Město Libavá, v rámci realizace zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
čj. 1208/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

40. Návrh demise vlády
čj. 1255/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

41. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů
čj. 1259/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

42. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018
čj. 1258/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

43. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Lesy České republiky, s.p. do státního rozpočtu podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1251/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

44. Koncept a finanční zabezpečení výstavy „Sluneční králové“ v roce 2019
čj. 1250/17
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

48. Příprava koncepčního řešení provádění důchodového pojištění
čj. 1222/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

49. Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace Fondu ohrožených dětí
čj. 1262/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

18. Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1197/17
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017
čj. 1212/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2017
čj. 1192/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na jmenování 11 rektorů veřejných vysokých škol na období 2018-2022
čj. 1229/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrhy na jmenování profesorů
čj. 1230/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2016
čj. 1187/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2017, kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra
čj. 1204/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

25. Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2017
čj. 1198/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Dofinancování programu poskytování stipendií vlády České republiky v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v roce 2017
čj. 1220/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
čj. 1172/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2017 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členů jejích poradních orgánů za rok 2017
čj. 1223/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Definice druhů výsledků (samostatná příloha č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací)
čj. 1211/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství na období 2017-2020
čj. 1225/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022
čj. 1182/17
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování volby prezidenta České republiky
čj. 1200/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh na poskytnutí příspěvku Organizaci spojených národů na činnosti v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států na roky 2018 a 2019
čj. 1174/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 14. a 15. prosince 2017 v Bruselu
čj. 1227/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu ve dnech 5. – 6. prosince 2017
čj. 1228/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve Vídni ve dnech 7. - 8. prosince 2017
čj. 1226/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Návrh na obeslání 37. zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Štrasburk, Francie, 5.–8. prosince 2017)
čj. 1214/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Informace o průběhu a výsledcích 40. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
čj. 1196/17
Předkládají: ministři zemědělství a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2017
čj. 1237/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

45. Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem
čj. 1256/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

46. Aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu
čj. 1253/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

47. Návrh na obeslání „One Planet Summit“ k financování opatření na ochranu klimatu v Paříži dne 12. prosince 2017
čj. 1257/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi – 2. čtvrtletí roku 2017
čj. 1231/17
Předkládá: předseda vlády

2. Souhrnná zpráva o plnění aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami
čj. 1210/17
Předkládá: předseda vlády

3. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016
čj. 1209/17
Předkládá: předseda vlády

4. Zpráva o inflaci IV/2017
čj. 1233/17
Předkládá: guvernér České národní banky

5. Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2017)
čj. 1235/17
Předkládá: ministr financí

6. Fiskální výhled České republiky (listopad 2017)
čj. 1232/17
Předkládá: ministr financí

7. Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016
čj. 1183/17
Předkládá: ministr financí

8. Souhrnná zpráva MMR-NOK o plánování personálních kapacit v rámci implementační struktury ESI fondů
čj. 1175/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

9. Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050
čj. 1092/17 - bod 4 Pro informaci schůze vlády 23.10.2017
Předkládá: ministr dopravy

10. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
čj. 1234/17
Předkládá: ministr dopravy

11. Informace pro vládu ČR ve věci výběrového řízení Rady Českého telekomunikačního úřadu na držitele poštovní licence pro období 2018 až 2022 s dopady na Českou poštu, s. p.
čj. 1238/17
Předkládá: ministr vnitra

12. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. říjnu 2017
čj. 1219/17
Předkládá: ministr vnitra

13. Informace o průběhu poskytování asistence při přesídlování krajanů v roce 2017
čj. 1218/17
Předkládá: ministr vnitra

14. Rozvoj Registru práv a povinností a agendového informačního souboru Registru práv a povinností
čj. 1199/17
Předkládá: ministr vnitra

15. Informace o veřejné zakázce „Služby mobilního operátora pro resort MPO_JŘBU“
čj. 1193/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

16. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS – Dodatek č.2“
čj. 1188/17
Předkládá: ministr zemědělství

17. Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2016 a 2017
čj. 1203/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

18. První zpráva o přípravě a realizaci účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
čj. 1249/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí