Tiskové zprávy

9. 5. 201811:26

Výsledky jednání vlády 9. května 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
čj. 212/18
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 323/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 44/17 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 26 věty druhé, § 48 až 51 a přílohy č. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 349/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. SPOLEČNÉ STOLETÍ
čj. 339/18 – bod 15 schůze vlády 30. 4. 2018
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

6. Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 za rok 2017
čj. 354/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. I. Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2018–2019
čj. 332/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

8. Změna Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020 (BV III/1-VS)
čj. 175/18 – bod 16 schůze vlády 14.3.2018
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci nového programu Investiční úvěry Zemědělec
čj. 348/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

11. Informace o aktuální situaci v lesním hospodářství v České republice a k naplňování výzvy Agrární komory ČR
čj. 370/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Návrh na obeslání 71. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 21.–26. května 2018 v Ženevě
čj. 338/18 
Předkládají: ministr zdravotnictví a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (duben 2018)
čj. 345/18
Předkládá: ministryně financí

2. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2017 a predikce na další období
čj. 340/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Platformy pro problematiku Evropských strukturálních a investičních fondů pro programové období 2014-2020 a pro přípravu programového období po roce 2020
čj. 353/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Informace o průběhu realizace akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
čj. 337/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014–2020 za rok 2017
čj. 344/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěného pochybení úřadu
čj. 342/18
Předkládá: veřejná ochránkyně práv

7. Systém energetického managementu
čj. 1245/17     
Předkládá: ministr vnitra
Tento bod jednání byl odložen.

8. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády ČR pro zbývající období roku 2018 a roky 2019 a 2020: 1. část Nákup elektřiny v JŘBÚ“ zadané v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 346/18
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

9. Informace o realizaci vertikální spolupráce na Asanační a rekultivační opatření ve vojenských újezdech v roce 2018 na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 356/18
Předkládá: ministryně obrany

10. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/05 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky
čj. 343/18
Předkládá: ministryně obrany