Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

23. 10. 20188:38

Zasedání 8. října 2018

Dne 8. října 2018 se uskutečnilo letošní třetí zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“).

Podávání léků a další zdravotnická dopomoc dětem, žákům a studentům ve školách a školských zařízeních

Zajištění podávání léků i jiné zdravotnické dopomoci žákům (například s diabetem, epilepsií, astma) ve škole je nezbytné pro absolvování školní docházky i podílení se na společných aktivitách kolektivu. Právní rámec České republiky však poskytování zdravotních úkonů včetně podávání léčivých přípravků ve školách neupravuje. Výbor proto požádal Ministerstvo zdravotnictví, aby tuto problematiku vyřešilo a podalo zprávu s přijatým řešením na prosincovém jednání.

 

Realizace monitorování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením veřejnou ochránkyní práv

Od ledna letošního roku plní ombudsmanka roli monitorovacího orgánu pro práva lidí se zdravotním postižením. Ombudsmanka seznámila členy a členky Výboru s tím, jak tuto roli zastává, co již v této roli učinila a jaké jsou její další plány.

 

Jednací řád Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Způsob jednání Komise stanoví jednací řád, který schvaluje Výbor dle svého Statutu. Cílem novely jednacího řádu je především ho sjednotit s ostatními jednacími řády komisí všech dotačních programů v rámci Sekce pro lidská práva. Výbor novelu jednacího řádu schválil.

 

Zadávací řízení krajů na dopravce osob po železnici jako veřejné služby

V prosinci 2019 většině krajů v ČR končí smlouvy s Českými drahami, na základě kterých byla poskytována veřejná služba zajišťující přepravu cestujících na železnici. Je proto třeba zajistit, aby nové smlouvy s dopravci obsahovaly i podmínku bezbariérové dopravy. Ministerstvo dopravy i Národní rada osob se zdravotním postižením v této věci oslovily všechny kraje. MD dále vypracovalo metodiku pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících, kterou se kraje mají řídit. Výbor požádal kraje, aby zaslaly informaci o tom, jak zapracovaly standardy přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace do zadávacích řízení.

 

Informace o počtu klientů terénních a ambulantních sociálních služeb v porovnání s pobytovými sociálními službami v letech 2013 až 2017

Článek 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením zdůrazňuje právo všech osob se zdravotním postižením žít v přirozeném sociálním prostředí v rámci komunity. Toto právo se týká možnosti volby místa pobytu, přístupu ke službám poskytovaným v domácím prostředí a podpůrným komunitním službám. Prioritou státní politiky by proto měla být podpora terénních a ambulantních sociálních služeb, stejně jako komunitního bydlení. MPSV představilo na jednání porovnání počtu klientů v těchto typech služeb.

 

Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

Součástí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením je také Opční protokol, který slouží jako záruka možnosti využívat stížnostního mechanismu, pokud stát nedodržuje Úmluvu. Česká republika ratifikovala Úmluvu v září roku 2009. Do dnešní doby však nebyl ratifikován Opční protokol. Česká republika je jednou z posledních zemí EU, která ho neratifikovala. Výbor požádal ministryni práce a sociálních věcí o urychlené předložení návrhu na ratifikaci Opčního protokolu k projednání vládě.

 

Informace o implementaci Marrákešské smlouvy

Česká republika a EU přistoupily k mezinárodní smlouvě o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby nevidomé, zrakově postižené nebo s jinou poruchou čtení. Její ratifikace umožní dotčeným osobám a organizacím pořizovat kopie děl v přístupných formátech. Výbor byl informován o aktuálním stavu implementace tohoto dokumentu.

 

Projekt Úřadu práce ČR k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Klíčovou oblastí pro lidi se zdravotním postižením je možnost zaměstnání, a to především na volném trhu práce. Ke zvyšování zaměstnanosti této cílové skupiny právě na volném trhu práce by měl přispět i tento projekt Úřadu práce. MPSV proto informovalo, jak realizace projektu probíhá.