Tiskové konference

24. 10. 201811:33

Tisková konference po jednání vlády, 24. října 2018

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Dobré ráno, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde ministra spravedlnosti pana Jana Kněžínka, vítám také ministra dopravy pana Dana Ťoka, paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a také ministra zemědělství pana Miroslava Tomana. K poslaneckým návrhům, tedy hlavně k poslaneckým návrhům poprosím pana ministra Kněžínka.

Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti: Tak vážené dámy, vážení pánové, ještě jednou dobrý den. Vláda dnes na své schůzi projednala tři poslanecké návrhy zákonů. Prvním z nich byl návrh novely zákona o hmotné nouzi, který má za cíl omezit vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi osobám, které se dopustily přestupku nebo trestného činu, a to na bodu tří až dvanácti měsíců. Tady vláda po debatě nad tímto návrhem, která zohledňovala různé možné dopady této úpravy, nakonec přijala neutrální stanovisko.

Dále byl projednáván poslanecký návrh na novelu zákona o obcích, zákona o krajích a o hlavním městě Praze, jehož cílem je zajistit v podstatě jmenné hlasování členů zastupitelstva a rady o projednávaných bodech a zajistit to, že zápisy budou následně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce. Tady vláda v obecné rovině vyjádřila podporu záměru zvýšit transparentnost, nicméně vzhledem k tomu, že spatřuje některé dílčí nedostatky, které se ale dají odstranit v dalším legislativním procesu, tak bylo také zaujato neutrální stanovisko.

A nesouhlasné stanovisko potom vláda zaujala k návrhu zákona, kterým se mění zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, což je návrh, který sice zase v obecné rovině může být vnímán jako pozitivní, kde se navrhuje snížit pro některé případy daň z nabytí nemovitých věcí ze čtyř procent na dvě procenta. Nicméně přijetí takového návrhu by znamenalo zřejmě poměrně výrazný výpadek příjmů státního rozpočtu v řádu několika miliard korun ročně a z toho důvodu bylo přijato nesouhlasné stanovisko, neboť tam není navrženo žádné tedy odpovídající kompenzační opatření, které by ten výpadek nahradilo. Tolik tedy z mé strany, děkuji.

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu ministru Kněžínkovi a poprosím pana ministra Ťoka.

Dan Ťok, ministr dopravy: Takže také dobré ráno ode mne. Dámy a pánové, Ministerstvo dopravy mělo dnes na vládě dva materiály. Vláda schválila návrh zákona o železnicích. Je to v podstatě aplikace evropského práva, čtvrtého železničního balíčku, do národní legislativy. V této legislativě se řeší především liberalizace trhu a pravidla fungování na tomto trhu. Jako další bod jsou tam dílče řešeny vlečky a přístup k nim a vlastně umožnění vstupu dalších dopravců do veřejné služby. Je tam také aplikován princip, který dnes má čtvrtý železniční balíček, že od roku 2023 už nebude možné přímé zadání a budou se muset všechny i veřejné služby soutěžit.

Druhým materiálem byl převod, nebo možnost převodu pozemků Správy železniční a dopravní cesty. Tento balík č. 51 byl velký svým rozsahem, především směnou pozemků s hlavní městem Praha. SŽDC získalo pozemky u drah, a naopak dalo Praze nebo směnilo s Prahou pozemky, které jsou pod komunikacemi, která užívá hlavní město Praha. Zajímavostí na tomto úseku je, že se tu směňovaly pozemky zejména pod Negrelliho viaduktem. Jinými slovy patky viaduktu budou patřit SŽDC, ale ty prostory mezi budou k dispozici pro rozvoj městské části Karlín, zejména pro oživení života tam, který se zlepšuje. Takže si myslím, že je to i příspěvek Pražanům. Děkuji.

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu ministrovi a poprosím paní ministryni práce a sociálních věcí paní Maláčovou.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Děkuji, hezké ráno. Mám radost, že vláda dnes schválila dotační titul pro tzv. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v přechodném období. Jedná se o dotační titul, který bude vyhlášen ještě na tento rok ve výši 25,5 milionu korun. Je to z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a důvodem pro tento dotační titul je vlastně dofinancování těchto zařízení tak, aby byla ekonomicky schopná, aby dokázala přežít. Dotační řízení vyhlásíme zítra a poběží 30 dnů.

Protože se jedná o nesystémové řešení, tak bych ráda uvedla, že my vlastně v příštích měsících změnou legislativy budeme právě usilovat o to, aby tento problém, to znamená navýšení příspěvků pro tato zařízení plus přeřazení těchto zařízení pod režim sociálních služeb, takže právě tato opatření změnou legislativy navrhneme nejpozději v polovině příštího roku.

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji paní ministryni a k zemědělským tématům poprosím pana Miroslava Tomana.

Miroslav Toman, ministr zemědělství: Takže dobrý den, dámy a pánové, Ministerstvo zemědělství dnes mělo na vládě tři materiály. Nejdůležitější materiál je zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018. Škody způsobené suchem se pohybovaly kolem 11 miliard korun. Škody, které bychom měli správně hradit podle výpočtů a nařízení, jsou řádově 3,6 až 4,2 miliardy korun. Nicméně vláda se rozhodla podle možností uvolnit 1,15 miliardy korun s tím, že Ministerstvo zemědělství využije 850 milionů korun nevyčerpaných z loňského roku. Tím pádem my můžeme začít odškodňovat zemědělce od 1. prosince ve třech krocích. První jsou krmné plodiny, druhý krok jsou tzv. citlivé komodity, to znamená zelenina, cukrová řepa, chmel a podobně, a ve třetím kroku jsou to obiloviny. Takže tolik k prvnímu materiálu.

Co se týká druhého materiálu, druhým materiálem bylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Jedná se zejména o rychlejší zvyšování podílu zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech, využívání přirozeného zmlazování lesních porostů, chránění drobných živočichů a s tím, že tato účinnost místo od 1. prosince bude od 1. listopadu letošního roku. Je to v souvislosti s kůrovcovou kalamitou, z důvodu lepšího zalesňování pozemků atd.

Třetí materiál, který byl předložen, byl převod 2,5 miliardy korun z Lesů ČR do státního rozpočtu tak, jak bylo plánováno, abychom tyto prostředky mohly využívat i pro potřeby zemědělství. Tolik úvodem, děkuji.