Tiskové zprávy

25. 3. 201917:35

Výsledky jednání vlády 25. března 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
čj. 216/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 32/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
čj. 43/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
čj. 139/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh poslanců Martina Jiránka, Jakuba Michálka, Ondřeje Profanta a Ivana Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 417)
čj. 226/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 418)
čj. 227/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
čj. 222/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
čj. 183/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
čj. 213/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 230/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2018
čj. 206/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na změnu Statutu Výboru pro zpravodajskou činnost
čj. 223/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Změna Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky
čj. 217/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Doplnění delegace České republiky v Evropském výboru regionů (European Committee of the Regions) pro funkční období 2015-2019 – nominace Svazu měst a obcí ČR
čj. 219/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Italské republice ve dnech 27. a 28. března 2019
čj. 218/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí členských států NATO ve Washingtonu, D. C., a na pracovní návštěvu ministra zahraničních věcí České republiky v USA ve dnech 2.–6. dubna 2019
čj. 228/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Libanonské republiky Džibrána Básila v České republice ve dnech 26.–28. března 2019
čj. 235/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Účast ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny, skandinávských a baltských zemí v Litvě dne 1. dubna 2019
čj. 236/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19.  Indikativní výhled na požadavky na státní rozpočet, požadavky na personální zajištění státní správy, včetně odhadů příslušné systemizace a návrh dalších klíčových potřeb nezbytných pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
čj. 229/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

20. Nadlimitní veřejná zakázka „Předepsané práce PP-4000 a NVG vybavení na letounech L-159“ zadávaná v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou jednacího řízení bez uveřejnění
čj. 225/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2018
čj. 224/19
Předkládá: ministryně financí