Tiskové konference

7. 5. 201914:02

Tisková konference po jednání Národní koalice pro boj se suchem, 7. května 2019

Petra Roubíčková, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí: Dámy a pánové, dobré dopoledne. Vítám vás na tiskové konferenci po jednání Národní koalice boje se suchem. Dovolte mi zde přivítat předsedu vlády Andreje Babiše, ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zemědělství Miroslava Tomana. Pane premiére, prosím vás o slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velice rád, že Národní koalice pro boj se suchem velice aktivně řeší tento problém a já jen zopakuji, že pro naši vládu voda a strategie řešení problému s vodou je to skutečně nejdůležitější, co máme na stole, protože bez vody zkrátka není život. Dnes je ta situace podle vyjádření Českého hydrometeorologického úřadu skutečně podstatně horší než v minulém roce a prognóza také není moc příznivá. Velice jednoduše řečeno, musíme si přát, aby hlavně příští zima byla bohatá na srážky. Nicméně my děláme iks různých opatření, abychom tuto situaci řešili. Jsou tam velice konkrétní projekty. Hlavně je to samozřejmě propojování vodních soustav, je to prohlubování vrtů a studen. Celkem na to počítáme v příštích deseti letech 24 miliard, na obnovu vodovodů počítáme šest miliard.

To jsou všechno věci, které jsou zahrnuty v Národním investičním plánu, který stále řešíme a vylepšujeme. Dnes jsem zjistil, že tam nejsou zahrnuty ty velké nádrže, jako Heřmínovy a Vlachovice. My jsme tu od revoluce bohužel nepostavili žádnou přehradu ani žádnou nádrž a bohužel to hrozně dlouho trvá z hlediska výkupu pozemků, z hlediska projektů, takže se na to budeme muset z dlouhodobého hlediska soustředit, abychom toto zpoždění nějakým způsobem dohnali.

Já jsem velice rád, že funguje spolupráce ministra zemědělství a ministra životního prostředí. My jsme se víceméně domluvili a já jsem sám požádal i pana ministra Tomana, abychom udělali nějakou velkou konferenci o vodě, národní konferenci. Ta by proběhla, jak navrhl pan ministr, na Zemi živitelce a pan ministr Brabec měl za úkol udělat konferenci, když tedy izraelský premiér Netanjahu splní slib a přijede na návštěvu ve druhém pololetí, o tom, jak například Izrael je první na světě z hlediska používání vody. Tam vlastně tu vodu otočí až devětkrát.

Takže já také konstatuji – dnes jsem se opakovaně ptal obou ministrů, jestli na rok 2019 mají dostatek peněz. Pan ministr Toman hledá 500 milionů do projektů, které má ve své kompetenci, a samozřejmě budou další programy, které jednotlivá ministerstva budou vypisovat. Určitě vás o tom budou kolegové informovat.

Takže voda na prvním místě, jasná vazba na zemědělství, na úrodu, na potraviny. Vlastně ze všech, kdybych to měl vyhodnotit, ze všech našich potřeb je voda ještě důležitější než energie. Ale řešíme všechno a je to dobře, že jsme založili tuto koalici pro boj se suchem, a má to konkrétní výsledky, konkrétní cíle a konkrétní plány. Teď určitě vám ministři řeknou ještě víc.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí: Děkuji předsedovi vlády a porosím nyní o slovo pana ministra Tomana.

Miroslav Toman, ministr zemědělství: Dobrý den, dámy a pánové. Jak ukazuje průběh několika posledních let, bohužel zatím včetně letošního roku, tak boj se suchem a nedostatkem bude stále důležitější. Ministerstvo zemědělství mu proto věnuje velkou pozornost a realizuje řadu programů, které mají pomoci zadržet vodu v krajině, ale také v přehradách či malých vodních nádržích.

Z aktuálních údajů vyplývá, že prakticky všechny významné přehradní nádrže mají v současnosti zásobní prostor naplněný, a díky tomu zvládneme v případě pokračujícího sucha překlenout jeden a ve většině případů i více suchých let. Samozřejmě se to týká těch vodárenských přehrad, na které jsou navázány vodovody. Celková naplněnost přehrad v České republice je 2 305 milionů kubických metrů a z toho je 733 milionů kubických metrů ve vodárenských nádržích. V současné době máme na čtyřiceti profilech na vodních tocích stav sucha.

Já tu nebudu opakovat všechny opatření, která Ministerstvo zemědělství realizuje, nicméně chci zmínit vývoj u některých z nich a také další nové nástroje, které připravujeme. My jsme představili pilotní projekt pro šetrné hospodaření zemědělců v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov. To je Želivka, která je největší vodárenskou nádrží ve střední Evropě. Toto opatření spočívá ve výrazně omezeném užívání přípravků na ochranu rostlin, které jde ještě nad rámec stávajících omezení a jehož cílem je zlepšení kvality vody.

Zlepšit stav půdy tak, aby zadržela více vody, také pomůže nový dotační titul pro pěstitele cukrové řepy. Včera jsem se dohodl s pěstiteli cukrové řepy, že tento program bude zaměřen na mechanickou likvidaci plevele. To znamená, je to systém, který nahradí chemický postřik a bude nahrazen plečkováním nebo okopáváním, protože rozrušování půdy nejen pomáhá chránit proti erozi, ale také zlepšuje zasakování vody a její udržení v půdě.

Samozřejmě také spolupracujeme s odborníky z České zemědělské univerzity a s Akademií věd. Tam připravujeme nový dotační program titul Agroforestry, který přispěje ke zlepšení struktury krajiny, k ochraně půdy a v boji s klimatickou změnou. Tento program vlastně kombinuje zemědělské hospodaření na zemědělské půdě s cíleným pěstováním lesních a ovocných dřevin.

Zároveň ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem financí dokončujeme snížení zdanění ostatních ploch, které souvisí se zemědělskou činností. To znamená, jsou to ty ostatní plochy, na kterých jsou ty tzv. remízky, když to řeknu zjednodušeně, stromy, aby se tam nemusela platit sedminásobně vyšší daň než na zemědělské půdě tak, abychom umožnili zemědělcům a všem, aby tyto remízky mohli zakládat a nemuseli na to doplácet.

Samozřejmě v současné době také probíhá aktualizace programu rozvoje vodovodů a kanalizací na území České republiky. To znamená, že dokončujeme zmapování problematických míst z hlediska zásobování pitnou vodou a navrhneme jednotlivá konkrétní systémová opatření, která zajistí dlouhodobé řešení. Jak říkal pan premiér, ještě je tam propojení vodárenských soustav. Na to je těch 24 miliard. Týká se to hlavně nejvíce investic pro Středočeský, Jihočeský kraj. Všechny jsou zařazeny v tom tzv. investičním plánu.

Pak je tam šest miliard, to jsou investice na řešení následků sucha v zásobování obyvatel pitnou vodou. Tady se jedná řádově o 700 tisíc obyvatel. Co se týká těch propojení, tak v plánu je vybudování přivaděče například Praha–Kladno nebo posílení kapacit východočeské vodárenské soustavy a to se týká více než tří milionů obyvatel.

Musím také zdůraznit, že pokračuje příprava určitých generelů lokalit k akumulaci povrchových vod k územnímu hájení. Abych to řekl jednoznačně: Je vytipováno 49 lokalit, kde počítáme, že se bude shromažďovat voda. To znamená vodárenské nádrže a přehradní nádrže. Z nich je 26 pro vodárenské účely, 23 je pro hospodaření s vodou, která se bude používat například k závlahám a dalším věcem.

Samozřejmě také běží přípravy na navýšení hladiny Novomlýnských nádrží. Musím říci, že Povodí Moravy využilo vlastně už to, že navýšilo hladinu o 35 centimetrů vody, aby byl zmapován vliv navýšení, aby to monitorovali i letecky. Ukázalo se, že žádný výrazný negativní dopad toto navýšení nemělo a vlastně se to pak použilo na zavlažení toho chřadnoucího lužního lesa. Já jsem proto velmi rád a chci poděkovat panu ministrovi životního prostředí, že nám přislíbil, že právě ty přípravy na zvýšení hladiny Novomlýnských nádrží se pokusí urychlit tak, aby byly do konce roku 2020. Za to chci poděkovat, protože normálně by to trvalo daleko, daleko déle.

Takže tolik velmi stručně úvodem. Děkuji.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí: A o konkrétní opatření poprosím i ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Richard Brabec, ministr životního prostředí: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je velmi dobré, že jsme schopni si rozdělit naše kompetence a vzájemně se nepřekrývat, což se ještě před několika lety mezi oběma ministerstvy dělo.  Je výborná zpráva v těch špatných zprávách ohledně toho, že dešti ani větru neporučíme, musíme se spolehnout na tu vodu, která napadne, nasněží, naprší na území naší republiky. Je dobrá zpráva, že po zimě jsou naplněné přehradní a vodárenské nádrže, jak říkal pan ministr Toman.

Trochu problém je, že stovky obcí jsou stále závislé na těch mělkých podzemních vodách. Proto jsme vlastně za dva roky z našeho rychlého programu udělali více než 350 projektů, kde jsme vlastně 350 obcím, především malým obcím do tisíce obyvatel, zajistili vodu, rychlé zdroje pitné vody pro takřka 170 000 obyvatel a další stovky projektů máme připravené, respektive máme na ně peníze v našem programu.

My máme dnes momentálně otevřené výzvy z operačního programu Životní prostředí zhruba za tři miliardy korun na stovky dalších možných opatření, ať už se jedná o opatření v krajině, prostě všechno v rámci boje proti suchu. Kromě těchto tří miliard korun z operačního programu Životní prostředí máme ještě zhruba miliardu korun z národních zdrojů, které právě slouží, jak jsem říkal, jako nové zdroje pitné vody. To znamená prohlubování nebo vytvoření nových vrtů, nových studní.

Nyní jsme se rozhodli, že vyhlásíme do 30. 6. novou výzvu za 500 milionů korun, která bude sloužit na podporu rozšíření vodovodních sítí v obcích a na podporu výstavby přivaděčů včetně propojování vodárenských soustav. To je z národních zdrojů, ze Státního fondu životního prostředí.

Znáte určitě naše projekty Dešťovka. My jsme zatím z projektů Dešťovka udělali zhruba 4 400 projektů, podpořili jsme 4 400 žádostí zhruba za 200 milionů korun. Na další tisíce projektů pro občany na lepší hospodaření s dešťovou vodou máme peníze rovněž ze státního fondu a kromě toho máme vlastně i projekt tzv. Velká dešťovka, to je hospodaření s dešťovou vodou pro obce, města, úřady a další, školy například. Zatím jsme udělali zhruba 40 pilotních projektů, velmi zajímavých, s podporou zhruba 140 milionů korun a dalších momentálně více než 700 milionů korun máme do té Velké dešťovky otevřeno. To znamená, že jsme připraveni i na tyto projekty.

Dále připravujeme v rámci našeho rezortu i projekty na tzv. umělou infiltraci. To připravuje Výzkumný ústav vodohospodářský, kde pomáháme přírodě dělat to, co umí jinak výborně – to znamená zasakovat vodu, a využívat tak období, kdy je vody dost. Možná znáte projekt, několik desítek let skvěle fungující, v Káraném, na Jizeře a podobné menší projekty vlastně připravujeme dnes dva, v letošním roce, a chtěli bychom, aby se staly základem pro desítky možných pilotních projektů v budoucnu.

Zazněla tu také samozřejmě otázka legislativy. Jak říkal i pan ministr, dnes ve spolupráci dokončujeme velkou novelu vodního zákona, tzv. suchou novelu vodního zákona, což vypadá jako protimluv, ale je to velmi důležitá legislativa, která vlastně v sobě už zahrnuje daleko koncepčnější podporu státu, krajů, obcí v boji proti suchu.

Dokončili jsme teď a vláda schválila náš první, sedmiletý výzkumný program, který z padesáti procent bude právě směřovat do oblasti sucha. To znamená, že v budoucích šesti sedmi letech chceme takřka dvě miliardy korun investovat i do výzkumu z hlediska boje proti suchu. Hovořili jsme tu i o legislativě. To znamená: Proběhl tu i kulatý stůl z hlediska možné ústavní ochrany vody a budeme v těchto debatách pokračovat.

Takže tady jasně vidíte, že jsme schopni si rozdělit kompetence. A jen na závěr řeknu, s čím pan premiér vlastně začínal: Jasně se ukazuje, že tento rok může být šestým suchým rokem v řadě. Vstupujeme do něj s rekordním deficitem. Samozřejmě bude skvělé, když květen bude deštivý a pokud možno chladný, ale samozřejmě takhle vyleštěnou křišťálovou kouli nikdo nemá, abychom byli schopni říci, co bude v následujících měsících. Ale musíme být připraveni jako stát na to, že ta situace může být vážná. Proto jsme na dnešek pozvali mimo jiné i ředitele Správy státních hmotných rezerv, který nás informoval o připravenosti státu z hlediska možných cisteren, počtu cisteren na nouzové zásobování vodou. V těch minulých měsících bylo zhruba šestnáct obcí zásobováno cisternami a doteď je ještě pět obcí přes zimu zásobováno cisternami. A těch obcí samozřejmě může přibýt a jen jsme se přesvědčili o tom, že na to budeme připraveni a samozřejmě v tom mohou a musí pomoci i vodárenské společnosti.

Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ještě k těm státním hmotným rezervám. Já jsem doporučil tady panu předsedovi, aby si nakoupil více těch cisteren, a také už delší dobu apeluji na ministra nebo ministryni průmyslu a obchodu, abychom se podívali na naše státní hmotné rezervy, jestli tam skutečně nemáme věci, jako různé vzácné kovy, které nepotřebujeme, a právě ty cisterny bychom asi potřebovali více. Tak to jen na okraj státních hmotných rezerv.