Pro média

17. 6. 201915:00

Lékaři z Česka a Izraele si v Praze v rámci sympozia o léčebném konopí vyměnili zkušenosti z klinické praxe

TISKOVÁ ZPRÁVA – PRAHA, 17. 6. 2018 – Lékaři z Izraele a Česka otevřeli na mezinárodním odborném sympoziu problematiku léčebného konopí, především jeho preskripce v praxi a dostupnosti. Sympozia se účastní desítky českých lékařů a odborníků na problematiku konopí. Sympozium probíhá pod záštitou premiéra a v gesci odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

„Jsem velice rád, že se má návštěva v Izraeli v únoru letošního roku transformuje na konkrétní spolupráci. Jeden z bodů, který jsem projednával s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, bylo léčebné konopí. Pan profesor Hanuš se výzkumu léčebného konopí věnuje padesát let. Jsem rád, že během návštěvy v Izraeli jsem s panem profesorem Hanušem o tomto tématu hovořil,“ řekl premiér Andrej BABIŠ na úvod tiskové konference.

Čeští lékaři si mohou během sympozia vyměnit zkušenosti s izraelskými kolegy jak z Ministerstva zdravotnictví Izraele, tak z izraelské Agentury pro léčebné konopí, z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Léčebného centra v Tel Avivu či z Centra bolesti nemocnice Sheba. V Lichtenštejnském paláci v Praze se tak střetávají odborné pohledy a příklady z klinické praxe i z tvorby legislativy a z výzkumu léčebného konopí.

Preskripce léčebného konopí v ČR

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo úhradu 30 gramů léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění ve výši 90 %. Současná cena léčebného konopí je pro některé pacienty velmi zatěžující, zejména pro ty, kteří jsou v invalidním důchodu a mají nízké příjmy. Dokonce může vést k nelegálnímu domácímu samopěstování konopí neznámé kvality. „Uvědomujeme si, že současná cena je pro pacienty, u kterých již nezabírá standardní forma léčby a konopí pro ně představuje poslední možnost zmírnění projevů nemoci, příliš vysoká. Díky našemu návrhu bude výše doplatku srovnatelná s doplatky u léčby chronických onemocnění a pacienti zaplatí maximálně pár stovek měsíčně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam VOJTĚCH.

Cena léčebného konopí bude ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv nově regulována a maximální doplatek bude zastropován. Návrh počítá s limitem pro množství konopí hrazeného z veřejného zdravotního pojištění na 30 gramů měsíčně. Toto množství je podle zkušeností z praxe dostatečné, protože jeden pacient v současnosti spotřebuje v průměru do 10 gramů měsíčně. Potvrdila to jak statistická data SÚKL, tak provedené dotazníkové šetření mezi předepisujícími lékaři. Ve výjimečných případech na základě návrhu ošetřujícího lékaře po schválení revizním lékařem bude možná i úhrada nad tento limit.

Úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění podporuje také národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila VEDRALOVÁ: „Zvyšování dostupnosti léčebného konopí je důležitým krokem ve veřejném zdravotnictví, ale je skutečně potřeba odborně kontrolovat správnou preskripci a dodržování pravidel užívání léčebného konopí, to znamená využívat tuto látku, ne ji zneužívat. Konopí je a bude psychoaktivní látkou, která neléčí všechny nemoci u všech pacientů, kdykoli a v jakémkoli množství. Vyžaduje tedy individuální přístup, proto jsem ráda, že máme možnost se o zkušenosti z klinické praxe podělit s kolegy z Izraele.“

Návrh Ministerstva zdravotnictví počítá s možností získání odborných poznatků o terapii prostřednictvím povinného sběru anonymizovaných údajů od lékařů z klinické praxe. Například eRecept na léčebné konopí bude nově obsahovat informaci o diagnóze, množství léčebného konopí, dávkování, lékové formě a o cestě podání.

V současné době řešíme celosvětový nedostatek odborných dat a klinických studií k léčbě konopím a bohužel zatím nejsou žádné signály o tom, že by měl nastat výrazný posun. Praktický nedostatek informací potvrdilo i naše dotazníkového šetření mezi lékaři předepisujícími konopí. Nově sesbíraná anonymizovaná data od lékařů tak budou znamenat zejména pro samotné lékaře skutečný informační průlom, který povede k výraznému zlepšení kvality této léčby. Inspirací nám byl vládní projekt, který spustilo Německo, taktéž se zavedením úhrady léčby konopím z prostředků veřejného zdravotního pojištění,“ dodala Irena STOROVÁ, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Hlášení, která budou lékaři zasílat lékovému ústavu, budou minimálně administrativně náročná a pro české zdravotnictví budou mít nesmírný význam.

Spotřeba konopí v ČR kontinuálně roste

Zkušenosti z Česka rok od roku poukazují na zvyšující se zájem o léčebné konopí. Ke konci května tohoto roku bylo léčebné konopí alespoň jedenkrát předepsáno a vydáno 665 pacientům. Násobně se zvýšil i počet lékařů registrovaných k předepisování konopí, celkově jich léčebné konopí aktuálně předepisuje téměř 100. S cílem zvýšit erudici českých lékařů v oblasti léčebného konopí probíhají dvakrát ročně speciální kurzy na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

V roce 2018 bylo vydáno 4 800 gramů léčebného konopí, což je téměř čtyřikrát více než v roce 2017 a dvakrát více než v roce 2016. Od začátku roku ke konci května tohoto roku bylo vydáno 5 347 gramů konopí pro léčebné účely. Přibližně 90 % celkového množství léčebného konopí je v současnosti vydáváno na diagnózu chronické neztišitelné bolesti, následuje roztroušená skleróza u cca 4 % z celkového množství konopí.

Izraelská zkušenost: je potřeba postupovat vyváženě

Podle doc. RNDr. Lumíra Ondřeje HANUŠE, DrSc., jednoho z odborných izraelských hostů na sympoziu, který v současnosti působí jako profesor na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, čeští pacienti stále nemají konopí v dostatečném množství.

„Je třeba se učit ze zahraničí, ale ne převzít slepě vše, nýbrž jen ty přístupy, které fungují. Je třeba vnímat konopí jako lék pro pacienty a překonat tak jeho stigmatizaci. Je třeba vrátit se do doby, kdy se konopím léčilo, a udělat pro to vše potřebné. Přeji v této věci panu premiérovi, aby se jeho snaha pomoci pacientům setkala s úspěchem,“ uvedl Lumír HANUŠ a zároveň zdůraznil potřebu vyváženého postupu.

„Při léčebném použití konopí je nutné identifikovat nejen takové pacienty, kteří z užívání mohou mít prospěch a kterým může pomoci, ale i ty, kterým by mohlo naopak uškodit,” apeloval na odpovědný přístup lékařů Lumír HANUŠ.

Dále zdůraznil, že při nesprávném postupu a předávkování tetrahydrocannabinolem (THC) může u osob s nízkou tolerancí a bez zkušeností vyvolat užití konopí pocity strachu, paranoie, zmatku a v některých případech i prožitku vlastní smrti.

Jako jednu z výhod kanabinoidů vnímá docent Lumír Hanuš skutečnost, že působí specificky na rakovinné buňky a nemají jakýkoliv toxický účinek a nepoškozují normální nerakovinné buňky. „To je skutečně obrovská výhoda, ve srovnání s konvenční léčbou chemoterapií, která naopak působí na celý systém a má mnohdy devastující účinky,“ dodal HANUŠ.

EU 2019: vysoké užívání konopí se promítá do nových žádostí o léčbu závislosti na něm

Minulý týden Agentura EU pro drogy v Lisabonu (EMCDDA) ve své Evropské výroční zprávě o drogách 2019 potvrdila informaci, že konopí zůstává nejběžněji užívanou nelegální drogou v Evropě, což se promítá i do dat ohledně prevalence, záchytů a nových žádostí o léčbu. Odhaduje se, že v loňském roce užilo konopí přibližně 17,5 milionu mladých Evropanů (ve věku 15–34 let).

V roce 2017 nahlásily členské státy EU 782 000 případů záchytu konopných produktů (marihuany, hašiše, rostlin konopí a konopného oleje), což z konopí činí nejčastěji zachycenou drogu v Evropě. Množství zachyceného hašiše je více než dvakrát vyšší než množství zachycené marihuany (466 tun oproti 209 tunám). Z nedávné studie EMCDDA vyplynulo, že v marihuaně a hašiši se za poslední desetiletí zdvojnásobil obvyklý obsah tetrahydrokanabinolu (THC), což vyvolává obavy z potenciálních škodlivých účinků.

„Je nutno zdůraznit, že v roce 2017 v Evropě nastoupilo léčbu závislosti v souvislosti s užíváním konopí přibližně 155 000 osob, z čehož asi 83 000 o ni požádalo poprvé. U osob nově nastupujících léčbu závislosti je nyní konopí z pohledu Evropy nejčastěji uváděnou látkou, která představuje jejich hlavní důvod, proč se obrátili na poskytovatele léčebných služeb,“ dodala Jarmila VEDRALOVÁ a znovu zdůraznila potřebu rozumného postupu také v oblasti předepisování léčebného konopí a v oblasti objektivní komunikace jeho účinků i s ohledem na skutečnost, že jde o psychoaktivní látku.


Kontakty pro média:

MgA. Renata Povolná, Odbor protidrogové politiky ÚV ČR: +420 728 302 397; povolna.renata@vlada.cz

Ing. Gabriela Štěpanyová, Ministerstvo zdravotnictví ČR: +420 725 590 276; gabriela.stepanyova@mzcr.cz