Tiskové konference

15. 7. 201915:19

Tisková konference po jednání vlády, 15. července 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat místopředsedu vlády a ministra průmyslu pana Karla Havlíčka.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: Dovolte, abych vás všechny pozdravil. Dnešní jednání vlády mělo celou řadu bodů, z nichž dovolte, abych vytáhl nejdříve ty, které se nějakým způsobem týkají buď rezortu průmyslu, nebo rezortu financí, protože paní místopředsedkyně vlády Schillerová dnes nebyla.

Toho se týká hned vlastně bod číslo jedna, což byl návrh zákona o bankách, spořitelních bankovních domech atd. Principiálně šlo o to, že došlo k posílení ochrany klientů bank ve smyslu toho, že když dochází k nějakým strukturálním změnám uvnitř bank, tak aby se veškeré změny nijak nedotkly ve smyslu poplatků klientů. Takže, myslím si, veskrze pozitivní informace.

Bod, který se týkal bezprostředně našeho rezortu, čili průmyslu, je rovněž bod, který by měl do značné míry pomoci klientům, tedy spotřebitelům, odběratelům. Jedná se o zákon, kterým se mění zákon o poštovních službách. O co se jedná? Adaptujeme se na předpis Evropského parlamentu a Rady s tím, že jde o to, že pokud náš zákazník dostává nějaké zboží z jiné evropské země, zboží, které si nakoupil on-line, takže elektronickým způsobem, tak by toto zboží mělo mít v sobě ten distribuční nebo logistický poplatek stejný jako v jiných zemích.

V praxi to bude fungovat tak, že všichni ti, kteří distribuují nebo dodávají toto zboží, budou muset udělat výkaz svých cen a tento ceník předložit a v rámci našeho státu bude Český telekomunikační úřad a Česká obchodní inspekce tyto ceny kontrolovat. Takže opět si myslím veskrze pozitivní zpráva.

Technikálie, nicméně technikálie myslím si zajímavá, je spojena s pozemky v Letňanech. Jedná se o to, že v tuto chvíli se dvanáct pozemků v Letňanech o celkové výměře přibližně dva hektary z důvodu přípravy budoucího administrativního komplexu v Letňanech přesunuly do státních rezerv tzv. typu B. Principiálně jde o to, aby se eliminovalo jakékoliv riziko možného převodu těchto pozemků do vlastnictví nestátních subjektů.

Fakticky tím dochází k určité přípravě toho, že bude-li v budoucnu tzv. vládní městečko v Letňanech, tak aby ty pozemky byly zkonsolidovány a aby tam nenastal žádný problém. Týkalo se to Ministerstva financí.

A dovolím si ještě poslední věc z mého dvorku a to je tzv. rekonstrukce objektů ve vazbě na energetickou účinnost státních objektů. Jde o to, že investujeme určité zdroje dle jasného plánu a ty zdroje jdou právě do rekonstrukcí vládních úřadů s cílem uspořit energie. K tomu jsme se zavázali.

Tady je třeba říci, že v letech 2014 až 2018 jsme investovali 142 milionů korun, vyšetřila se energie ve výši 2 000 megawattů. Bylo tedy splněno všechno, k čemu jsme se zavázali. Nicméně čeká nás veledůležitý krok, a to jsou roky 2019 a 2020, kde bychom měli investovat výrazně více, takřka o řád – 1,29 miliardy – a důsledkem by mělo být, že ušetříme 16 300 megawatthodin.

Toto je samozřejmě velmi náročné, takže i proto je nezbytně nutné zapojit operační programy, a to operační programy Životní prostředí a Nová zelená úsporám. Pakliže toto všechno dopadne, jak jsme naplánovali, tak by dopad na státní rozpočet měl být více než 600 milionů, což je přibližně polovina.

To je za mě vše a pochopitelně jsem připraven na případné dotazy. Děkuji mnohokrát.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. K nařízení vlády o procesu likvidace právnických osob a k poslaneckým návrhům se vyjádří ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Děkuji za slovo. Vláda dnes přijala návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení č. 351/2013. Jedná se o materiál, který byl předložen mimo plán legislativních prací a který, jak jsem přesvědčena, bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí, protože se zjednoduší proces likvidace pro obchodní korporace a snížení nákladů této likvidace.

Materiál byl předložen bez rozporu, bylo tam pozitivní stanovisko a byl také přijat. Mám za to, že toto nařízení také musí být vnímáno jako snaha o pročištění veřejných rejstříků od neaktivních právnických osob. Tak to je to, co vláda přijala.

Pokud jde o ostatní, tak tam byla dvě nesouhlasná stanoviska. To první bylo, pokud jde o daň z nemovitých věcí. Jednalo se o návrh poslanců Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka a dalších. Cílem tohoto návrhu bylo osvobodit pozemky remízků, hájů, větrolamů a dalších od daně z pozemků. V podstatě se jedná o nadbytečnou iniciativu, neboť zde už je v běhu vládní návrh, který toto řeší. Je v Poslanecké sněmovně a určitě bude tedy daleko lepší a širší. Pan kolega Brabec se k tomu jistě vyjádří. Tak tady bylo dáno negativní stanovisko.

A stejně tak bylo dáno negativní stanovisko, pokud šlo o návrh poslanců Matyáškové a profesorky Válkové a dalších na změnu zákona 373/2011 o specifických zdravotních službách. Jednalo se o sněmovní tisk 521. Cílem bylo upravit dozor státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů při výkonu ochranného léčení. Tam samotné Nejvyšší státní zastupitelství dalo nesouhlasné stanovisko, stejně tak i Ministerstvo spravedlnosti, většina ministerstev pak dala neutrální stanovisko. Ten návrh je bohužel nedopracovaný, trpí řadou chyb a považujeme jej tedy za nevhodný materiál. Tím pádem tedy vláda dala nesouhlasné stanovisko.

Za mě je to tedy všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a poslední slovo má pan ministr Brabec.

Richard Brabec, ministr životního prostředí: Tak takovouto ambici určitě nemám, abych měl poslední slovo, ale děkuji za to. A navíc paní kolegyně Benešová to řekla za mě, což je vždycky krásné mluvit na konec, protože na vás už nic nezbyde. Ale nicméně krátký komentář jen k tomu návrhu, na který jste se mě někteří z vás vlastně ptali už při příchodu na vládu.

Je to tak trochu vlamování se do otevřených dveří od kolegů Jurečky, Výborného, Bělobrádka a dalších, protože skutečně ta hlavní část návrhu již v sobě+ obsahuje vládní novela zákona o dani z nemovitých věcí, protože je součástí toho daňového balíčku, který vláda dávala a je momentálně v prvním čtení. Jde tedy do výborů a bude dál diskutován.

Je pravda, že historicky tu byla několik let, nebo řadu let řekněme zcela nesmyslná úprava, kdyby byly znevýhodněny oproti produkčním plochám naopak ty krajinotvorné prvky, jako jsou remízky, meze, stromořadí atd., a byly tak výrazně znevýhodněny, takže logicky nemotivovaly zemědělce, aby je udržovali, nebo dokonce zakládali.

To se teď mění a mělo by to opravdu být jedním ze zásadních opatření, nebo z mnoha opatření, která momentálně vláda dělá na zachycení, zadržení vody v krajině a na motivaci těch hlavních hospodářů, což samozřejmě jsou také zemědělci, aby měli i finančním motivaci tyto kroky dělat.

Byly tam v tom návrhu ještě i některé další prvky, které tak trochu podle našeho názoru šly proti tomu, co navrhovatelé v té první části říkali, kde tedy chtějí podpořit ty krajinotvorné prvky, tak naopak v té poslední části svého návrhu zase říkají, že chtějí vlastně zvýhodnit tu produkční funkci, ať už rybníků, nebo hospodářských lesů, a to zase podle našeho názoru je něco, co jde trochu proti tomu smyslu.

Takže z toho důvodu dala vláda nesouhlasné stanovisko k tomu návrhu, ale je nepochybné, že debata se povede právě teď v rámci otevřené novely daně z nemovitých věcí. Děkuji.