Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

13. 9. 201911:41

Žádost o poskytnutí metodiky

Žádost o poskytnutí metodiky, dle které byla rozpočítána nová pracovní místa mezi jednotlivé orgány státní správy plánovaná pro nadcházející české předsednictví v Radě EU.

Vážená paní,

Úřad vlády ČR obdržel dne 21. srpna 2019 Vaši elektronickou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí „metodiky, dle které byla rozpočítána nová pracovní místa mezi jednotlivé orgány státní správy plánovaná pro nadcházející české předsednictví v Radě EU“.

Na základě informací z věcně příslušné Sekce pro evropské záležitosti v Úřadu vlády ČR si Vám k Vaší žádosti o poskytnutí předmětné metodiky dovoluji uvést následující: Návrh personálního posílení jednotlivých orgánů státní správy respektuje limity stanovené státním rozpočtem a požadavkem na co nejúspornější předsednictví. Navrhované počty nově přijatých pracovníků pro jednotlivé rezorty zohledňují jak odhadované počty zasedání pracovních skupin Rady EU, jímž bude zástupce ČR v průběhu českého předsednictví v roce 2022 předsedat, tak počty plánovaných akcí, které budou během českého předsednictví v roce 2022 uspořádány na území ČR a v zahraničí.  Vzhledem ke specifickým rolím např. Stálého zastoupení ČR při EU a Úřadu vlády ČR coby centrálního koordinátora však není možné navrhovaný počet personálního posílení určit prostým výpočtem.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního