Tiskové zprávy

8. 10. 201918:12

Výsledky jednání vlády 8. října 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 330/19 – bod 1 schůze vlády 1. 7. 2019
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bodu bylo odloženo.

26. Návrh na uspořádání pohřbu se státními poctami
čj. 896/19
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 684/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 700/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Víta Rakušana, Heleny Langšádlové, Marka Výborného, Moniky Červíčkové, Tomáše Vymazala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 590)
čj. 875/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 591)
čj. 876/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a Akční plán na léta 2021–2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
čj. 867/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bodu bylo přerušeno.

7. Postup pro vytvoření seznamu strategických objektů a určení jejich priorit a pro definici scénářů narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
čj. 854/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 296 k návrhu nutných opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod
čj. 859/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bodu bylo odloženo.

9. Program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe v období 2020–2022
čj. 881/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bodu bylo odloženo.

12. Návrh na zřízení Rady vlády pro duševní zdraví
čj. 874/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030
čj. 860/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bodu bylo přerušeno.

15. Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 877/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

16. Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 878/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

17. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 879/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 880/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

27. Doplnění usnesení vlády ze dne 29. dubna 2019 č. 283 o významných kulturních a sportovních akcích s podporou státu
čj. 905/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bodu bylo přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2019
čj. 870/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh Ministerstva obrany ČR na finanční příspěvek na podporu výcviku Libyjské národní pobřežní stráže a námořnictva v rámci rozšířeného mandátu operace EUNAVFOR MED Sophia
čj. 862/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Financování Českého červeného kříže ze státního rozpočtu od roku 2020
čj. 873/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2018
čj. 865/19
Předkládají: ministr zdravotnictví a místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
čj. 871/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

20. Odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
čj. 869/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2018
čj. 864/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o vojensko-technické spolupráci
čj. 863/19
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

23. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Mexiku a Kolumbii ve dnech 15. až 19. října 2019
čj. 866/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Oficiální návštěva předsedy vlády Kambodžského království Hun Sena v České republice ve dnech 13. a 14. října 2019
čj. 887/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o veřejné zakázce „Dodávky komponent pro Taktický rušič STARKOM“
čj. 855/19
Předkládá: ministr obrany