Aktuality

21. 10. 201918:02

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny projednala priority na léta 2020 – 2024

V pondělí 21. října se v Hrzánském paláci uskutečnilo druhé zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny („Rada“) v tomto roce. Rada pod vedením své místopředsedkyně, zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové, projednala, mimo jiné, priority navržené občanskými členy Rady.

V úvodu jednání vzala Rada na vědomí dosud ne zcela dostatečné a příliš pomalé plnění usnesení vlády týkající se integrace romské menšiny. Zároveň se, na návrh zmocněnkyně Heleny Válkové, obrátila na Radu vlády pro lidská práva, aby více než doposud propagovala a zdůrazňovala význam naplňování Strategie romské integrace 2014 – 2020.

Rada dále projednala priority na léta 2020 - 2024 sestavené občanskými členy a členkami Rady.  Priorit je celkem jedenáct. Občanští členové a členky Rady by se např. rádi zasadili o přijetí opatření ve prospěch ochrany a prevence proti diskriminaci Romů, anticiganismu a zastrašujících, nepřátelských, ponižujících nebo urážející útoků v jakékoli podobě. Dále hodlají usilovat o změnu legislativního rámce pro sledování dat o Romech pro řádné a efektivní čerpání národních a evropských fondů a posílení orientace na výsledky a naplňování cílů ve všech oblastech, které mohou mít dopad na Romy. Mezi další priority patří také zřízení zmocněnce vlády pro romské záležitosti. I tento materiál vzala Rada na vědomí s tím, že žádá Úřad vlády ČR, aby připravovaná Strategie romské integrace 2021 – 2030 respektovala a prosazovala priority Rady.

Rada se také zabývala i otázkou kompenzace majetku Romů a Sintů zabaveného v období let 1938 - 1945. Podle členů Rady nebyl do dnešního dne ze strany vlády ČR učiněn krok se ke spravedlivé kompenzaci  přiblížit. Tato nečinnost může být ze strany romské menšiny vnímána jako důsledek neustávajícího předsudečného jednání majoritní společnosti vůči romské menšině.  Z tohoto důvodu Rada v rámci svého usnesení doporučila vznik analýzy, která by zkoumala majetkové poměry českých Romů a Sintů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v období let 1938 – 1945, a zároveň se obrátila na předsedu vlády jako předsedu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se žádostí o zajištění zdroje krytí pro Ústav pro studium totalitních režimů tak, aby bylo možné v co nejkratším termínu začít s výzkumnou činností. Vypracovaná analýza by pak umožnila navrhnout postup řešení  této dlouho opomíjené záležitosti.