Nabídka zaměstnání

7. 1. 202011:56

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

pracovní poměr

Č. j. 553/2020-UVCR

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Předseda vlády České republiky tímto v návaznosti na usnesení vlády č. 19 ze dne 6. ledna 2020 oznamuje rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.


Náplň pracovního místa:


Místo služebního působiště: Brno, Praha (možnost využití služebního bytu).


Předpokládaný termín ustanovení na pracovní místo: 1. duben 2020.


Charakteristika pracovního místa:


Povinné požadavky na pracovní místo:


Požadované znalosti a dovednosti (nesplnění není důvodem k nezařazení do výběrového řízení):


Nárokové složky pracovního příjmu:


Výčet dokladů, které uchazeč o volné pracovní místo připojí k přihlášce:

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů, v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.

Uchazeč má právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uchazeč bere na vědomí, že proces výběrového řízení podléhá zákonné povinnosti upravené v ustanovení § 21a odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., tj. ke jmenování dochází vládou po projednání vybraného uchazeče v příslušném výboru Poslanecké sněmovny.

Písemnou přihlášku a požadované doklady, včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 28. února 2020 do 12 hod. na adresu: Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Obálka, resp. datová zpráva obsahující písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů musí být označena slovy „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost“.

Uchazeči splňující stanovené podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.

Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy veškeré požadované doklady, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.

Případné další informace podá: JUDr. Michaela Pobořilová, tel. 224 002 426, e-mail: poborilova.michaela@vlada.cz.

Ing. Andrej Babiš v.r.
předseda vlády