Aktuality

4. 2. 202011:14

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny vyjádřila své připomínky k návrhu zákona o přídavku na bydlení

K prvnímu řádnému jednání v tomto roce se Rada vlády pro záležitosti romské sešla v pondělí 3. února. Na programu měla, mimo jiné, i návrh zákona o přídavku na bydlení připravený Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny pod vedením své místopředsedkyně a zároveň zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové vyjádřila nespokojenost s navrhovaným zákonem o přídavku na bydlení, který by měl dvě existující dávky, příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, sloučit v jednu. Členové Rady návrhu vytkli skutečnost, že byl připraven bez znalosti kontextu a nereflektuje problém etnické disriminace. V přijatém usnesení Rada proto požádala Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby při vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona o přídavku na bydlení a návrhu novely zákona o zaměstnanosti implementovala jak návrhy a doporučení vzešlé z diskuse v rámci jednání Rady tak i Strategii romské integrace a Strategii sociálního začleňování.

Přítomná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová přislíbila uspořádat seminář, který poskytne racionální půdu pro debatu o navrhovaných změnách a uskuteční se paralelně s vypořádáváním připomínek.

V další části jednání se Rada zabývala problematikou veřejně prospěšných prací, kdy doporučila Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby se intenzivněji zabývalo překážkami vstupu sociálně znevýhodněných osob na trh práce.

Rada se také zaměřila na otázku revize rámcových vzdělávacích programů základních a středních škol a začlenění dějin a kultury Romů do výuky dějepisu a občanské výchovy, kdy doporučila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, aby jednalo s fakultami zajišťujícími pregraduální přípravu budoucích pedagogických pracovníků o začlenění předmětu týkajícího se implementace kurikula do vzdělávání.

Rada se zabývala i umisťováním romských dětí v náhradní rodinné a ústavní péči a navázala spolupráci s Výborem pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva s cílem vypracovat soubor opatření k řešení nepříznivých životních podmínek dětí ohrožených sociálním vyloučením. Navržená opatření pak předloží vládě do 30. června 2020.