Aktuality

21. 2. 202010:48

Rada vlády pro rovnost žen a mužů zasedla letos poprvé

Ve čtvrtek 20. února 2020 zasedala Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání proběhlo pod vedením zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady Heleny Válkové. Členky a členové Rady diskutovali o aktuálním stavu přípravy ratifikace Istanbulské úmluvy, návrzích operačních programů Jana Amose Komenského a Zaměstnanost plus. Důležitým bodem jednání bylo představení návrhu vládní strategie pro rovnost žen a mužů na období 2021-2030.

Na úvod Rada diskutovala o aktuálním stavu přípravy ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy). „Ministerstvo spravedlnosti zaslalo návrh na ratifikaci úmluvy do mezirezortního připomínkového řízení, které končí v pondělí 24. února,“ uvedla Helena Válková. Do dne zasedání nebyly k materiálu zaslány žádné zásadní připomínky a všechny rezorty, které se k materiálu vyjádřily, s ním souhlasily. Zásadní připomínky se však pravděpodobně objeví ještě během zítřka a pondělí,“ dodal Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů.

Předmětem diskuze byl dále dotační program Úřadu vlády na podporu veřejně prospěšných aktivit neziskových organizací, resp. jeho nízká alokace, jež je v nepoměru ke zvýšenému zájmu ze strany žadatelů. „Financování neziskovek, které se tématu rovnosti žen a mužů věnují, jsou důležitou součástí strategie k prosazování rovnosti. Často se stává, že kvalitní projekty nejsou kvůli nedostatku peněz podpořeny. Organizace musejí propouštět své zaměstnance a zaměstnankyně a ztrácejí tak zbytečně expertízu,“ uvedla místopředsedkyně Rady Eliška Kodyšová. Výstupem diskuze bylo přijetí usnesení, ve kterém Rada požaduje po Úřadu vlády zajištění alokace tohoto dotačního programu ve výši 10 mil. Kč.

Rada se rovněž zaobírala podněty svých výborů a pracovních skupin. Konkrétně schválila Podnět k podpoře kojení, který na jednání představila expertka Aneta Majerčíková z Pracovní skupiny porodnictví. Podle ní skupina podnět navrhla s ohledem na potřebu zlepšení poporodní péče a dále skutečnost, že počet plně kojených dětí v ČR dlouhodobě klesá. „Základní vědecky podložené postupy podporující zdárný počátek kojení v porodnicích jsou shrnuty v 10 krocích k úspěšnému kojení v programu Světové zdravotnické organizace a UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative. Program byl revidován v roce 2018, český překlad implementačních pokynů k programu zatím není k dispozici. ČR revidovaný program doposud neimplementovala a nedisponuje ani žádným relevantním koordinačním orgánem k podpoře kojení,“ uvedla Majerčíková. Minulý rok vzniklá Národní komise pro kojení na Ministerstvu zdravotnictví zatím tyto standardy nesplňuje, zejména pokud jde o naplňování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a návazných rezolucí Světového zdravotnického shromáždění. Plné znění původního podnětu najdete v příloze.

Druhý podnět k reportovací povinnosti společností kótovaných na burze přednesla Markéta Kos Mottlová, předsedkyně Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Sdělila, že většina velkých podniků neuvádí ve svých výročních zprávách informace o tom, jak uplatňují politiku rozmanitosti a jaké výsledky její uplatňování v příslušném účetním období přineslo. „Nedodržují tak povinnost, kterou ukládá zákon. Někteří emitenti v případě neuplatňování politiky rozmanitosti ve svých výročních zprávách neuvádějí ani zdůvodnění,“ doplnila Mottlová. V podnětu výbor vyzval Ministerstvo financí k tomu, aby ve spolupráci s Českou národní bankou k uplatňovalo důsledný dohled nad dodržováním této povinnosti.

V závěru setkání pak Rada diskutovala návrh nové vládní strategie pro rovnost žen a mužů. K návrhu nové strategie je aktuálně otevřena veřejná konzultace „Společně k rovnosti“, která potrvá do 18. března 2020. Více informací najdete zde: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/spolecne-k-rovnosti-verejna-konzultace-k-nove-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-179727/.

Příští jednání Rady se uskuteční v květnu 2020.


Seznam přijatých usnesení:

A) Rada vlády pro rovnost žen a mužů

doporučuje Úřadu vlády ČR, aby v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2021 zajistil alokaci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů ve výši 10 mil. Kč.

B) Rada vlády pro rovnost žen a mužů

vyzývá Českou národní banku, aby ve spolupráci s Ministerstvem financí zajistila důsledný dohled nad dodržováním § 118 odst. 4 písm. l) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, například v podobě vedení povinných subjektů v rámci dozorové činnosti a podpory povinných subjektů prostřednictvím rozpracování metodiky s příklady dobré praxe.

C) Rada vlády pro rovnost žen a mužů

1.         vyzývá ministra  zdravotnictví, aby  vytvořil mezirezortní  koordinační  orgán  pro  výživu  kojenců  a malých dětí ve smyslu implementačních pokynů Světové zdravotnické organizace a UNICEF k Baby-friendly Hospital Initiative, jenž bude disponovat pravomocí navrhovat vládě kroky, které bude považovat za nezbytné, a bude mj. sdružovat všechny relevantní aktéry ze státní správy, zástupce akademické obce, profesní organizace poskytovatelů zdravotních služeb, neziskových organizací, kteří nezastupují výrobce náhrad mateřského mléka,  kojeneckých lahví a dudlíků a nepřijímají od nich finanční či nefinanční dary;

2.         doporučuje ministru zdravotnictví předložit plán implementace Baby-friendly Hospital Initiative Světové zdravotnické organizace a UNICEF ve znění z roku 2018 tak, aby k dokončení implementace došlo nejpozději do roku 2022;

3.         vyzývá ministra průmyslu a obchodu a ministra zdravotnictví, aby učinili kroky k co největšímu naplňování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka Světové zdravotnické organizace a UNICEF   (dále jen „Kodex“) a návazných  souvisejících  rezolucí  Světového  zdravotnického  shromáždění (vč. rezoluce 69.9);

4.         vyzývá ministra zdravotnictví, aby vyzval organizace zdravotnických pracovníků a pracovnic uvedené v podnětu Pracovní skupiny k porodnictví, aby plně dodržovaly Kodex a návazné související rezoluce Světového zdravotnického shromáždění, vč. Pokynů k ukončení nevhodné propagace výživy kojenců a malých dětí (rezoluce Světového zdravotnického shromáždění 69.9);

5.         vyzývá ministra zdravotnictví, aby vyzval výrobce, distributory a prodejce náhrad mateřského mléka, dudlíků a kojeneckých lahví s požadavkem, aby beze zbytku naplňovali svou mezinárodněprávní povinnost dodržovat Kodex, jak plyne mj. z Obecného komentáře Výboru OSN pro práva dítěte č. 15 z roku 2013, vč. zákazu reklamy a propagace pokračovací kojenecké výživy, dudlíků a kojeneckých lahví;

6.         doporučuje ministru zdravotnictví, aby ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR zahájil sběr dat o výlučném (ne „plném“) kojení v průběhu pobytu v nemocnici, o kontaktu dítěte s matkou kůže na kůži bezprostředně po porodu (zda byl kontakt   zahájen okamžitě     po porodu, ev. proč ne, a jak  dlouho probíhal),  o uskutečnění  kojení  v 1. hodině  po porodu  a o kojení do dvou let věku dítěte a tato zveřejňovat spolu s již sbíranými údaji ohledně výživy kojenců a malých dětí, vč. rozdělení dat dle jednotlivých zdravotnických zařízení.

7.         vyzývá ministra zdravotnictví, aby 1x ročně informoval Pracovní skupinu k porodnictví o činnosti Národní komise pro kojení, zejména vzhledem k plnění předchozích bodů.