Ze zasedání Výboru

12. 3. 202014:00

Výbor pro práva dítěte vyzval ke zlepšení opatrovnického soudnictví

Výbor pro práva dítěte („Výbor“) schválil na svém zasedání ve čtvrtek 12. března 2020 podnět ve věci dlouhodobě nepříznivé situace rodinně-právního a opatrovnického soudnictví. Výbor tak svým podnětem reaguje na dlouhodobě nevyhovující situaci v této oblasti soudnictví.

Výbor pro práva dítěte vyšel při sestavování podnětu z vlastní dlouhodobé zkušenosti, kdy v této oblasti nedochází k výraznému zlepšení. Již v roce 2014 schválil Výbor podnět ke zlepšení některých aspektů soudních řízení ve věcech rodinně-právních a Rada vlády pro lidská práva ho následně předložila vládě. Přesto k výraznému zlepšení nedošlo, a toto téma si proto zvolila Rada vlády pro lidská práva jako jednu z priorit na léta 2019 – 2023.


Výbor v této souvislosti připomněl, že opatrovnické soudnictví je dlouhodobě považováno za méněcennou oblast soudnictví. Ač lze v posledních letech pozorovat dílčí zlepšení jako např. zkrácení doby vydání rozhodnutí, posílení vzdělávání i specializaci opatrovnických soudců či vznik specializovaných senátů na některých soudech, problematika stále není dostatečně systematicky řešena a situace na jednotlivých soudech se nadále liší.


Nadto je tato agenda tradičně podceňována i samotnými soudci, a nepožívá tak ani potřebné prestiže. Přetrvává praxe svěřování případů nově jmenovaným soudcům, či naopak soudcům, kteří se v jiných agendách neosvědčili. Názory a postoje dětí, stejně jako jejich nejlepší zájem, nejsou dostatečně zjišťovány a zohledňovány; děti jsou vyslýchány v místnostech nepřizpůsobených jejich postavení a způsobem, který k nim není přátelský.


Výbor také shledal, že se liší praxe využívání soudních znalců. Nezřídka dochází k jejich nadužívání, a tedy i neodůvodněným průtahům v řízení. Neexistuje mechanismus sjednocení judikatury v této oblasti a namísto možnosti dovolání k Nejvyššímu soudu se do řešení sporných, resp. kontroverzních rozhodnutí často musí zapojit Ústavní soud.


Podle Výboru i vzdělání soudců v této oblasti je stále nedostatečné. V neposlední řadě není zavedena povinná specializace na okresních, ani na krajských soudech a Ministerstvo spravedlnosti dokonce ani nezná počet soudců.
Ze všech výše zmíněných důvodů vyzval Výbor Ministerstvo spravedlnosti k přijetí konkrétních kroků k nápravě zjištěných nedostatků, a to v součinnosti s ostatními dotčenými subjekty. Výbor bude tyto aktivity, jejichž termíny plnění jsou v navržených opatřeních přesně stanoveny, průběžně sledovat a podporovat. 

Plné znění podnětu naleznete v příloze.