Důležité informace

15. 10. 20209:34

Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance

V důsledku krizových opatření, která vláda přijala v rámci preventivních kroků proti šíření pandemie koronaviru, byly omezeny či zcela zakázány některé podnikatelské aktivity. Vláda proto připravila nový balíček programů, které mají těmto postiženým segmentům pomoci a prodloužila i platnost některých opatření, která už platila během jarní krize.

Přehled

Daňové úlevy

Ministryně financí na základě souhlasu vlády vydala rozhodnutí, kterým promíjí daňovým subjektům, jejichž činnost byla zakázána či omezena usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020 č. 1021

Podmínkou prominutí je úhrada předmětných platebních povinností nejpozději dne 31. 12. 2020.

V platnosti zůstávají nebo budou prodloužena tak, aby pokryla i stávající situaci i další mimořádná opatření, která byla přijata v rámci předchozích liberačních balíčků

V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů, a to:

Ministerstvo financí v minulosti iniciovalo i legislativní opatření, která přinesla úlevu ve vybraných daňových oblastech:

Odložení EET

Vláda prosadila v Parlamentu novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva financí.

Podpora udržení zaměstnanosti

Program podpory zaměstnanosti Antivirus, který  má pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům podstatnou část mzdových nákladů, pokud byla jejich hospodářská činnost ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19, byl rozhodnutím vlády prodloužen. Antivirus A (nově Antivirus Plus) do 31. 12. 2020, Antivirus B je v platnosti zatím do 31. 10. 2020.

Podrobnosti o programu Antivirus jsou na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus. Další informace o změnách v programu Antivirus obsahuje i tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podpora inovativních firem v souvislosti s pandemií

Program Technologie COVID 19 podporuje projekty,  které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení;

Programy Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit;

Na základě velkého úspěchu programu byl vyhlášen dotační program Czech Rise Up 2.0, který obsahuje dvě výzvy zaměřené na oblast výzkumu a zdravotnictví,

Podpora podnikatelů

Úvěrové programy COVID

Na podporu podnikatelů a k eliminaci dopadů epidemie koronaviru na zaměstnavatele a OSVČ zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou úvěrový program COVID;

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo také podpůrný úvěrový program Záruka COVID II, který žadatelům umožní čerpat státem zaručený a dotovaný úvěr i od komerčních bank za obdobných podmínek jako v případě programu COVID,

Ve spolupráci s komerčními bankami byl připraven a ze strany Evropské komise schválen záruční program COVID III, v jehož rámci se stát zaručí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry velkých firem

Podniky nad 250 zaměstnanců mohou využít program záruk Exportní a garanční pojišťovny COVID+, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard korun;

Podpora zahraničních investic

Vláda připravila a prosadila novelu zákona o investičních pobídkách, jejímž hlavním cílem je opětovné zavedení možnosti prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek v odůvodněných případech.

Covid – Kultura II

Jedná se o pomoc subjektům, které vykonávají svou podnikatelskou činnost v oblasti kultury,

Další podpora sektoru kultury

Vláda prosadila novelu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

Covid – Nájemné II

Program je určen na podporu podnikatelů provozujících maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části) a s nimi přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné,

Covid – Sport II

Program je určen na podporu podnikatelských subjektů v oblasti sportu,

Covid – Bus

Jedná se o program na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě, tedy o autobusové dopravce, kteří zajišťují např. dopravu na školní akce, zájezdy apod.,

Ošetřovné pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné mohou z rozhodnutí vlády rovněž dostat finanční kompenzaci, pokud museli své podnikání přerušit z důvodu péče o dítě či děti mladší 10 let, které nemůže chodit do školy či předškolního zařízení z důvodu jeho uzavření, nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I či o osobu, která kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnimu stavu potřebuje péči jiné osoby.

Vyhlášení říjnové dotační výzvy a přesné podmínky dotačního programu naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Opatření pro zaměstnance

Krizové ošetřovné

Vláda prosadila v Parlamentu návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů; návrh zákona ještě musí projít legislativním procesem, a pokud bude schválen, bude znamenat:

​Více o krizovém ošetřovném naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Prodloužení platnosti potvrzení

Parlament schválil na návrh vlády také zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii.