Aktuality

31. 3. 202017:05

Výzva k nominaci nových členů občanské části Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny otevírá proces nominace nových členek a členů do Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“).

Rada má v současné době 29 členek a členů, z toho 16 zástupkyň a zástupců státní správy a 13 občanských členek a členů zejména z řad Romů.

Předsedou Rady je dle jejího Statutu člen vlády, do jehož působnosti patří lidská práva. V současnosti je předsedou Rady předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš. Členy Rady jsou předseda, 2 místopředsedové, z nichž jeden zastupuje státní správu a druhý je zástupcem romské občanské společnosti, a další členové. Vzhledem k tomu, že při jmenování členů Rady by měl být uplatňován princip parity, budou k jmenování do Rady navrženy maximálně 3 osoby. Více informací o fungování Rady a jejím složení je dostupné na webových stránkách vlády ČR (http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/).

Při výběru vhodných kandidátů na členy Rady bude brán zřetel zejména na jejich odbornou působnost, přičemž upřednostněni budou kandidáti, jež mají zkušenosti z oblasti práva, zdraví, bydlení a sociální oblastí. Dále bude brán také ohled na vyrovnané zastoupení žen a mužů v poradním orgánu vlády.
Vybraní kandidáti budou pozváni na osobní pohovor.

Vyplněné nominační formuláře včetně všech příloh, zasílejte v termínu do pondělí 4. května 2020, a to do datové schránky Úřadu vlády ČR (ID datové schránky je trfaa33) nebo na adresu:

Úřad vlády ČR, Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Případně je možné podat svou nominaci osobně také na podatelně Úřadu vlády ČR.

Obálku, či datovou zprávu označte "Nominace členů RVZRM". Nominační formuláře a podrobnosti

Vámi doručená kandidatura musí obsahovat:
1. vyplněný nominanční formulář včetně vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů;
2. souhlas se zpracováním osobních údajů (viz Příloha č. 1);
3. dva doporučující dopisy podporující nominaci kandidáta/kandidátky do Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (od neziskových organizací, zástupců veřejné správy, klientů, komunity, spolupracovníků, odborníků, expertů apod.), (vzor šablony viz příloha č. 2);
4. doklad prokazující práci v oboru či oblasti specializace;
5. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Doplňující informace
Podle statutu Rady jsou občanskými členy představitelé občanské společnosti, kteří aktivně pracují na zlepšení postavení Romů ve společnosti a významně přispívají k jejich integraci, a zástupci akademické obce. Kandidáty prosíme, aby detailně rozvedli svou činnost ve prospěch Romů a Romek a zlepšování jejich postavení v České republice. Kandidáti by měli mít dobrý přehled o aktuální legislativě, implementaci politik v oblasti romské integrace, případně etnoemancipačních projektech.
Členové a členky Rady mají dle statutu Rady povinnost se účastnit jednání Rady a zároveň by měli být ochotni/y se svědomitě zapojit v rámci svých možností do činností poradních orgánů Rady. Členství v Radě není honorováno, mají však nárok na úhradu cestovních nákladů.

Rada zejména:
• připravuje a schvaluje stanoviska pro rozhodnutí vlády a vyjadřuje se v rámci připomínkového řízení k návrhům jiných orgánů zasahujících do oblasti romské integrace,
• schvaluje pravidelné roční analýzy a hodnocení postavení romské menšiny v České republice,
• seznamuje veřejnost s otázkou romské integrace a podporuje informovanost a osvětu nejen pro romskou menšinu,
• podílí se na přípravě a vyhodnocování platné strategie romské integrace.

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Kláru Jůnovou, tajemnici Rady, a to prostřednictvím e-mailu: junova.klara@vlada.cz.