Tiskové zprávy

22. 6. 202017:53

Výsledky jednání vlády 22. června 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
čj. 558/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 176/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 25/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákon o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
čj. 475/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona o veřejných dražbách
čj. 858/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
čj. 861/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 483/20
Předkládá: ministr zemědělství
 Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
čj. 967/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky (sněmovní tisk č. 877)
čj. 652/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

10. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2020
čj. 647/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 6/20 o návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
čj. 646/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou (nevstupovat).

15. Návrh na vytvoření dotačního titulu pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2020
čj. 654/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na jmenování hlavního hygienika České republiky
čj. 665/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2021
čj. 649/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY“
čj. 684/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě
čj. 685/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

12. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/20 o návrhu skupiny senátorů na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-Co V-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
čj. 644/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2019
čj. 645/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
čj. 643/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o plnění úkolů státní surovinové politiky
čj. 635/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

2. Zpráva o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
čj. 637/20
Předkládá: ministr kultury

3. Zpráva k Akčnímu plánu České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017-2020 za rok 2019
čj. 638/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

4. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019
čj. 640/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

5. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019
čj. 650/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu

6. MŠMT – Systémová a komunikační infrastruktura (nahrazení nefunkčního zálohovacího diskového pole – vyhrazená změna závazku)
čj. 632/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Radiokomunikační zařízení – nákup - PEGAS“
čj. 634/20
Předkládá: ministr obrany

8. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce České správy sociálního zabezpečení "ČSSZ - Pořízení skenerů"
čj. 636/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

9. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 648/20
Předkládá: ministr zemědělství

10. Informace Ministerstva zdravotnictví o vydání mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a zrušení ochranných opatřeních vydaných ke dni 17.6. a 19.6.2020
(Celá znění nařízení MZd o omezení konání hromadných akcí nad 500 osob s účinností od 19. do 21. června, omezení provozu škol a školských zařízení od 22. do 26. června; od 22. června do odvolání nařízení Vězeňské službě, omezení konání hromadných akcí nad 1000 osob, omezení provozoven a provozů služeb, nošení ochranných prostředků dýchacích cest; omezení provozu škol a školských zařízení od 27. do 30. června)
(Zrušení opatření o omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče, povinnosti zajištění informovanosti na letištích, povinnosti zajištění informovanost na Letišti Václava Havla)
čj. 677/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

11. Souhrnná zpráva o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech za období 19.-21.června 2020
čj. 686/20
Předkládá: ministr zemědělství