Tiskové zprávy

13. 7. 202018:57

Výsledky jednání vlády 13. července 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro EU na vládní úrovni

1. Mandát na zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. července 2020 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

2. Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: schváleno.

3. Rámcová pozice ke Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čj. 584/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

46. Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
čj. 813/20
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh poslanců Radka Holomčíka, Aleny Gajdůškové, Martina Kolovratníka, Pavly Golasowské, Vlastimila Válka, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem (sněmovní tisk č. 883)
čj. 758/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko s výhradami.

4. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Františka Navrkala, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 887)
čj. 759/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Věry Adámkové, Andreje Babiše, Ilony Mauritzové, Jany Pastuchové a dalších na vydání zákona o České komoře všeobecných a dětských sester (sněmovní tisk č. 891)
čj. 760/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

6. Návrh poslankyně Jany Levové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 892)
čj. 761/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 893)
čj. 762/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

8. Návrh poslanců Andreje Babiše, Heleny Válkové, Aleny Gajdůškové, Stanislava Grospiče, Marka Výborného, Heleny Langšádlové, Terezy Hyťhové a dalších na vydání zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí) (sněmovní tisk č. 894)
čj. 763/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

9. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb (sněmovní tisk č. 895)
čj. 764/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko s výhradami.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 19/11 „Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra“
čj. 580/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Stanovisko Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/27 „Opatření realizovaná v resortech zemědělství a životního prostředí z důvodu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody“ (dále jen „kontrolní akce NKÚ č. 18/27“)
čj. 651/20
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/22 „Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcí“
čj. 674/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Kontrolní závěry kontrolní akce NKÚ č. 19/06 „Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví“
čj. 689/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/07 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republiky“
čj. 716/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Informace o splnění úkolu z usnesení vlády č. 43 ze dne 21. ledna 2019 bod II/2 ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 16/26 
čj. 725/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

16. Informace Ministerstva dopravy o plnění přijatých opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/16 „Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy“
čj. 566/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

17. Informace o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/35 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český báňský úřad
čj. 567/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

18. Informace Ministerstva vnitra o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/30 „Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané policejní školy Ministerstva vnitra“
čj. 694/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

19. Vyhodnocení opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/02 Nemovitý majetek a peněžní prostředky státu související s tímto majetkem určené na zabezpečení úkolů Armády České republiky
čj. 518/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

20. Informace o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 18/25 „Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2017“
čj. 669/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

21. Informace o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/04 „Peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší“
čj. 403/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

22. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva práce a sociálních věcí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/09 „Peněžní prostředky určené na podporu sociálních služeb“
čj. 728/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

23. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva práce a sociálních věcí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/26 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“
čj. 729/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

24. Odložení konání Všeobecné světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji o jeden rok a účast České republiky na EXPO v Dubaji v novém termínu
čj. 711/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Žádost o povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 738/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 77)
čj. 717/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
čj. 676/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2018
čj. 733/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Soubor opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin
čj. 749/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2019
čj. 750/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2021
čj. 753/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2019, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2019 a Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020
čj. 747/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Metodika pro stanovení režijních nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti
čj. 688/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Aktualizace systému měření a hodnocení veřejné správy
čj. 700/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Účast ČR na oddlužení Somálska v rámci Mezinárodního měnového fondu
čj. 741/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Jmenování předsedkyně Městského soudu v Praze
čj. 735/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Jmenování předsedy Krajského soudu v Plzni
čj. 766/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

37. Jmenování soudců
čj. 736/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

38. Návrh na jmenování kandidátů na členství v Radě Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a místopředsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
čj. 710/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

39. Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a účetní závěrka za rok 2019
čj. 693/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

40. Změna Statutu Agrární komory České republiky a Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky
čj. 701/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

41. Změna usnesení vlády ČR č. 640 ze dne 9. září 2019 k materiálu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019“
čj. 692/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

42. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2019
čj. 707/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

43. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2019
čj. 695/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

44. Revokace usnesení 817/2019 ke Strategickému rámci rozvoje péče o zdraví České republice do roku 2030 v souvislosti s pandemií COVID-19
čj. 703/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

45. Stanovisko k instrumentům přijatým na 108. Mezinárodní konferenci práce v roce 2019
čj. 734/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

Výsledek jednání vlády: odloženo.

47. Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí ČR, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska v Budapešti dne 14. července 2020
čj. 799/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

48. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. července 2020 v Bruselu
čj. 810/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
čj. 714/20
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Informace o průběhu předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině v letech 2019–2020
čj. 765/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Dohody o partnerství a Národního strategického referenčního rámce za rok 2019
čj. 732/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2019
čj. 712/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

5. Informace o předložení návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 se střednědobým výhledem na léta 2022 a 2023 a dlouhodobým výhledem do roku 2027
čj. 690/20
Předkládá: předseda vlády

6. ZPráva za rok 2019 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022
čj. 746/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

7. Informace pro členy vlády o stavu realizace programu č. 134 120 – Péče o národní kulturní poklad
čj. 737/20
Předkládá: ministr kultury

8. Informace s průběžným vyhodnocením dosažení jednotlivých cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 - 2020 k 30. červnu 2020
čj. 752/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

9. Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2019
čj. 744/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

10. Výroční zpráva o stavu veřejné správy České republiky za rok 2019 a III. Evaluační zpráva Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020
čj. 699/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

11. Výroční zpráva o stavu otevřených dat v České republice za rok 2019
čj. 709/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

12. Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců za rok 2019
čj. 739/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

13. Zpráva o naplňování Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020 v roce 2019
čj. 704/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

14. Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 za rok 2019
čj. 705/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

15. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 698/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

16. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ (dále jen „IS TP“), uzavřené s firmou AUTOCONT a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace, týkající se týkající se evidence přehledu počtu vydaných kontrolních nálepek, kdy v inventurní sestavě kontrolních nálepek na stanici technické kontroly budou zobrazováni pouze technici aktivní na dané stanici, neaktivní technici s nenulovou hodnotou kontrolních nálepek a dále technici s nenulovou hodnotou kontrolních nálepek vydané na této stanici, ale pracující na jiné stanici. Dále se úprava týká vyhledávání ve statistikách pro Policii ČR, kdy nově bude moci být vyhledáváno i podle osvědčení z kurzů vedených v IS TP a k tomuto uživateli vyhledat provedené prohlídky dle zadaných parametrů
čj. 718/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

17. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel“, uzavřené s firmou ICZ a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace RSV v oblasti implementace webových služeb modulu VAT pro EUCARIS
čj. 719/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

18. Informace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Mobilní operátor“
čj. 715/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

19. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem „Pronájem licencí Microsoft“
čj. 713/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

20. Informace k veřejné zakázce „Systém sběru a analytiky dat“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 731/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

21. Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vody
čj. 767/20
Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví

22. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti MZe v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 742/20
Předkládá: ministr zemědělství

23. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (11)
čj. 745/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

24. Informace pro vládu České republiky o záměru České správy sociálního zabezpečení učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – „Obměna serverů SPARC na územních organizačních jednotkách ČSSZ“
čj. 757/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

25. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis Stálé vojenské spojovací sítě (SVSS) a Vojenské digitální sítě integrovaných služeb (VDSIS)“
čj. 755/20
Předkládá: ministr obrany

26. „Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: Jiří (Remo) Jelínek, Nábřeží, 1923, olej, plátno, 47 x 63 cm “
čj. 708/20
Předkládá: ministr kultury

27. Informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých opatřeních s účinností od dne 1. 7. 2020 a 4. 7. 2020
čj. 809/20
Předkládá: ministr zdravotnictví