Záznamy z jednání

21. 3. 200011:45

Záznam 14. schůze Bezpečnostní rady státu, 14. 3. 2000


            (přijata usnesení č. 77-80)

Schůzi Bezpečnostní rady státu řídil předseda vlády a předseda Rady Miloš Zeman.

Program:

1. Zhodnocení ročního působení České republiky v NATO

přizváni: Libuše Benešová ? předsedkyně Senátu PČR, zastoupí RNDr. Ivan Havlíček, CSc. 1. místopředseda Senátu PČRVáclav Klaus ? předseda Poslanecké sněmovny PČR

2. Návrh dalšího postupu a kritérií výběru dodavatele pro nákup víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armáda ČR

3. Obecné zásady pro organizaci, přípravu a řízení cvičení orgánů krizového řízení České republiky

4. Obecné zásady pro činnost orgánů krizového řízení ČR

5. Koncepce poskytování humanitární pomoci do zahraničí - stažen z jednání

6. Informace o účasti České republiky v mezinárodních kontrolních režimech

7. Informace k součinnosti s orgány NATO k problematice velení a výcviku vojsk

V úvodu předseda Rady přivítal hosty, tj. předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause a 1. místopředsedu Senátu Parlamentu ČR Ivana Havlíčka. Prezident republiky se z důvodu nemoci z jednání omluvil. Předseda Rady seznámil přítomné s návrhem programu schůze Rady, která byla rozdělena do dvou částí. V první části za účasti hostů bylo hodnoceno roční působení České republiky v NATO. Druhá část jednání proběhla dle Plánu práce Rady s dvěma úpravami. Na návrh místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí byl stažen materiálu z programu materiál - Koncepce poskytování humanitární pomoci do zahraničí a naopak na návrh ministra obrany byl na jednání dodatečně  zařazen materiál pro schůzi vlády.

1. Zhodnocení ročního působení České republiky v Organizaci Severoatlantické smlouvy

Předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministr obrany ve svých vystoupeních zdůraznili:

V závěru jednání k této části bylo vyjádřeno poděkování všem, kteří se podíleli na úspěšném působení České republiky v NATO v uplynulém roce.

2. Návrh dalšího postupu a kritérií výběru dodavatele pro nákup víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armádu České republiky

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala   u s n e s e n í č. 77.  

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je i záznam tohoto bodu utajovaného charakteru.

3. Obecné zásady pro organizaci, přípravu a řízení cvičení orgánů krizového řízení České republiky

Rada vyslechla úvodní vystoupení ministra obrany a přijala   u s n e s e n í č. 78. 

Ministr obrany ve svém vystoupení uvedl, že materiál stanoví obecné zásady pro organizaci, přípravu a řízení cvičení orgánů krizového řízení České republiky na      obecní, okresní, krajské a ústřední úrovni řízení. Dále uvedl, že se také vztahuje na účast ČR při přípravě a provedení cvičení orgánů krizového řízení na mezinárodní  úrovni. Konstatoval, že materiál neupravuje problematiku cvičení organizovaných uvnitř jednotlivých subjektů podílejících se na řešení krizových situací, tuto oblast budou řešit vlastní prováděcí předpisy jednotlivých subjektů. Materiál byl částečně využit při přípravě a provedení mezinárodního cvičení krizového managementu CMX/CRISEX 2000.

4. Obecné zásady činnosti orgánů krizového řízení České republiky

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala   u s n e s e n í č. 79.                                                                                       

V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že materiál stanovuje obecné zásady pro uspořádání vztahů, vazeb a působností mezi jednotlivými orgány krizového řízení České republiky od ústřední úrovně (vláda, BRS, Meziresortní krizový štáb, krizové štáby ústředních správních úřadů) přes kraje, okresy až po obce (na těchto stupních Bezpečnostní rady a Krizové štáby). Dále uvedl, že materiál neřeší problematiku činnosti orgánů krizového řízení České republiky v době přípravy na řešení krizových situací. V závěru zdůraznil, že materiál bude po jeho schválení v Radě a po přijetí zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému v Parlamentu ČR využit při zpracování návazných prováděcích předpisů ke krizovému zákonu, novely Jednacího řádu Meziresortního krizového štábu, Rady a vlády ČR při řešení krizových situací.

5. Koncepce poskytování humanitární pomoci do zahraničí

Materiál byl na žádost místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí stažen z jednání.

6. Informace o činnosti České republiky v mezinárodních kontrolních režimech

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničí   u s n e s e n í č. 80.

V úvodním vystoupení náměstek ministra zahraničních věcí uvedl, že informace je předkládána s cílem upozornit na rostoucí mezinárodněpolitický význam mezinárodních kontrolních mechanismů proti šíření zbraní hromadného ničení ? jaderných, chemických a biologických ? a jejich nosičů a možnostem jejich zneužití k teroristickým účelům a proti nadměrnému hromadění konvenčních zbraní v některé zemi či regionu. Zdůraznil, že je důležité, aby Česká republika působila v mezinárodních kontrolních režimech (kde je členem) aktivně a to jak v návaznosti na naše členství v NATO, tak z hlediska přípravy vstupu naší země do EU. V závěru uvedl, že při formulování konkrétních stanovisek České republiky ke konkrétním problémům projednávání v jednotlivých mezinárodních kontrolních režimech bude nezbytná koordinace všech zainteresovaných resortů.

7. Informace k součinnosti s orgány NATO k problematice velení a výcviku vojsk

Rada projednala informaci předloženou ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 81D.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je i záznam tohoto bodu a usnesení utajovaného charakteru.

 

8. Materiál pro schůzi vlády

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 82D.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je i záznam tohoto bodu a usnesení utajovaného charakteru.

Předseda vlády

a předseda Bezpečnostní rady státu

Ing. Miloš Z e m a n, v. r.