Záznamy z jednání

29. 7. 200112:00

Záznam 28. schůze Bezpečnostní rady státu, 24. 7. 2001


            (přijata usnesení č. 196 -207)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády a předseda Rady Ing. Miloš Zeman.

V úvodu předseda Rady seznámil přítomné s návrhem programu schůze Rady. Program schůze Rady byl schválen všemi přítomnými členy Rady.

    • Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 196.

V úvodním vystoupení první náměstek ministra vnitra uvedl, že materiál byl projednán na schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování, proto ho předkládá; jeho zpracovatelem je magistrát hlavního města Prahy (dále jen "hlavní město"). Primátor hlavního města konstatoval, že materiál obsahuje návrh na financování provozu a investičních nákladů ochranných systémů metra a Strahovského automobilového tunelu, tedy dvou podzemních dopravních staveb na území hlavního města, které dosud plně financovalo hlavní město. Zdůraznil, že se dospělo ke konsensu, že hlavní město by financovalo 53 mil. Kč, z celkových ročních neinvestičních nákladů na provoz ochranných systémů, které činí 98 mil. Kč. Zbytek částky ve výši 45 mil. Kč se doporučuje pokrýt účelově vázanou dotací ze státního rozpočtu, vyčleněnou v kapitole všeobecná pokladní správa. V závěru uvedl, že ochranné systémy mají za krizových situací velký význam pro ukrytí a přežití více jak 350 tisíc osob.

V diskusi bylo uvedeno, že by bylo potřebné, aby v materiálu byly důsledně odděleny náklady na provoz ochranných systémů, které vyplývají z nezbytnosti zajištění bezpečného provozu obou staveb a náklady spojené s ochranou obyvatelstva za krizových situací. Pokud by měly být hrazeny nějaké náklady ze státních prostředků, tak pouze prokazatelné vícenáklady spojené s ochranou obyvatelstva.

2. Návrh národního plánu opatření při pandemii chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a ministrem zdravotnictví a přijala

u s n e s e n í č. 197.

V úvodním vystoupení první náměstek ministra vnitra uvedl, že materiál předkládá proto, že byl projednán ve Výboru pro civilní nouzové plánování. Zpracovatelem je  ministr zdravotnictví, který uvedl, že doporučení ke zpracování Národního pandemického plánu (NPP) vzešlo ze Světové zdravotnické organizace. Konstatoval, že důvodem je příprava na situaci, kdy hrozí nebezpečí vzniku a pandemického šíření nové varianty chřipkového viru, který může mít za následek vysokou nemocnost a bohužel i úmrtnost a tím i silně negativní sociálněekonomické dopady. Uvedl, že v roce 1918 zemřelo na chřipku 20 mil. lidí. Hlavní hygienik jako spolupředkladatel uvedl, že když se dřívější epidemie chřipky šířily z jihovýchodní Asie do Evropy, tak to trvalo deset měsíců. Nyní již existují modely, že to bude trvat jeden měsíc. V závěru zdůraznil, že cílem NPP je vytvoření podmínek, aby nepříznivé dopady této situace byly v podmínkách České republiky co nejnižší.

V diskusi bylo na dotaz upřesněno, že se jedná o zcela novou očkovací látku, která by se teprve při vzniku této situace začala vyrábět a její expirační doba je cca jeden rok. Bylo konstatováno, že vládní rozpočtová rezerva obsahuje položku na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, a proto není nutné na případný okamžitý nákup očkovací látky vytvářet rezervu 80 mil. Kč.

3. Poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce (?Tamperská úmluva 1998?)

Rada projednala materiál předložený ministrem dopravy a spojů a přijala

u s n e s e n í č. 198.

Ministr dopravy a spojů uvedl, že smyslem a cílem Tamperské úmluvy z roku 1998 je zajišťování telekomunikační podpory státům postiženým katastrofou, živelní pohromou nebo jinou mimořádnou událostí, spojenou s ohrožením zdraví obyvatelstva, jestliže účastníci Tamperské úmluvy o telekomunikační podporu požádají. Dále uvedl, že Tamperská úmluva stanovuje pro členské státy základní pravidla a zásady vzájemné komunikace při vyžadování a poskytování telekomunikační podpory, spojené s poskytováním telekomunikačních zdrojů žádajícímu členskému státu. Konstatoval, že v roce 1998 nebyly u nás kompetence v této oblasti jasné, a proto konference v Tampere se v roce 1998 zúčastnil pouze delegát akciové společnosti Český Telecom. Dále uvedl, že v současné době je situace jiná, a proto je možno se k Tamperské úmluvě vrátit. Zdůraznil, že předkládaný materiál si klade za cíl pouze posoudit dostupné zdroje a možné důsledky pro Českou republiku v případě přistoupení k této Tamperské úmluvě. V závěru uvedl, že vlastní proces přístupu k této úmluvě bude teprve připraven a předložen vládě k rozhodnutí.

4. Koncepce institucionálního zajištění pořádkových opatření k zvládnutí bezpečnostně rizikových akcí velkého rozsahu

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 199.

V úvodním vystoupení první náměstek ministra vnitra uvedl, že návrh koncepce vychází z praktických poznatků a mj. i nedávných zkušeností Ministerstva vnitra, které v rámci České republiky zajišťuje a koordinuje provedení bezpečnostních opatření k zvládnutí bezpečnostně rizikových akcí velkého rozsahu. Konstatoval, že cílem materiálu je schválit návrh institucionálního zajištění k provedení bezpečnostních opatření k zvládnutí rizikových akcí velkého rozsahu v horizontu cca 5 let (např. při Summitu NATO v roce 2002 v Praze) při využití zkušeností a poznatků z  bezpečnostních opatření prováděných při Výročních zasedáních Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v září 2000 v Praze a zkušeností ze zasedání EU ve Švédsku a skupiny G - 8 v Itálii. V závěru uvedl, že materiál byl projednán ve Výboru pro civilní nouzové plánování, vyhodnocení připomínkového řízení je součástí materiálu.

V diskusi bylo doporučeno, aby předložený materiál byl vzat pouze na vědomí s tím, že je potřebné jej dopracovat, včetně zdůvodnění návrhu na finanční krytí zvýšených nákladů v souvislosti s různými požadavky (např. rozšiřování zásahových jednotek do dalších krajů,..) s tím, že to bude provedeno v kratším termínu než je uvedeno v materiálu (květen 2002). Předložený materiál je možno považovat pouze za záměr Koncepce institucionálního zajištění pořádkových opatření k zvládnutí bezpečnostně rizikových akcí velkého rozsahu.

5. Zpráva o převodu výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 200.

V úvodním vystoupení první náměstek ministra vnitra uvedl, že k převodu výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra legislativně došlo k 1. lednu 2001 na základě nabytí účinnosti zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, jímž byl mj. změněn také zákon č. 2/1969 Sb., (kompetenční zákon), právě v oblasti gesce za civilní ochranu (ochranu obyvatelstva). Konstatoval, že delimitační proces byl ukončen v oblasti personální a finanční a je dořešeno dočasné využívání objektů Ministerstva obrany resortem vnitra. V závěru uvedl, že v řešení je pouze převod nemovitostí, u kterých se převádí příslušnost k hospodaření od Ministerstva obrany k resortu vnitra.

V diskusi byl oceněn přístup resortu vnitra k tomuto převodu.

6. Návrh legislativního řešení aktuálních negativních dopadů některých zákonů na činnost zpravodajských služeb České republiky

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 201.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že cílem materiálu je informovat členy Rady o tom, že některé současně platné právní normy České republiky mají po svých úpravách negativní dopady na činnost zpravodajských služeb ČR. Konstatoval, že řešením je úprava některých zákonů, které ztěžují reálnou činnost zpravodajských služeb. Dále uvedl, že tento návrh byl projednán Výborem pro zpravodajskou činnost a následně bude předložen na jednání vlády. Materiál současně obsahuje návrhy na úpravy těchto právních norem.

7. Návrh na vyčlenění finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu činnosti vybraných subjektů školení v souvislosti se zapojením České republiky do mírových a záchranných operací a humanitární pomoci

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 202.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že materiál předkládá na základě úkolu z usnesení vlády č. 458 z 9. května.2001. Konstatoval, že materiál úzce souvisí s dalšími úkoly v této oblasti, jejichž cílem je vytvoření systémových předpokladů k účasti občanů České republiky na činnosti mezinárodních organizací a jejich misí. K tomu Ministerstvo zahraničních věcí v souladu s výše uvedeným usnesením vlády a s usnesením vlády č. 554 z 6. června 2001 navrhuje zorganizovat ve své gesci dvoutýdenní pilotní kurs v 1. pololetí roku 2002. Kursu by se zúčastnilo 25 - 30 osob, primárně pracovníků ústředních správních úřadů. Dále uvedl, že těmto osobám by byly hrazeny náklady na ubytování a stravování, případným účastníkům mimo oblast státní správy i náklady na dopravu do místa konání kursu. Celkové náklady na zorganizování pilotního kursu v roce 2002 se odhadují na 400 tisíc Kč, přičemž se navrhuje, aby zmíněná částka byla plánována do rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí. V závěru uvedl, že na základě vyhodnocení průběhu a výsledků zmíněného pilotního kursu by byl připraven návrh šířeji pojatého systému školení pro další léta.

8. Souhrnná informace o stavu zpracování metodik práce krizových štábů

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 203.

V úvodním vystoupení první náměstek ministra vnitra uvedl, že materiál doplňuje informaci přednesenou na schůzi Rady 24. dubna 2001, kde chyběly údaje z ministerstev vnitra, zahraničních věcí, životního prostředí, spravedlnosti a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Konstatoval, že v informaci je nyní uveden stav zpracování metodik práce krizových štábů v jednotlivých ústředních správních úřadech, které jsou zastoupeny v Ústředním krizovém štábu. Ze závěrečného hodnocení vyplývá, že tato metodika je zpracována ve všech 16 hodnocených ústředních správních úřadech.

9. Informace ke zpracování definice a stanovení rozsahu základních funkcí státu za krizových situací

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 204.

V úvodním vystoupení první náměstek ministra vnitra uvedl, že materiál byl projednán ve Výboru pro civilní nouzové plánování a v Podvýboru pro zachování základních funkcí státu. Konstatoval, že vlastní dokument popisuje danou problematiku a hlavním smyslem tohoto materiálu je seznámit členy Rady s tím, že je potřebné za účasti všech členů vlády (tedy i Rady) a vedoucích ostatních ústředních správních úřadů definovat základní funkce státu, které je nezbytné zachovat v období krizových situací.

10. Návrhy statutů a jednacích řádů pracovních orgánů Bezpečnostní rady státu

a) Návrh Statutu a Jednacího řádu Výboru pro obranné plánování

(předložil ministr obrany)

b) Návrh Statutu a Jednacího řádu Výboru pro civilní nouzové plánování

(předložil ministr vnitra)

c) Návrh Statutu a Jednacího řádu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

(předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)

d) Návrh Statutu a Jednacího řádu Výboru pro zpravodajskou činnost

(předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)

e) Návrh Statutu a Jednacího řádu Ústředního krizového štábu

(předložili ministři vnitra a obrany)

Rada projednala předložené návrhy najednou a přijala k nim

u s n e s e n í č. 205.

Návrhy statutů a jednacích řádů jednotlivých výborů předložili jejich předsedové na základě usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 19. června 2001 č. 186. Toto usnesení navazuje na vládou provedený rozbor jejich poradních orgánů (usnesení vlády ze dne 3. ledna 2001 č. 14), kde mj. byla řešena otázka standardizovaných statutů a jednacích řádů poradních a pracovních orgánů vlády. Hlavní změny oproti dosavadním jednacím řádům výborů jsou, mimo rozdělení do dvou samostatných dokumentů (statut a jednací řád), následující:

  1. je stanoveno, kdy jsou výbory usnášeníschopné,

  2. je stanoven princip zastupování řádných členů výborů na schůzích,

  3. jsou stanovena práva a povinnosti zastupujících na schůzích výborů (kromě Výboru pro zpravodajskou činnost),

  4. jsou stanovena nová pravidla přijímání usnesení výboru (většinový princip),

  5. Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky navrhuje zvýšení počtu členů Výboru z 9 na 14 (rozšíření o náměstka ministra zemědělství, ředitele Národního bezpečnostního úřadu, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství).

Statuty a jednací řády jsou zpracovány podle standardizované dokumentace rozeslané ministrem a vedoucím Úřadu vlády ČR (usnesení vlády ze dne 3. ledna 2001 č. 14) a byly projednány v jednotlivých výborech. Statut a Jednací řád Ústředního krizového štábu byl posouzen v připomínkovém řízení členy Rady.

11. a) Ústní informace o připravované změně vlastnické struktury v České zbrojovce, a.s. Uherský Brod

Rada projednala ústní informaci přednesenou místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a přijala

u s n e s e n í č. 206.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu uvedl, že k problematice prodeje majoritního podílu akcií České zbrojovky a. s. Uherský Brod dne 20. července 2001 zorganizoval pracovní setkání s ministrem financí, obrany a prvním náměstkem ministra vnitra. Konstatoval, že se dohodli, že vzhledem k charakteru výroby daného podniku, z hlediska bezpečnostních zájmů státu, je potřebné stanovit zvláštní režim pro prodej tohoto majoritního podílu akcií ve výši 69, 42 % v celkové hodnotě 231 mil Kč. Zdůraznil, že byla dohodnuta určitá specifika jak by měla být zajištěna důvěryhodnost potencionálního vlastníka a jakými zárukami by měla být garantována, při respektování podmínek veřejné soutěže.

V závěru místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu uvedl, že uskuteční jednání s generálním ředitelem Komerční banky. Na základě výsledků tohoto jednání se přijmou odpovídající opatření.

b) Ústní informace o závažném případu rasově motivované vraždy

Rada projednala ústní informaci přednesenou prvním náměstkem ministra vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 207.

První náměstek ministra vnitra uvedl, že dne 20. července 2001 na diskotéce ve Svitavách skupina, kterou vedl Vlastimil Pechanec (ročník 1979) napadla skupinu občanů romské národnosti, ve které byl poškozený Absolon (ročník 1971, ženatý, dvě nezletilé děti). Pachatel napadl poškozeného pravděpodobně nožem a bodnul ho do oblasti břicha. Poškozený následující den na následky zranění zemřel. Pachatel byl vzat do vazby a bylo mu sděleno obvinění z trestného činu vraždy. Obviněný je příslušníkem hnutí skinhead, účastnil se řady extrémistických akcí a byl již trestně stíhán.