Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

8. 6. 202110:31

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022

Vláda svým usnesením č. 517 ze dne 7. června 2021 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022.

Pro rok 2022 plánují ústřední orgány státní správy vyhlášení výzev k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu veřejně prospěšných činností u 88 dotačních programů. Dotační programy vyhlašované v rámci Hlavních oblastí jsou administrovány celkem 16 poskytovateli, z toho 13 ministerstvy, Úřadem vlády a 2 agenturami (Národní sportovní agentura a Česká rozvojová agentura), kteří poskytují dotace v 18 tematických oblastech. 

V první části dokumentu je vymezen jeho účel, základní pojmy a shrnutí výhledu pro rok 2022. Následně je uveden přehled všech tematických hlavních oblastí včetně konkrétních dotačních programů. Navazuje popis jednotlivých dotačních programů, které ústřední orgány státní správy plánují vyhlásit v roce 2022. Specifikace dotačních programů obsahuje tyto údaje: název programu, účel dotačního programu, stručný popis současného stavu v dané oblasti, název strategického dokumentu (veřejně politického dokumentu), přehled podporovaných aktivit, vymezení oprávněných žadatelů, vztah k veřejné podpoře a popis hodnocení dotačního programu.