Aktuálně

8. 6. 202117:50

23. Týden v EU (7. – 13. června 2021)

 

Rada EU Rada EU


Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 7. a 8. června 2021

Na jednání bude přijat obecný přístup k Nařízení o postoupení pohledávek, Nařízení o přeshraničních službách elektronické justice v Evropě (e-CODEX) a Nařízení, kterým se mění nařízení 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA). Dále proběhne výměna názorů ohledně klíčových prvků pro spolupráci státních zastupitelství v přeshraničních případech v trestních věcech a politická rozprava k boji proti nezákonnému obsahu online v souvislosti s návrhem aktu o digitálních službách.

V části vnitřní věci je na programu Nařízení doplňující nařízení (EU) 2016/794 o Europolu (informace o stavu projednávání návrhu), dále bude prezentována zpráva o pokroku u Směrnice o odolnosti kritických subjektů. Bodem s nejdelší časovou dotací pro diskuzi bude bod Umělá inteligence: hledisko vnitřní bezpečnosti. Následně proběhne debata o dokumentu Covid-19 a boj proti trestné činnosti: rok poté. V neveřejném režimu proběhne také výměna názorů ohledně spolupráce protiteroristických skupin. V plánu je také sdělení k Schengenské strategii nebo informace EK o stavu implementace interoperability informačních systémů EES a ETIAS.

Neformální videokonference ministrů pro rybolov dne 9. června 2021

Na videokonferenční jednání Rady AGRIFISH (ve formátu ministrů pro rybolov) dne 9. června 2021 bude zařazen pouze jeden bod a to v kontextu brexitu – tj. diskuse k aktuálnímu stavu konzultací, resp. dohoda mezi EU a UK k rybolovným právům pro rok 2021 (u hlubinného rybolovu také pro rok 2022) dosažená 2. června. EK v rámci tohoto bodu podá informace v návaznosti na průběh a výsledek těchto konzultací.

Zasedání Rady pro životní prostředí dne 10. června 2021

Fyzické jednání ministrů pro životní prostředí se uskuteční dne 10. června 2021 v Lucemburku. PT PRES předloží ministrům zprávu o pokroku u nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kde probíhají intenzivní jednání na pracovní úrovni. Dojde k přijetí ZR k Adaptační strategii pro přizpůsobení se změně klimatu. Následně proběhne výměna názorů k Akčnímu plánu pro nulové znečištění zveřejněného v polovině května. V rámci AOB bude představen bod ČR k taxonomii (podpořen BG, EL, CY, HU, RO, SK). PRES shrne současnou stav vyjednávání k revizi Aarhuského nařízení a 8. akčnímu programu pro ŽP. NL nastolí téma Aliance pro dekarbonizaci dopravy a podvodů s biopalivy, EE informuje přítomné o přípravě 9. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání vodních toků a jezer, SE upozorní na úbytek opylovačů, SI představí pracovní program nadcházejícího PRES.

Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část energetika) dne 11. června 2021

Fyzické zasedání ministrů zodpovědných za energetiku se uskuteční v Lucemburku. PT PRES by rádo přijalo obecný přístup k revizi nařízení o správě evropských energetických sítí TEN-E, dále dojde k výměně názorů nad vodíkovou strategií EU a přijetí závěrů Rady k renovační vlně v kontextu dosažení klimatických ambicí. V rámci AOB ČR představí svůj bod k taxonomii.

Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve dnech 14. a 15. června 2021

Zasedání Rady se uskuteční v Lucemburku. V části zaměstnanost a sociální politika budou Radě předloženy zprávy o pokroku k návrhu směrnice o přiměřených minimálních mzdách v EU, návrhu směrnice o závazných opatřeních pro transparentnost mezd a návrhu směrnice o rovném zacházení. Dále proběhnou politické debaty na témata zmíněných přiměřených minimálních mezd, další kroky Rady EPSCO v návaznosti na summit v Portu a nové výzvy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Také bude projednán balíček k Evropskému semestru. V rámci jednání budou přijaty doporučení Rady k záruce pro děti, závěry Rady k teleworkingu, závěry Rady k socio-ekonomickým dopadům covid-19 na genderovou rovnost a závěry Rady ke Strategii práv osob se zdravotním postižením. V části zdraví proběhne politická diskuse ministrů na téma aktuální situace související s onemocněním covid-19. Dále by měl být schválen obecný přístup Rady k návrhu nařízení o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) v krizové připravenosti a řízení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a předloženy zprávy o pokroku k návrhu nařízení k vážným přeshraničním zdravotním hrozbám a návrh revize nařízení č. 851/2004 ustanovující Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). V rámci jednání Rady budou také přijaty závěry Rady o podpoře udržitelného, spravedlivého a univerzálního přístupu k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům.

Neformální videokonference ministrů zodpovědných za rozvoj 14. června 2021

Jedná se o náhradu odložené neformální konference ministrů pro rozvoj z 25. května. Agenda obsahuje dvě témata – spolupráci se středněpříjmovými zeměmi a lidský rozvoj. K oběma tématům již připravila PS CODEV závěry Rady. Na žádost FI bude do AOB zařazen bod ke školním stravovacím programům (Importance of School Meal Programs).

 

Rada EU Coreper


Coreper I dne 9. června 2021


Na programu jednání Coreperu je příprava neformální videokonference ministrů zodpovědných za rybolov, která se uskuteční 9. června, příprava Rady ministrů odpovědných za zemědělství a rybolov, která se uskuteční 28. a 29. června, dále příprava trialogu k nařízení Eurovigneta, schválení programu Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, která se uskuteční 14. a 15. června. Dále si Coreper vyslechne výstup z trialogu k revizi Aarhauské úmluvy a přípravu pozice EU na vyjednávání rybolovných práv s UK.


Coreper II ve dnech 9. a 11. června 2021


Coreper II. na svém jednání projedná program Rady pro obecné záležitosti, která se uskuteční 22. června, program neformální Rady ministrů zodpovědných za rozvoj, která se uskuteční 14. června, dále proběhne follow-up  z Rady pro spravedlnost, justici a vnitřní záležitosti. Bude projednána příprava summitu s USA a  Kanadou, které proběhnou 15. a 14. června. Projednána bude také příprava programu Rady ministrů zodpovědných za veřejné finance, která se uskuteční 18. června.

 

EP Evropský parlament


Plenární zasedání EP 7. 6. – 10. 6. 


V tomto týdnu proběhne plenární zasedání EP, tentokrát ve Štrasburku. Hlasovat se bude o přijetí evropského digitálního covid certifikátu (ÚT 8. 6.), dále pak o přijetí evropské strategie pro biodiverzitu do roku 2030 (ÚT 8. 6.). Proběhnou i rozpravy ke stavu právního státu v EU (ÚT 8. 6.), anebo o evropské občanské iniciativě proti klecovému chovu zvířat (ČT 10. 6.). Dále pak budou poslanci hlasovat o přijetí rezolucí k patentovým právům k vakcínám proti nemoci covid-19 (ST 9. 6.), ke střetu zájmů předsedy vlády ČR (PO 7. 6) anebo k nedávným událostem v Bělorusku (ČT 10. 6.).

 

EK Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 8. 6.


Na svém pravidelném zasedáni se budou komisaři věnovat návrhu evropského rozpočtu pro rok 2022 a sdělení o výkonnostním rámci pro období 2021–2027.

 

PČR Evropské výbory Parlamentu ČR


Schůze Výboru pro evropské záležitosti PS PČR dne 8. června


V pořadí 72. schůze poslaneckého Výboru pro evropské záležitosti se v úvodu zaměří na sdělení Komise, které posuzuje akční plán ČR k nápravě nedostatků zjištěných při hodnocení uplatňování schengenského acquis v oblasti navracení a sdělení o posílení příspěvku EU k multilateralismu založenému na pravidlech. Dále si poslanci na úterní schůzi vyslechnou informaci o pozicích k dokumentům zveřejněných Evropskou komisí dne 21. dubna v rámci  tzv. AI balíčku. Jedná se o revidovaný Koordinovaný plán pro umělou inteligenci, návrh nařízení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci a návrh nařízení o strojních výrobcích.


Schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR dne 8. června


Senátoři se na výboru budou věnovat zelené knize o stárnutí: Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti, akčnímu plánu pro evropský pilíř sociálních práv a akčnímu plánu pro rozvoj ekologické produkce. Senátoři dále projednají sdělení EK o nové strategii financování nástroje Next GenerationEU a konvergenční program České republiky z dubna 2021.