Aktuálně

6. 9. 202117:15

36. Týden v EU (6. - 13. září 2021)

36. Týden v EU (6. - 13. září 2021) Rada EU


Neformální zasedání Rady pro zemědělství a rybářství ve dnech 5. - 7. září 2021 v Kranji

Kromě ministerského zasedání, které se tradičně koná poslední den a jehož diskuzním tématem bude posílení dialogu mezi městskými a venkovskými oblastmi, proběhne také tradiční exkurze. Ta zprostředkuje účastníkům pohled na kulturní krajinu Slovinska a soužití městského a venkovského prostředí. Ministři prodiskutují roli venkovských oblastí ve společnosti a s jakými výzvami se potýkají, jaké trendy zde vidí do budoucna, které politiky by měly zajistit prevenci konfliktů a řešit rozdíly mezi venkovem a městem včetně potenciálu nové SZP v tomto ohledu. 

Neformální videokonference ministrů financí dne 6. září 2021

Komise představí návrhy na prováděcí rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánů obnovy a odolnosti pro Irsko a Českou republiku, související přílohy a doprovodné pracovní dokumenty. Irsko a Česká republika budou na hodnocení Komise reagovat a bude vyčleněn i prostor pro debatu mezi ČS.

Neformální zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci ve dnech 10. až 11. září v Brdu

SI PRES hostí dvoudenní neformální jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které se uskuteční ve Slovinsku. Na úvod zasedne Euroskupina, kterou následuje pracovní oběd guvernérů centrálních bank. Ministři financí budou v rámci pracovního oběda diskutovat použitelnost technologií blockchainu mimo oblast transakcí ve virtuálních měnách a jejich přínos pro digitální Evropu. Hlavním tématem odpoledních pracovních zasedání je dopad rizik souvisejících s klimatem na regulaci finančního sektoru; následně by ministři měli projednat možnosti, jak směrovat zvláštní práva čerpání MMF do zranitelné země. Druhý den neformálního zasedání budou ministři vyzváni, aby projednali podmínky pro oživení hospodářství a možná řešení pro budoucí investice ve vztahu k fiskálnímu rámci. Druhým diskuzním tématem je oblast zdanění v 21. století. 

36. Týden v EU (6. - 13. září 2021) Coreper


Coreper I dne 8. září 2021

CRP I tento týden představí předběžnou agendu zasedání Rady pro konkurenceschopnost a vnitřní trh (část vnitřní trh, průmysl, výzkum) ve dnech 28. a 29. září 2021, SI PRES podá informace o výsledcích neformálních trialogů ve věci návrhu směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o používání vozidel pronajatých bez řidičů pro převoz zboží po silnici, Rozhodnutí o 8. Akčním programu pro životní prostředí a návrhu nařízení EP a Rady o kontrole rybolovu, a velvyslanci provedou analýzu finálního kompromisního textu nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobiálních látek.

Coreper II dne 8. září 2021

CRP II tento týden povede výměnu názorů k přípravě summitů EU – západní Balkán dne 6. října v Brdu a EU – Ukrajina dne 12. října v Kyjově, ESVA bude velvyslance informovat a vývoji v Afghánistánu a jeho širších implikacích, proběhne příprava zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 21. září a follow-up z neformální videokonference ministrů financí dne 6. září 2021, bude vedena výměna názorů ohledně koordinace EU proti covid-19 a bude schváleno doporučení Rady ze dne 30. června 2020 o dočasných restrikcích na zbytné cesty do EU a možném zrušení těchto opatření (bod bude poté projednána rovněž v rámci smíšeného výboru). Proběhne také konference zástupců vlád členských zemí, která schválí rozhodnutí o jmenování členů Tribunálu a Soudního dvora EU a minutes z konferencí zástupců vlád členských zemí ve dnech 7. a 22. července 2021. Na okraj jednání CRP II proběhnou tento týden také dva neformální obědy velvyslanců, v pondělí 6. září s předsedkyní Komise U. von der Leyenovou a ve středu s místopředsedou Komise M. Šefčovičem.

36. Týden v EU (6. - 13. září 2021) Evropský parlament


Výborový a frakční týden 6. – 12. 9.

Na programu jsou schůze parlamentních výborů a politických skupin. Předseda EP a vedoucí politických skupin povedou ve čtvrtek debatu s předsedkyní Komise před jejím projevem o stavu Unie, který bude pronesen další týden na plenárním zasedání EP ve Štrasburku. Politické skupiny budou v rámci příprav na plenární zasedání dále diskutovat např. o vztazích s Ruskem, směrnici o modré kartě či o aktuální situaci v Afghánistánu. V parlamentním výboru JURI vystoupí zástupci slovinské vlády, aby zde představili sektorové priority a program svém předsednictví.

36. Týden v EU (6. - 13. září 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 8. 9.

Komisaři na svém středečním zasedání projednají zprávu o strategickém výhledu 2021.

36. Týden v EU (6. - 13. září 2021) Evropské výbory PČR


Společné jednání parlamentních výborů pro evropské záležitosti zemí V4, 6. 9.

V pondělí 6. září se v Praze uskuteční společné jednání parlamentních výborů pro evropské záležitosti zemí Visegradské čtyřky. Na programu jsou dvě hlavní témata: 1) protiepidemická opatření a návrat každodenního života do předpandemického stavu 2) revize legislativy EU v oblasti klimatu, energetiky a dopravy v rámci balíčku „Fit for 55“ s cílem sladit stávající právní předpisy s ambicemi pro roky 2030 a 2050.

36. Týden v EU (6. - 13. září 2021) Výbor pro EU na vládní úrovni


13. září 2021

I/Ke schválení