Dotace pro rok 2022

22. 9. 202112:00

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2022

Vláda ČR po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 19. července 2021 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2022 usnesením č. 649. V souladu se schválenými oblastmi a prioritami dotačního řízení vyhlašuje Úřad vlády ČR výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“.

Dotační řízení Úřadu vlády ČR pro oblast protidrogové politiky je zaměřené na podporu následujících aktivit:

Podporované aktivity

Projekty mohou být předkládány v rámci dvou oblastí


Pro dotační řízení na r. 2022 jsou závazné podmínky a informace, které jsou obsaženy ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2022 a v Podmínkách pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci dotačního titulu "Protidrogová politika" Úřadu vlády ČR, které jsou přílohou této zprávy.

Upozorňujeme, že pro dotační řízení na rok 2022 je, vzhledem k upgradu, aplikace pro vyplnění žádostí dostupná na webových stránkách http://dotace-protidrogovapolitika.cz. Na těchto webových stránkách jsou také zveřejněny všechny důležité informace, včetně vzorů formulářů.


Lhůta pro zpracování a odeslání žádosti je stanovena do 31. října 2021

Žádost musí být odeslána v elektronické aplikaci a zároveň musí být v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu, do 5 dnů ode dne odeslání žádosti ve webové aplikaci je zaslán originál podepsaného formuláře A:

Informace o dotačním řízení podává Bc. Eliška Drbohlavová, e-mail: drbohlavova.eliska@vlada.cz; tel. +420 224 003 823.