Aktuálně

16. 11. 202110:23

46. Týden v EU (15. - 22. listopadu 2021)

46. Týden v EU (15. - 22. listopadu 2021) Rada EU


Rada pro hospodářské a finanční věci (rozpočet) dne 15. listopadu 2021 v Bruselu - pokračování

Vzhledem k tomu, že jednání Dohadovacího výboru ze dne 12. listopadu nevedlo k dohodě, bude pokračovat jednání rozpočtové Rady ECOFIN a Dohadovacího výboru, kterým vstupuje vyjednávání rozpočtu EU pro rok 2022 do své finální fáze. Úkolem Dohadovacího výboru je překlenout rozdíly v postojích Rady a Evropského parlamentu k rozpočtu EU na rok 2022 a dohodnout se na společném návrhu. Rada má v úmyslu ponechat v rámci výdajových stropů víceletého finančního rámce na období 2021–2027 dostatečná rozpětí, aby EU mohla reagovat na nepředvídané potřeby. Pokud se Dohadovacímu výboru nepodaří dosáhnout shody na společném návrhu ve lhůtě 21 dnů, která končí v pondělí 15. listopadu o půlnoci, musí Komise předložit nový návrh rozpočtu. Pokud Dohadovací výbor shodu nalezne, pak mají Parlament a Rada 14 dnů na to, aby společný návrh schválily. 

Rada pro zahraniční věci dne 15. listopadu 2021 v Bruselu

Ministři zahraničí budou letos již potřetí diskutovat o regionu západního Balkánu. Tentokrát se budou věnovat např. znepokojivému vývoji v Bosně a Hercegovině či vztahům mezi Kosovem a Srbskem. Poté budou ministři diskutovat o aktuálním dění v rámci regionu Sahel s důrazem na situaci v Mali. Po obědě proběhne ministerské jednání se zástupci zemí Východního partnerství. Ministři by se měli zaměřit zejména na přípravu prosincového summitu VP. Ve večerních hodinách se bude konat společné jednání s ministry obrany, jehož cílem bude výměna názorů k prvnímu návrhu Strategického kompasu. 

Rada pro zemědělství a rybářství dne 15. listopadu 2021 v Bruselu

Rada AGRIFISH se bude konat v pondělí 15.11. Na agendě je schválení lesnické strategie EU do roku 2030 a sdílení informací s EK o stavu na trhu s potravinami. V bodě Různé bude EK informovat o Konferenci Od zemědělce ke spotřebiteli 2021, o nadcházející 12. WTO ministerské konferenci, o stavu rybích populací sdílených s VB pro rok 2022 a o pohotovostním plánu pro zajištění dodávek potravin a potravinové bezpečnosti. Na podnět Slovenska se bude rozebírat problémový stav populace medvěda hnědého a vlků a Španělsko bude informovat o důsledcích sopečné aktivity na ostrově La Palma pro místní zemědělství.

Rada pro zahraniční věci ve formátu ministrů obrany dne 16. listopadu 2021 v Bruselu

Ministři obrany budou diskutovat o výcvikových misích EU. Důraz přitom bude kladen na problematiku generování sil, naplňování mandátů misí a asistenčních opatření financovaných z Evropského mírového nástroje. Během oběda s generálním tajemníkem NATO se diskuze zaměří na novou deklaraci EU-NATO, která by měla být schválena do konce roku. V rámci bodu k aktuálním otázkám bude vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku J. Borrell ministry informovat o exekutivních operacích EU, konceptu koordinované námořní přítomnosti či průběhu implementace projektu vojenské mobility. 

Rada pro obecné záležitosti (koheze) dne 18. listopadu 2021 v Bruselu

Delegaci ČR na jednání Rady pro obecné záležitosti ve formátu ministrů pro soudržnost povede náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Daniela Grabmüllerová. Ministři by na jednání měli přijmout závěry Rady k začlenění Republiky San Marino do strategie EU pro jadransko-jónský region. Hlavním bodem programu by pak měla být diskuze na téma přínos programů politiky soudržnosti k oživení, ke konkurenceschopné udržitelnosti, k zelené a digitální transformaci, k odolnosti a hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU.

Rada pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj dne 16. listopadu 2021 v Bruselu

Jednáni se uskuteční ve fyzickém formátu a bude zahájeno aktuální informací J. Borrella k situaci v Etiopii, Afghánistánu a Súdánu. Následovat bude diskuze ke vztahům EU-US v oblasti rozvojové spolupráce za přítomnosti Samanthy Power, vedoucí americké rozvojové agentury USAID. Dalším bodem jednání Rady bude téma vody ve vnější činnosti EU se zaměřením na střední Asii. V bodu jiné záležitosti bude podána informace o sdílení vakcín v rámci Team Europe. 

46. Týden v EU (15. - 22. listopadu 2021) Coreper


Coreper I, dne 17. a 19. listopadu 2021

Na programu jednání Coreper I je tento týden příprava Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 25. a 26. listopadu a Rady pro vzdělávání, mládeže, kultury a sportu ve dnech 29. a 30. listopadu. Dále se výbor velvyslanců bude věnovat agendám Rady pro dopravu, telekomunikace a energie (část doprava), která se koná dne 9. prosince, a Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zaměstnanost a sociální politika) ve dnech 6. a 7. prosince. Velvyslanci budou také jednat o výsledcích trialogů k revizi směrnice o karcinogenech a mutagenech v práci, úpravě nařízení týkajícího se rybářských kontrol a nařízení o vážných přeshraničních zdravotních rizicích. Dále proběhne příprava neformálního trialogu k revizi nařízení o transevropské energetické síti (TEN-E) a nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy).

Coreper II, dne 17. listopadu 2021

Na programu jednání Coreper II je příprava zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 23. listopadu a Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu ve dnech 29. listopadu až 3. prosince. Dále proběhne představení agend Rady pro hospodářské a finanční věci dne 7. prosince a Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 9. a 10. prosince. Velvyslanci také projednají výsledky jednání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu dne 11. prosince, Rady pro zahraniční věci ve dnech 15. a 16. listopadu a Rady pro hospodářské a finanční věci ve dnech 9. a 12. listopadu. Na programu je aktuální stav a vodítka pro další práci v oblasti migrace, mj. v kontextu aktuální situace na hranicích s Běloruskem. Jako možný bod je vedena debata o Doporučení Rady o dočasných restrikcích na zbytné cesty do EU.

46. Týden v EU (15. - 22. listopadu 2021) Evropský parlament


Výborový a frakční týden 15. – 19. listopadu

Poslanci EP se sejdou v Bruselu v rámci schůzí parlamentních výborů. Nad rámec jednání výborů se uskuteční rovněž setkání politických skupin, které se budou připravovat na nadcházející plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 22. – 25. listopadu.

Hlavní body agendy vybraných výborů EP:

ENVI (18. 11.): výměna názorů s komisařem Sinkevičiusem o legislativním návrhu na minimalizaci rizika odlesňování a znehodnocování lesů ve spojitosti s produkty uváděnými na trh Unie, debata o návrzích týkajících se léčivých přípravků, sanitárních a fytosanitárních aspektů v rámci protokolu Irsko/Severní Irsko

46. Týden v EU (15. - 22. listopadu 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 17. listopadu

Kolegium Komise ve středu projedná: balíček „Příroda: půda, odlesňování, odpady“: Půdní strategie, revizi nařízení o přepravě odpadů, minimalizaci rizika odlesňování a znehodnocování lesů v souvislosti s umístěnými výrobky na trh EU, přezkum politiky hospodářské soutěže: přizpůsobení se novým výzvám a iniciativu Global Gateway (strategie pro konektivitu).

46. Týden v EU (15. - 22. listopadu 2021) Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 22. října 2021

I/Ke schválení

II/Pro informaci

III/Různé