Tiskové konference

26. 11. 202112:54

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 26. listopadu 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, můžeme začít? Tak vítejte na tiskové konferenci v průběhu jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Máme tady prvního místopředsedu pana Pavla Barana, kterého bych požádala o stručné shrnutí.

Pavel Baran, první místopředseda RVVI: Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážení zástupci, zástupkyně médií, dovolte mi, abych vás stručně informoval o dnešním jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, které ještě stále probíhá, tedy alespoň o těch jeho bodech, které jsme již projednali.

Tak zaprvé, jednali jsme o stanovisku k programu na podporu aplikovaného výzkumu, konkrétně tedy programu SIGMA. O tomto programu jednala rada vlády s předsednictvem Technologické agentury řadu měsíců, v podstatě od počátku letošního roku, a po opravdu výrazných úpravách tohoto programu jsme po delší diskusi tento program s novými parametry, které odpovídají našim představám, projednali a schválili a doporučili vládě České republiky k financování.

Ve druhém bodě dnešního jednání jsme se věnovali Národnímu plánu obnovy. Přijali jsme informaci ministerstva školství, tedy školství, mládeže a tělovýchovy, abych byl přesný, ke komponentě 5.1 tohoto plánu, týkající se zejména přípravy příslušného programu EXCELES, na základě kterého bude tato komponenta implementována.

A pak ve druhé části našeho jednání jsme projednali celý komplex záležitostí týkající se podpory aplikovaného průmyslového výzkumu, zejména pro program TREND, nakonec s pozitivním výsledkem, kdy rada vlády zprostředkovala jednání s řadou rezortů, které se rozhodly podpořit formou v uvozovkách zapůjčení prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů, podpořit tedy financování této komponenty a této části výzkumu s tím, že samozřejmě očekávají, že v roce 2023 by jim tyto prostředky byly vráceny buď po realokaci toho, co je projednáváno v rámci Národního plánu obnovy v Bruselu, nebo případně tím, že by připravované národní zdroje na rok 2023 respektovaly tyto operace, tj. tyto zapůjčené prostředky.

Výsledek je v této části takový, že rada projednala a schválila ten návrh rozpočtových opatření ze strany, jak už jsem řekl, několika ministerstev. Jmenovitě Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví. Těmto poskytovatelům, těmto našim kolegům na ministerstvech jsme opravdu upřímně, a nejenom za nás, vyjádřili poděkování. Tak to byl druhý bod našeho jednání.

Ve třetím bodě jsme se velmi krátce zdrželi u návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2023 až 2025 s výhledem, tak jako tomu bývá zvykem, do roku 2029. Toto je obligatorní přístup k přípravě jednání o rozpočtech vždy v příslušné části rozpočtového roku.

Nad rámec běžných, řekněeě, a standardních bodů, které jsou s tímto spojovány, rada přičinila bod jeden, a sice důraz na to, že na jedné straně jsme ocenili, že klesá objem nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti vědy a výzkumu a za ten jeden rok poklesl poměrně pozoruhodně. Na druhé straně jsme zdůraznili to, že považujeme zachování těchto nároků v principu za zásadní pro potřeby financování existujících závazků v oblasti vědy a výzkumu. Takže to byl třetí bod našeho jednání.

A nyní právě po mém odchodu z rady rada projednala otázky týkající se metodiky hodnocení. Přijali jsme informaci osobně podanou novým hlavním koordinátorem hodnocení panem profesorem Polívkou. Vzali jsme na vědomí námitky výzkumných organizací k hodnocení a vypsali příslušné výzvy k doplnění členů KHV, tj. Komise pro hodnocení výzkumných organizací, a současně schválili text výzvy k podávání návrhů na členy odborných panelů.

No a nyní probíhá jednání v bodě dalším a tímto bodem je otázka o tom, jak se radě líbí, nebo nelíbí, a já věřím, že líbí, průběh skupiny grantových projektů v Grantové agentuře České republiky. Konkrétně jde o juniorské granty, tj. granty na podporu té mladší nebo nejmladší generace výzkumnic a výzkumníků, vědců a vědkyň v České republice.

Tolik tedy k dnešnímu ještě probíhajícímu jednání rady vlády. Na programu jsou pak ještě některé další, řekněme z hlediska významu méně zásadní body programu. Za mě je to vše. Pokud jsou dotazy a budu schopen odpovědět, rád odpovím.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano, tak dotazy. Dotazy máme?

Česká televize: Já bych se chtěla zeptat, mám dvě otázky, první je ta, jaké úpravy programu SIGMA Rada požadovala a proč a kolik je tam v současnosti tedy peněz k dispozici? Nebo bude peněz? A druhou otázku mám ohledně toho programu TREND, kolik ty rezorty zapůjčí a taky kolik tam bude celková alokace?

Pavel Baran, první místopředseda RVVI: Tak děkuji. Ta čísla vám se pokusím alespoň přiblížit. Nechci teď sázet na přesnost v řádu jednotek, ale určitě se domluvíme. Začal bych tedy tím programem SIGMA.

Program SIGMA, úpravy, které jsme požadovali, se týkaly tří zásadních věcí. Zaprvé délky trvání toho programu. Původně to bylo opravdu na řadu, řadu, řadu, řadu let. Nakonec se podařilo dohodnout trvání programu v osmi letech s případným prodloužením, pokud by k tomu vláda, která bude o tom rozhodovat za tu poměrně dlouhou dobu, by k tomu byla svolná. Tak to je čas.

Pak jsou to finance, původní návrh a požadavek na program byl opravdu hodně, hodně, hraji si s tím slovem záměrně, vysoký, v mnoha desítkách miliard. Nakonec se podařilo dohodnout částku v řádu pod jednu desítku miliard. Přesně vám to neřeknu, myslím, že to je ale výrazně pod desítku miliard na celou dobu trvání toho programu.

A třetí věc bylo postavení a zejména kompetence takového, řekněme, specifického poradního boardu, který tam původně byl začleněn s kompetencemi velmi výraznými. Ty kompetence se podařilo v té stávající verzi upravit, a nyní tedy je tam zřízena v podstatě standardní konzultační skupina tak, aby případně rezorty, které mají kompetence k jednotlivým tématům v oblasti výzkumu, měly možnost konzultovat přípravu programu SIGMA. Také jsme tam jednali o hranici, kdy je možné, nebo naopak nutné změny u těch dílčích cílů projednat v radě a pak ve vládě. Tak tolik k SIGMĚ.

A nyní k té druhé věci. Ty tři rezorty v zásadě daly dohromady částku, která, pokud se nepletu, činí kolem 250 milionů korun s tím, že k tomu se přidají ještě nároky z nespotřebovaných výdajů ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a ze strany Technologické agentury. Oba tito partneři jsou přímo zainteresovaní na tom programu TREND, takže o nich jsem tady zatím nemluvil. Takže tolik z mé strany.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Jsou ještě další dotazy? Pokud ne, tak děkujeme a hezký zbytek dne.

Pavel Baran, první místopředseda RVVI: Já děkuji za pozvání a samozřejmě zdravím vás a přeji pěkné odpoledne, na shledanou.